Zmena v odmeňovaní starostu

Môže obecné zastupiteľstvo prerokovať každoročne (pripadne podľa návrhu väčšiny poslancov/zastupiteľstva kedykoľvek aj v priebehu roka) plat starostu a prípadne mu ho znížiť napriek tomu že takáto povinnosť už zo zákona vypadla? Alebo je plat znovuzvoleného starostu – platne prerokovaný a schválený pri ustanovujúcom (povolebnom ) zasadaní – platný na celé volebné obdobie ? Ako postupovať ak takéto prerokovanie a hlasovanie starosta napadne pripadne ignoruje ?

Odpoveď:

Obecné zastupiteľstvo môže meniť plat starostu KEDYKOĽVEK počas funkčného obdobia, je to jeho výhradná kompetencia (viď §11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení).  Na rozdiel od právnej úpravy platnej v nedávnej minulosti však starosta už v súčasnosti (stav k decembru 2019) nemusí predkladať svoj plat každý rok obecnému zastupiteľstvu na „preschválenie“

Pri určovaní výšky platu starostu i pri jeho zmene sa musí dodržiavať § 13 ods. 9 zákona o obecnom zriadení, t.j. postupovať v súlade s osobitným právnym predpisom, ktorým je zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.

Podľa údajov zo stránky vašej obce je počet obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt k začiatku r. 2019 v rozmedzí od 500 do 1000 obyvateľov. Starostovi teda patrí základný plat vo výške vyrátanej ako priemerná mzda v národnom hospodárstve predchádzajúceho roka x 1,83   (1.013 x 1,83 = 1.854 Eur – hrubá mzda).

Obecné zastupiteľstvo môže základný plat starostu navýšiť svojim rozhodnutím až o 60 %.

Znížiť plat starostu pod zákonné minimum OZ nemôže, jedine v prípade, ak navrhovateľom zníženia platu je priamo samotný starosta.

Ak bol plat starostu navýšený rozhodnutím OZ (v rozmedzí od 1% do 60%), môže toto navýšenie OZ kedykoľvek zmeniť na nulu, nie však pod zákonné minimum. Ak by nastala situácia, že OZ chce určiť plat starostu na zákonné minimum, odporúčame prijať uznesenie v nasledujúcom znení:

„Obecné zastupiteľstvo určuje plat starostu s účinnosťou od (dátum neskorší ako dátum prerokovania, a v žiadnom prípade nie retrospektívne) vo výške základného platu určeného osobitným predpisom.“.

V prípade, že starosta takéto uznesenie nepodpíše, má OZ možnosť takéto nepodpísané uznesenie znova potvrdiť, a to podľa aktuálnej úpravy zákona o obecnom zriadení do troch mesiacov odo dňa jeho schválenia, pričom tak musí urobiť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Uznesenie je potom platné odo dňa jeho potvrdenia a starosta už  výkon takto potvrdeného uznesenia pozastaviť opätovne nemôže (§ 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Z.z.).

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *