Právnym garantom poradne je Vladimír Pirošík – advokát špecializujúci sa na komunálne právo, informačnú legislatívu a ochranu osobných údajov, dlhoročný lektor komunálnej legislatívy a autor viacerých publikácii o územnej samospráve.

Poskytovanie právnych stanovísk je súčasťou projektu „Zorientuj sa v samospráve“ a je určené primárne pre komunálnych poslancov a aktivistov. Našim úmyslom je dávať odpovede na otázky týkajúce sa výkonu moci v samospráve, uplatňovania jednotlivých kompetencií a rozširovania zákonných možností participácie, ktoré v súčasnej dobe nie sú dostatočne využívané.

Otázky aj odpovede právnej poradne budeme zverejňovať na našom webovom sídle a budú slúžiť širšej verejnosti ako príklad do budúcnosti.

OZ ZOMOS si vyhradzuje právo vybrať z otázok doručených do právnej poradne tie, ktoré vyhovujú zameraniu projektu, odpovede na ne nie sú v súčasnosti dostatočne verejne spropagované a zároveň majú potenciál pomôcť aj riešeniu podobných prípadov.

Právna poradňa nie je určená na riešenie konkrétnych právnych sporov a na právne zastupovanie v jednotlivých prípadoch.

Ďakujeme za pochopenie.

Tím OZ ZOMOS

 

Projekt „Zorientuj sa v samospráve“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Právna poradňa – kontaktný formulár