Právna poradňa vznikla ako súčasť projektu „Zorientuj sa v samospráve“ a je určená primárne pre komunálnych poslancov a aktivistov. Našim úmyslom je dávať odpovede na otázky týkajúce sa výkonu moci v samospráve, uplatňovania jednotlivých kompetencií a rozširovania zákonných možností participácie, ktoré v súčasnej dobe nie sú dostatočne využívané.

Otázky aj odpovede právnej poradne budeme zverejňovať na našom webovom sídle a budú slúžiť širšej verejnosti ako príklad do budúcnosti.

OZ ZOMOS si vyhradzuje právo vybrať z otázok doručených do právnej poradne tie, ktoré vyhovujú zameraniu projektu, odpovede na ne nie sú v súčasnosti dostatočne verejne spropagované a zároveň majú potenciál pomôcť aj riešeniu podobných prípadov.

Právna poradňa nie je určená na riešenie konkrétnych právnych sporov a na právne zastupovanie v jednotlivých prípadoch.

Ďakujeme za pochopenie.

Členovia tímu OZ ZOMOS sa aj profesne pohybujú v samospráve a po ukončení projektu sa chcú naďalej nezištne podeliť so svojimi skúsenosťami a prispieť tak k dobrej správe vecí verejných na úrovni samosprávy.

Ďakujeme!

Vladimír Pirošík – advokát špecializujúci sa na komunálne právo, informačnú legislatívu a ochranu osobných údajov, dlhoročný lektor komunálnej legislatívy a autor viacerých publikácii o územnej samospráve.

 

 

 

 

Jakub Ulaher –  v rokoch 2008 až 2018 pôsobil na Mestskom úrade v Žilina, najprv ako právnik, od roku 2011 ako vedúci odboru právneho a majetkového. Počas doktorandského štúdia sa venoval téme miestnych daní. Pravidelne sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti na témy z oblasti obecnej samosprávy.

 

 

 

Marián Seman – absolvent právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, v roku 2020 úspešne absolvoval advokátsku skúšku do Slovenskej advokátskej komory. Vďaka svojej právnej praxi má bohaté skúsenosti s komunálnym právom. Podieľal sa na viacerých legislatívnych iniciatívach, vrátane hromadnej pripomienky k zmene zákona o obecnom zriadení.

 

 

 

Právna poradňa – kontaktný formulár

Projekt „Zorientuj sa v samospráve“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.