Zánik mandátu poslanca obce z dôvodu neúčasti na zasadnutí zastupiteľstva

ÚVOD

Uplynulo pár mesiacov od komunálnych volieb v Slovenskej republike. Novozvolení poslanci zložili sľub a ujali sa tak svojej funkcie. Zaiste ich počas celého funkčného obdobia čaká množstvo výziev pri plnení ich povinností a napĺňaní vízie, s ktorou do tejto funkcie kandidovali.

Keďže aj naše občianske združenie sa v minulom volebnom období stretlo s problémom, keď sa najmä starosta obce[1] snažil zabrániť poslancom vo výkone ich mandátu v zastupiteľstve s odôvodnením, že ich mandát zanikol, pretože sa počas jedného roka nezúčastnili na rokovaní obecného zastupiteľstva, rozhodli sme sa trochu priblížiť túto problematiku, a to aj s poukázaním na rozhodovaciu prax súdov.

Čítať ďalej

Podporte nás 2% z dane aj v roku 2023

Už roky robíme v ZOMOSe všetko preto, aby slovenské samosprávy fungovali lepšie a transparentnejšie. Nenechajte svoje 2 % z daní štátu. Podporíte nás v aktivitách, vďaka ktorým Vám vieme pomôcť priamo vo Vašich obciach.

Nezabúdajte aj na možnosť darovania 3% v prípade, že ste sa zúčastňovali v minulom roku dobrovoľníckych aktivít. Ak ste spolupracovali s nami, môžeme Vám potvrdenie vystaviť. Napíšte nám prosím na tajomnik@zomos.sk.

Ako postupovať?

  1. Ak ste zamestnanec, požiadajte zamestnávateľa o vyplnenie Potvrdenia o zaplatení dane. Následne vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej danei z príjmov fyzickej osoby a odošlite ho spoplu s Potvrdením do 30.04.2023 na Daňový úrad podľa svojho bydliska.
  2. Ak podávate daňové priznanie na daň z príjmov sám (fyzická osoba, fyzická osoba podnikateľ či právnická osoba) vyplňte v daňovom priznaní naše nižšie uvedené údaje.

Združenie občanov miest a obcí Slovenska
IČO: 42202680
právna forma: občianske združenie
sídlo: Slovenská 6843/49, 080 01 Prešov

Ďakujeme každému jednému z Vás.

 

Ako podať žalobu pri nezákonnom priebehu volieb

Voľby do orgánov samosprávy sú za nami. Rôzne typy volebných podvodov, či snaha niektorých kandidátov ovplyvniť výsledky volieb nie je u nás výnimočná. Situácia sa lepší najmä preto, že sme už na mnohé pripravení. Snažíme sa pokryť členov komisií, je nám umožnené mať pozorovateľov a legislatíva upravuje spôsoby vedenia kampane. Nie vždy to však vyrieši všetko a navyše stále platí, že kreativita poskytuje nekonečné možnosti a mnohí z nás sa neradi vzdávajú. Veríme, že vo vašej obci bolo všetko v poriadku. Ak to tak však nebolo, ponúkame zhrnutie, ako je možné podať žalobu o volebných veciach.

Čítať ďalej

Cenu ZOMOS v roku 2022 získala obec Vzorová

Pred 32 rokmi bol položený základný kameň slovenskej demokratickej územnej samosprávy. 6. septembra 1990 bol totiž prijatý zákon o obecnom zriadení. Pri tejto príležitosti občianske združenie Združenie občanov obcí a miest Slovenska udeľuje cenu ZOMOS.

Čítať ďalej

Víťazom ceny ZOMOS je obec Valča

Združenie občanov miest a obcí Slovenska už po tretí raz udeľovalo cenu ZOMOS zdravej otvorenej a modernej obecnej samospráve. Cenu odovzdával v obci Valča starostke Márii Ondráčkovej predseda združenia Peter Uhlár spolu s členmi hodnotiacej komisie Dušanom Chrastinom a Ivanom Rončákom. Ocenenie pre rok 2021 sme Valči  odovzdali predovšetkým za kvalitu poskytovaných informácií, za prístup k dlhodobému plánovaniu, využívanie vizualizácií územia, možnosť komunikácie s vedením online, ale najmä priamo v uliciach.  Čítať ďalej

Orgány verejnej moci – základné informácie

Verejnú moc vykonáva štát predovšetkým prostredníctvom orgánov moci zákonodarnej, výkonnej a súdnej a za určitých podmienok ju môže vykonávať aj prostredníctvom ďalších subjektov. Kritériom pre určenie či iný subjekt koná ako orgán verejnej moci je skutočnosť, či konkrétny subjekt rozhoduje o právach a povinnostiach iných osôb a tieto rozhodnutia sú štátnou mocou vynútiteľné, či môže štát do týchto práv a povinností zasahovať.

Čítať ďalej

Dobrá správa vecí verejných s Radou Európy

Rada Európy pokračuje v spolupráci so ZOMOS na projekte na zabezpečenie dobrej správy vecí verejných na Slovensku. V spolupráci s Ministerstvom vnútra SR vybrala ZOMOS ako partnera pre II. fázu projektu Zabezpečenie dobrej správy vecí verejných na Slovensku. Moduly, za ktoré bude ZOMOS zodpovedať sú Implementácia nástroja na obecné strategické plánovanie a Implementácia nástroja na finančné porovnávanie obcí.
Aktivity projektu začnú v priebehu septembra 2021 a dokončené by mali byť o rok. Obce, ktoré budú zapojené do projektu dostanú podporu pre vytvorenie svojich strategických plánov (v našom ponímaní PHSR) vo forme workshopov a konzultácií tak, aby výstupom boli ich strategické plány budú zahrňovať najlepšie riešenia odporúčané radou Európy a zároveň budú v súlade s našimi zákonmi týkajúcich sa PHSR.
V rámci implementácie nástroja na finančné porovnávanie obcí si zapojené obce budú môcť analyzovať svoje financie tak, aby sa vedeli porovnať s inými obcami a prijať primerané opatrenia na oblasti, v ktorých budú mať oproti iným obciam horšie hodnoty.
Obidva nástroje vytvorené Radou Európy sú dostupné v odkazoch v zdieľanom príspevku.

Vladimír Sloboda, projektový manažér

Nominácie na cenu ZOMOS

Aj tento rok prebieha súťaž obcí o dedinu  s dobrou  správou,  transparentným  prístupom a participatívnym riadením. Znie to tak moderne a zložito, ale podstata je jednoduchá. Hľadáme obce, ktoré rastú a rozvíjajú sa v súlade s tým, čo potrebujú a chcú ich obyvatelia. Obce, ktoré komunikujú s obyvateľmi možnosti ktoré majú, neskýva pred nimi nič, čo ich zaujíma a hospodári ako so svojho. Ak je tá vaša obec práve taká, nominujte ju na cenu ZOMOS a do nominácie nám nezabudnite pripísať, ako to robia. Lebo dobrý recept je tajomstvom úspechu. Vaše nominácie, príspevky a názory čakáme na maile zomos@zomos.sk, prípadne tajomnik@zomos.sk. Vaše nominácie čakáme do konca augusta.

Píšte, podeľte sa o svoje skúsenosti a inšpirujte! 

Milena Veresová

Môže poslanec požadovať informácie o občanoch?

Otázka:

Môže poslanec požadovať od obce informácie o občanoch? Poslanci chcú chodiť na návštevu  starých občanoch s darčekmi. Požadujú od obce informáciu o občanoch, ktorý majú vek nad 70 rokov.

Odpoveď:

Poslanci nemajú právo získavať osobné údaje o komkoľvek a pod akoukoľvek zámienkou. Osobné údaje možno spracúvať len na základe niektorého zo zákonného dôvodu, pričom chuť poslancov (alebo aj starostu) gratulovať obyvateľom obce medzi zákonné dôvody nepatrí.

Samosprávy tento problém vyriešili tak, že jubilanti (prípadne rodičia narodených detí) sa na slávnosť musia prihlásiť sami, teda musia oni ako prví prejaviť záujem, a až následne sú pozvaní. Už nie je možné realizovať desaťročia rozšírenú prax, že seniorom sa zasielali pozvánky. Možno sa to zdá byť v kontexte týchto tradícií nepraktické, ale na druhej strane si treba uvedomiť, že nie každý má záujem na tom, aby napríklad poslanci o ňom získavali osobné údaje (a na nejakej gratulácii nemá žiadny záujem).

JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.