Ako podať žalobu pri nezákonnom priebehu volieb

Voľby do orgánov samosprávy sú za nami. Rôzne typy volebných podvodov, či snaha niektorých kandidátov ovplyvniť výsledky volieb nie je u nás výnimočná. Situácia sa lepší najmä preto, že sme už na mnohé pripravení. Snažíme sa pokryť členov komisií, je nám umožnené mať pozorovateľov a legislatíva upravuje spôsoby vedenia kampane. Nie vždy to však vyrieši všetko a navyše stále platí, že kreativita poskytuje nekonečné možnosti a mnohí z nás sa neradi vzdávajú. Veríme, že vo vašej obci bolo všetko v poriadku. Ak to tak však nebolo, ponúkame zhrnutie, ako je možné podať žalobu o volebných veciach.

Voľby do orgánov územnej samosprávy je možné napadnúť žalobou a domáhať sa vydania rozhodnutia o neústavnosti alebo nezákonnosti napadnutých volieb, a tým zabezpečiť slobodnú súťaž politických síl. Táto žaloba sa podáva na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky a je potrebné ju podať v lehote desiatich dní odo dňa vyhlásenia výsledku volieb.

Žalobu môžu podať:

 • kandidát na funkciu v orgáne územnej samosprávy, ktorý nebol zvolený, ak získal aspoň 10 % platných hlasov; tento žalobca môže napadnúť voľby len vo volebnom obvode, v ktorom kandidoval,
 • politická strana alebo politické hnutie alebo ich koalícia, ktorá podala platnú kandidátnu listinu podľa osobitného predpisu, alebo
 • 10 % oprávnených voličov príslušného volebného obvodu.

Naopak, žalovaný v takom prípade je:

 • politická strana alebo politické hnutie alebo ich koalícia, ktorá získala v napadnutých voľbách zastúpenie v obecnom zastupiteľstve, miestnom zastupiteľstve, mestskom zastupiteľstve alebo v zastupiteľstve samosprávneho kraja, alebo zvolený nezávislý kandidát, ak sa konanie týka volieb do obecného zastupiteľstva, miestneho zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva, alebo zastupiteľstva samosprávneho kraja,
 • starosta obce, starosta mestskej časti, primátor mesta alebo predseda samosprávneho kraja zvolený v napadnutých voľbách, ak sa konanie týka volieb starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti alebo predsedu samosprávneho kraja.

V žalobe je potrebné uviesť teda najmä:

 • súd ktorému je určená, teda v tomto prípade Najvyšší správny súd Slovenskej republiky
 • identifikačné údaje osoby ktorá žalobu podáva
 • označenie, že ide o žalobu vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy
 • vyjadrenie, či sa napáda voľby ako celok, alebo len v určitom volebnom obvode
 • údaje a dôkazy o tom, že osoba je oprávnená podať žalobu a teda spĺňa vyššie uvedené kritéria
 • vyjadrenie, či sa napáda neústavnosť volieb alebo ich nezákonnosť, prípadne oba, a tiež uvedenie právnych predpisov a ich ustanovení, ktoré mali byť porušené
 • dôvody, pre ktoré sa napáda neústavnosť alebo nezákonnosť volieb s označením dôkazov
 • čoho sa žalobou žalobca domáha, pri čom môže požadovať buď vyhlásenie volieb za neplatné, zrušenie napadnutého výsledku volieb, alebo zrušenie rozhodnutia volebnej komisie a vyhlásenie za zvoleného toho, kto bol riadne zvolený
 • a tiež podpis.

V tomto konaní sa nevyžaduje povinné zastúpenie advokátom. Ak bolo podaných viacero žalôb ohľadom volieb toho istého predsedu samosprávneho kraja alebo toho istého starostu obce, primátora mesta alebo starostu mestskej časti alebo volieb do toho istého zastupiteľstva, súd všetky konania spojí do konania, ktoré sa začalo ako prvé. Správny súd rozhodne o žalobe do 30 dní odo dňa doručenia žaloby a vo zvlášť zložitých prípadoch do 60 dní od doručenia žaloby. Rozsudok ktorým bolo rozhodnuté o žalobe nadobúda právoplatnosť jeho vyhlásením.

tím ZOMOS

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *