Ocenenie Združenia občanov miest a obcí Slovenska

Zdravá Otvorená Moderná Obecná Samospráva

Štatút

Preambula

Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS) od svojho vzniku snaží svojimi aktivitami o podporu malých obcí v snahe o väčšiu otvorenosť a priateľský prístup k občanovi. Oceniť takéto konanie je zmyslom udeľovania ceny ZOMOS. Je udeľovaná každoročne počnúc rokom 2019.

 

 

Organizátor ocenenia

Cenu ZOMOS udeľuje občianske združenie Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS). Vzniklo v roku 2010 a snaží o podporu transparentnosti v spravovaní obcí a zapájanie verejnosti do tohto procesu. OZ ZOMOS pri udeľovaní ceny spolupracuje so svojimi priateľmi a podporovateľmi zo všetkých sektorov spoločnosti.

 

 

Charakteristika ceny

Cena sa udeľuje maximálne raz za kalendárny rok, spravidla 6. septembra. V tento deň v roku 1990 bol Slovenskou národnou radou prijatý zákon o obecnom zriadení, ktorý obnovil demokratickú samosprávu na miestnej úrovni na Slovensku. OZ ZOMOS sa aj týmto spôsobom hlási k fungujúcim demokratickým inštitúciám a princípu slobodnej samosprávy.

Udeľovanie cien je potrebné každoročne vyhlásiť. Deje sa tak verejným aktom s vyhlásením doplňujúcich charakteristík pre daný ročník.

Z hodnotenia sú vylúčené obce, ktoré sú mestami alebo časťami miest so štatútom mestskej časti v mestách Bratislava a Košice.

Okrem toho môže organizátor ocenenia udeliť aj osobitnú cenu s konkrétnym zdôvodnením udelenia ocenenia.

 

Nominácie

Nominácie na udelenie ceny môže po vyhlásení daného ročníka ceny predkladať ktokoľvek. Pri nominácii jej autor uvedie, v akej kategórii a prečo by mala byť daná obec alebo jednotlivec / subjekt ocenená.

Správna rada ZOMOS overí splnenie formálnych indikátorov, ktoré musí kandidát na finalistu spĺňať a určí členov Hodnotiacej komisie ceny.

 

Hodnotiaca komisia ceny

Členov Hodnotiacej komisie ceny určí správna rada OZ ZOMOS a ich mená sú zverejnené najneskôr v momente vyhlásenia udeľovania ocenenia na daný rok. Členovia hodnotiacej komisie ceny ZOMOS sú garantmi odbornosti a hodnôt, ktoré ZOMOS vyznáva smerom navonok. Členovia nesmú byť v konflikte záujmov s nominovanými, o čom sú členovia hodnotiacej komisie povinní informovať ZOMOS. Ich konflikt záujmov posúdi správna rada ZOMOS a rozhodne o členstve v hodnotiacej komisii podľa miery závažnosti konfliktu záujmov daného člena. Pri posudzovaní berie do úvahy najmä dôveryhodnosť ceny ZOMOS.

 

Hodnotiaca komisia ceny

Prvotné hodnotenie realizuje správna rada ZOMOS, ktorá overí splnenie formálnych indikátorov, ktoré musí kandidát na finalistu spĺňať a určí členov Hodnotiacej komisie ceny. Ku každej nominácii priloží hodnotenie plnenia formálnych indikátorov transparentnosti obce, ktoré určí správna rada ZOMOS. Po ich posúdení a oboznámení sa s nomináciu hodnotiaca komisia ceny určí nositeľov ceny pre daný ročník.

 

Proces výberu nositeľov ocenenie z nominácií

Organizátor si vyhradzuje právo v príslušnom roku ocenenie nevyhlásiť alebo neudeliť. Ocenenie neudelí, ak v príslušnom ročníku nebudú vhodné nominácie resp. o neudelení ocenenia rozhodne hodnotiaca komisia. Cena nebude udelená ani v prípade, ak laureát ocenenie odmietne.

Udelenie ceny je zásadne verejné, otvorené aj pre zástupcov médií.

Cena ZOMOS má poukázať na dobré príklady fungovania samosprávy. Okrem hmotného vyjadrenia samotného ocenenia je súčasťou ceny aj pomoc odborníkov spolupracujúcich so  ZOMOS pri nastavovaní formálnych pravidiel fungovania danej obce.

 

Záverečné ustanovenia

Tento štatút bol schválený správnou radou OZ ZOMOS za jej zasadnutí v obci Liptovský Ján dňa 20. júla 2019.