Cena ZOMOS za rok 2019 putovala do Hviezdoslavova

Združenie občanov miest a obcí Slovenska, pri príležitosti schválenia zákona o obecnom zriadení, prvý raz udelilo ocenenie Zdravá otvorená moderná obecná samospráva za proobčiansky prístup, aktívne zverejňovanie a podporu participácie v obciach do 5000 obyvateľov. Cieľom udeľovania ceny je motivovať menšie samosprávy k transparentnosti a k zapájaniu občanov do správy vecí verejných a je súčasťou projektu Zorientuj sa v samospráve.

Cenu odovzdával v Ružomberku spisovateľ Jozef Karika, ktorého meno aj kariéra je úzko spätá práve so samosprávou. V užšom výbere hodnotiaca komisia v zložení Lucia Vidanová, Dušan Chrastina a Ivan Rončák vyberala z obcí Čečejovce, Hviezdoslavov, Horná Súča, Kálnica, Keť, Koválovec, Rimavská Baňa, Spišský Hrhov a Trnavá Hora. Na udeľovaní sa zúčastnili zástupcovia takmer všetkých nominovaných samospráv.  Ocenenie pre rok 2019 si odniesla obec Hviezdoslavov najmä za aktívny prístup v informovaní občanov, zverejňovanie nad rámec zákona, inovatívne metódy financovania a podporu komunitného prostredia.

Našim cieľom bolo ukázať prstom na takú obec, aby držiteľ ceny ZOMOS bola obecná samospráva hodná tohto pomenovania a bola zároveň aj zdravou, otvorenou a modernou. S dôrazom na každé jedno z týchto slov.

Zdravá = aby fungovali inštitúcie a zároveň aby bola finančne zdravá. Čiže aby mala obec starostu, ktorý pravidelne komunikuje s poslancami obecného zastupiteľstva, aby fungoval kontrolný systém v samospráve. Aby obec mala riadne zvoleného hlavného kontrolóra, ktorý robí, čo obec robiť má.

Otvorená = aby zverejňovala, čo musí zverejňovať, lebo jej to kážu zákony. Ale aby zverejňovala oveľa viac o sebe. O predstaviteľoch obce a o používaní spoločných obecných verejných financií. Lebo práve otvorenosťou vzniká dôvera. A tá je veľmi krehká, ale životne dôležitá!

Moderná = aby využívala moderné metódy komunikácie s občanmi obce ale aj so svetom. Svet sa rýchlo mení a je nutné, aby sa týmto zmenám prispôsobovali aj naše obce. A aby tieto tri prívlastky (čiže „zdravá“, „otvorená“ a „moderná“) mohli byť priradené k pojmu „obecná samospráva“.

 

My v ZOMOSe nečítame pojem „obecná samospráva“ len prísne formalisticky, čiže rečou zákona ako územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky združujúci osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt, ale ako „komunita“. Obec sa musí správať ako komunita. Týmto komunitným princípom musí byť presiaknuté všetko – dočasní správcovia obce sa musia starať o všetkých, nikto nesmie byť vylúčený z rozhodovania. Správcovia obce musia dbať na trvalou udržateľné financovanie obce a pri cielení míňania obecných peňazí komunikovať s verejnosťou. Dobrá samospráva je tá, kde sa ľuďom dobre žije. Kde majú ľudia pocit, že vedenie obce je na ich strane, vypočujú si ich názor a požiadavky a snažia sa ich premietnuť do konkrétnych rozhodnutí, opatrení, aktivít.

Po dlhšom zvažovaní, na koho prvý krát ukázať prstom, sme sa rozhodli pre obec Hviezdoslavov. Sme presvedčení, že Hviezdoslavov je zároveň „obecnou samosprávou“, je komunitou a zároveň je zdravá, otvorená a moderná.

Pozreli sme si ich internetové stránky, čo všetko obce zverejňujú, ako komunikujú na sociálnych sieťach. Pozreli sme ich rozpočty, záverečné účty, účtovné závierky a ďalšie informácie zistiteľné z verejných zdrojov. V prípade topfinalistov sme sa pýtali aj miestnych, aby sme dostali aj takúto spätnú väzbu.

Osobitne by sme chceli vyzdvihnúť niekoľko vecí.

Obec Hviezdoslavov je zdravá – okrem toho, že dobre fungujú všetky inštitúcie obce oceňujeme aj jej finančné zdravie.

 1. Obec je otvorená – na slovenské pomery obec Hviezdoslavov vyniká rozsahom zverejňovania informácií. Okrem zákonmi stanovených povinností je to množstvo informácií nad zákonný rámec.
 2. Obec je moderná – je to dané aj polohou obce blízko epicentra ľudských a finančných zdrojov Slovenska – Bratislavy. Ale aj tak: oceňujeme nielen moderné formy komunikácie vedenia obce s občanmi, ale aj kroky, ktoré môžu byť inšpiráciu pre iné obce – napr. formu riešenia prispievania na aktivity obce od ľudí, ktorí síce v obci reálne žijú, ale nemajú v nej trvalý pobyt. Miesto konštatovania tohto stavu a pasivity Hviezdoslavov zvolil aktívny prístup – vytvoril spoluprácu s občianskym združením, prostredníctvom ktorého môžu tieto osoby na rozvoj obce prispieť.
 3. Obec je komunitou. Tento aspekt je pre nás asi najdôležitejší. Oceňujeme to, že napriek prudkému nárastu počtu obyvateľov obce vedenie obce nerezignovalo na rozvoj intenzity komunitného života. Často sa totiž takéto obce stavajú len nocľahárňou pre blízke veľké mesto a dochádza k studenej vojne medzi novými a starými obyvateľmi. Vedenie obce Hviezdoslavov má ambíciu, aby to tak nebolo.

 

Vyberali sme z desiatky nominácií. Boli to všetky inšpiratívne príklady samospráv, v každej bolo možné vydvihnúť niečo iné. Slovenská samospráva vie byť zdravou, otvorenou a modernou komunitou. Čím viac takýchto obcí bude, tým väčšiu šancu má naša krajina byť naozaj dobrým miestom pre život. A to všetci, verím, že nielen v ZOMOSe, chceme.

Ešte raz blahoželáme Hviezdoslavovu a držíme mu palce, nech neopustí nastúpený trend a najmä tempo! Aby bol stále zdravou, otvorenou a modernou obecnou samosprávou.

Váš tím ZOMOS

Projekt „Zorientuj sa v samospráve“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

 

6 komentárov
 1. Martin Novotný hovorí:

  Dobrý deň,

  na adresu obce Hviezdoslavov o nominácii na prestížne ocenenie ZOMOS mám nasledujúce pripomienky:

  Veru, neprezentoval by som sa toľkou samochválou. Uveďme skutočnosti na pravú mieru: Zo Štatútu Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS) a z jeho Preambuly Ocenenie Združenia občanov miest a obcí Slovenska – Zdravá Otvorená Moderná Obecná Samospráva vyplýva, že sa snažia o podporu malých obcí o väčšiu otvorenosť a priateľský prístup k občanovi. A ocenenie je udeľované len počnúc rokom 2019 – teda tento rok prvýkrát ! Nominácie:

  Nominácie na udelenie ceny môže po vyhlásení daného ročníka ceny predkladať ktokoľvek. Keďže ktokoľvek, tak potom kde máme záruky, že nomináciu nepodali aj napríklad takí užitoční idioti, ktorí starostovi, pre verejnosť neznámych alebo z rôznych, možno aj zištných dôvodov pochlebujú ?

  „Pri nominácii jej autor uvedie, v akej kategórii a prečo by mala byť daná obec alebo jednotlivec / subjekt ocenená.“ Občanov by určite zaujímalo kto sú tí, ktorí nominovali a zverejnenie ich návrhu v akej kategórii a prečo by mala byť daná obec alebo jednotlivec / subjekt ocenená,

  či sa pred podaním nominácie, nepozastavili nad tým, že vyčačkaná, vymaľovaná internetová doména obce platená z našich peňazí a tzv. snaha o väčšiu otvorenosť a priateľský prístup k občanovi v podaní vedenia obce Hviezdoslavov nemôže slúžiť sofistikovane a hlavne aj na zisťovanie znalosti právneho povedomia občanov, čo si na nich v obci pri výkone samosprávy obecný úrad môže dovoliť a čo nie;

  či nemôže slúžiť ako krytie prešľapov vedenia obce pri územnom plánovaní, stavebných konaniach, kde v rozpore s ustanoveniami stavebného zákona, zákona o správnom poriadku s Územným plánom obce vydávajú rozhodnutia v prospech súkromných záujmov developerov, ktorí drahocennú ornú pôdu používajú na nepoľnohospodárske účely, v neprospech životného prostredia, v neprospech občanov a kvality bývania v obci Hviezdoslavov,

  tým samozrejme aj v neprospech občana – splnomocneného zástupcu účastníka konania, ktorý ich vopred na nezákonnosti upozorňuje, ktorého Komentáre sa z internetovej domény vymazávali, pritom na svoju reklamáciu v tejto veci dodnes nedostal žiadnu odpoveď, aj od ich vychýreného hlavného kontrolóra, občana ktorý svojich práv sa musi domáhať v odvolacích konaniach a sústavne sa snažia právnymi kľučkami ho vylúčiť zo zoznamu účastníkov konania ignorovaním čl.6 ods.4 Aarhuského dohovoru č.43/2006 Z. z. právo vstúpiť do povoľovacieho procesu v ktoromkoľvek momente do vydania tzv. finálneho povolenia a to bez ohľadu na predchádzajúci stupeň; a to podľa §24 ods.4 zákona EIA č.24/2006 Z.z. môže realizovať podaním odvolania voči rozhodnutiu zo zisťovacieho konania aj keď nebola jeho účastníkom – ako by sme Slovensko ani členom Európskej únie neboli,

  či sa nezamysleli nad tým, že novozvolený starosta a poslanci obce, ktorí pred voľbami, keď ešte len kandidovali do obecného zastupiteľstva obce Hviezdoslavov, ako fyzické osoby, dotknutá verejnosť, listom zo dňa 23.07.2018 podali námietky proti navrhovanému zámeru výstavby rodinných domov „Rozvojová plocha 29-Hviezdoslavov“, v obci Hviezdoslavov tak závažné pripomienky, že by si v obci, žiadny poctivý developer, nedovolil stavať a žiadny poctivý úradník by developerovi k výstavbe nevydal žiadne zmierlivé stanovisko a každá občanom otvorená samospráva a každý poctivý člen stavebnej komisie, by jeho žiadosť okamžite zamietli a v žiadnom prípade neposunuli do ďalšieho povoľovacieho procesu a nie že by vydali priamo kladné rozhodnutia,

  či sa nezamysleli nad tým, prečo po voľbách v dovolenkovom období predložili občanom 12 Zadaní pre spracovanie urbanistických štúdií výstavby obytných súborov rodinných domov v obci Hviezdoslavov, či týmto nebol vykonaný podraz na občanoch, ktorí dali dňa 31.05.2018 jednoznačne najavo svoj nesúhlas s narastajúcou výstavbou súborov rodinných domov v obci Hviezdoslavov na verejnom stretnutí občanov s vedením obce (!),

  či sa nezamysleli nad tým, prečo obec Hviezdoslavov do dnešného dňa nemá transparentné VZN o podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaždenia občanov obce, prečo pripomienky pána Františka Hamšíka k Návrhu VZN č. 01/2019 o podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaždenia občanov obce v ktorom boli uvedené aj protikorupčné opatrenia, pričom na adresu jeho relevantných pripomienok sa kompetentní vyjadrovali spôsobom, v ktorom vopred označujú jeho podania za „málo kreditné“, čím znížili ich vážnosť, tým zároveň ospravedlňovali prečo sa nimi nezaoberali tak, ako by mali a na zasadnutí obecného zastupiteľstva boli radšej zmietnuté zo stola! Výsledkom toho je, že obec Hviezdoslavov do dnešného dňa nemá transparentné VZN č. 01/2019 o podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaždenia občanov obce (!), pritom na tomto zasadnutí obecného zastupiteľstva po uplynutí dvoch hodín v diskusii došlo v priamom prenose k urážke predsedu združenia ZDS, ktorý im verejne ponúkal pomoc pri problémoch výkonu ich samosprávy, veď sú to ešte v samospráve neskúsení aj ÍT-čkári, tak ani jeden z predstaviteľov obecného zastupiteľstva sa neunúval ospravedlniť za neprístojné, neopodstatnené a zavádzajúce útoky občana Hviezdoslavova, ktorý navyše mal ešte k tomu aj právnicke vzdelanie,

  či sa nezamysleli nad tým, prečo obecné zastupiteľstvo svojvoľne schválilo, že aktualizácia megalomanského územného pánu obce nie je potrebná, že sa zmení len akási občanom doteraz neznámy obsah textovej časti ÚPN a to i napriek skutočnosti, že občania dali jednoznačne najavo svoj nesúhlas s narastajúcou výstavbou súborov rodinných domov v obci. Namiesto toho, aby na zvolanom verejnom zhromaždení občanov obce Hviezdoslavov túto pre obec dôležitú vec riadne s nimi prerokovali a dohodli stavebnú uzáveru alebo radikálne znížili počet nezmyselných v ÚPN uvedených rozvojových plôch, paradoxne organizujú len stretnutia s developermi a hneď a zaraz im vychádzajú v ústrety a nechávajú ich dokončiť svoje súkromné ekonomické záujmy, ktoré nestihli vykonať za bývalého kontraverzného starostu obce z roku 2008 ?! A na názory občanov kašlú a rozhodujú o nás s developermi, bez nás!

  Tu by sa dalo donekonečna hovoriť aj o z polovice verejnoprospešnom projekte „Na Pažiti“ ktorý má byť realizovaný v žumpovom režime ako aj „Prístavba materskej školy Hviezdoslavov formou modulov“, ďalšej verejnoprospešnej stavby realizovanej v rozpore s územným plánom obce opäť v žumpovom režime, ktorá mala byť skolaudovaná podľa informácie samochvály na internetovej doméne už 14. 08. 2019 a pritom na stavbe pred dokončením na streche dňa 21.08.2019 nebola ešte položená strešná krytina (potom v akej kvalite sú vykonané pri toľkých dažďoch interiérové práce?!) a o uskladnení stavebného materiálu pod holým nebom a na časti detského ihriska, neporiadku na stavenisku a o nekvalitných náteroch ani nerozoberám ich realizáciu, veď sme odsúhlasili odmenu za stavebný dozor 7.000,- EUR !

  Ďalej ani nerozoberám kontraverznú, len na úradnej tabuli webového sídla obce Hviezdoslavov, bez účasti verejnosti prerokovanú a verejnosťou nepripomienkovanú v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. § 30 ods. 4, ust. § 22 až § 28, zverejnenenú súkromnú iniciatívu Obecného úradu Hviezdoslavov, diktovanú developermi: Výzve „ Projektové práce – Hviezdoslavov vodovod a kanalizácia“ zo dňa 11.03.2019, kde vymedzenie predmetu zákazky a Príloha č. 6 Mapový podklad s vyznačeným rozsahom riešeného územia je v rozpore s územným plánom obce, (r. 2008), o nezverejňovaní dôležitých dokumentoch , či verejných vyhláškach na zriadených úradných tabuliach v obci, ktoré nám akosi záhadne miznú atď….

  Tak potom kde tu je v tejto nominácii naplnená Preambula Štatútu:

  Združenie občanov miest a obcí Slovenska sa od svojho vzniku snaží svojimi aktivitami o podporu obcí v snahe o väčšiu otvorenosť a priateľský prístup k občanovi. Oceniť takéto konanie je zmyslom udeľovania ceny ZOMOS. Otvorená obec je samospráva, ktorá prijíma názory obyvateľov i po voľbách, prizýva ich k rozhodovaniu, vytvára pozitívne prostredie k diskusii a hľadaniu najvhodnejších riešení. Obyvateľom je umožnené prostredníctvom naslúchajúcich poslancov a starostov podieľať sa na vývoji obce a ovplyvňovať kvalitu života v nej.

  No to by sme dopadli …

  „Členov Hodnotiacej komisie ceny určí správna rada ZOMOS a ich mená sú zverejnené najneskôr v momente vyhlásenia udeľovania ocenenia na daný rok.“ (?)

  Či sa potom tieto informácie o „kvalite“ nominanta na cenu, dostali potom k Členom hodnotiacej komisie ceny ZOMOS, ktorí sú garantmi odbornosti a hodnôt, ktoré ZOMOS vyznáva smerom navonok a keď „Pri posudzovaní berie do úvahy najmä dôveryhodnosť ceny ZOMOS“. Výsledok vyhodnotenia nominácií nám dá za pravdu a verejnosť si overí aká je pružná organizácia ZOMOS, keď „Cena nebude udelená ani v prípade, ak laureát ocenenie odmietne“ a starosta sa už poponáhľal na webovom sídle obce Hviezdoslavov svojich občanov informovať, citujem, že: „O výsledkoch Vás budeme informovať naživo, priamo z Ružomberka, v piatok, krátko pred obedom… Obecný úrad Hviezdoslavov“

  Tak potom sa obávam o dôveryhodnosť tohto ocenenia, ktoré jednoznačne pripomína nástenkový tender vopred určenému víťazovi – nominantovi na cenu, ktorý si takto sofistikovane robí politickú kariéru, preto sa v tomto prípade dopredu ospravedlňujem Obecnému úradu Spišský Hrhov, malej obci na východnom Slovensku, ktorá je dvadsať rokov vzorom pre ostatné obce a výkladnou skriňou Slovenska a tiež bola aj nominovaná, ale pre zaslepenosť hodnotiacej komisie, ignoráciou komplexného hodnotenia, slepú a slabú informovanosť, o ktorej bol informovaný e-mailom predseda ZOMOS, ale informácie neposunul členom hodnotiacej komisie, sa cena ušla ÍT-čkárom, ktorí ani nie rok od výkonu svojej funkcie, dokázali vo svojej podstate iba ak maľovať internetovú doménu a aby sa im ušlo ocenenie, tak vymazávali kritické komentáre, ktoré odhaľujú ich skutočnú tvár! Týmto združenie ZOMOS samo seba dehonestovalo svojou prvou aktivitov – prestížne ocenenie transparentnej, otvorenej obecnej samosprávy v roku 2019 na výtvarný krúžok a súťaž o najkrajšiu omaľovánku internetovej domény obce a súťaž o najväčšiu obecnú samochválu. Pôsobia takým dojmom, že ma okamžite ako vhodná reakcia napadol komentár Fera Mikloška v Denníku N (https://dennikn.sk/1561428/)

  Všetky vymazávané pripomienky sú uvedené na Facebooku odtiaľ sa im ich nepodarilo vymazať, tak ako boli vymazané z internetovej domény tzv. „Transparentnej obci“ http://www.hviezdoslavov.sk – Úradná Tabuľa.

  S pozdravom autor textu

  František Hamšík

  Odpovedať
  • ZOMOS hovorí:

   Dobrý deň,
   Radi by sme odpovedali na Vaše pripomienky.
   Nominácie môže podať každý, zo zištných aj nezištných dôvodov. Neposudzujeme tých, ktorí nominujú, ani ich dôvody. Čo je pre jedného pochlebovanie, môže byť pre iného presvedčenie. Je to úplne v poriadku.
   Pri webových stránkach sme neposudzovali ich grafické spracovanie, ale obsah a prehľadnosť.
   Námietky pána Hamšíka týkajúce sa stavebného konania sme mali vopred, už pri posudzovaní. Krajský stavebný úrad spomínané rozhodnutie vrátil pre formálne nedostatky, rovnako ako iné, ktoré pán Hamšík napadol ako splnomocnenec v konaní. Okrem iného napríklad aj v obci Kvetoslavov. Vzhľadom na možné prepojenie so Združením domových samospráv, reprezentovaným najmä pánom Marcelom Slávikom, ktoré napáda stovky stavebných konaní na celom Slovensku, sme sa rozhodli, že túto námietku, ktorá sa týka najmä výkonu prenesenej štátnej správy a nie samosprávy, jej výkonu a kvality života v obci, nebudeme brať ako zásadnú prekážku pre posúdenie ostatných hodnotených kritérií obce Hviezdoslavov.
   Milena Veresová, tajomník OZ

   Odpovedať
 2. František Hamšík hovorí:

  Dobrý deň,
  rád by som odpovedal na Vaše zdôvodnenie vo Vašej odpovedi, avšak musím žiaľ konštatovať, že ste mi neodpovedali ani na jednu moju námietku a svojou odpoveďou ste nepreukázali opak ani jednej mojej vznesenej námietke ! Naopak vo svojej odpovedi miešate hrušky s jablkami, ako pred tým pomiešala hrušky s jablkami v podstrčenom Rozhodnutí Krajského stavebného úradu, ktoré podpísala úradníčka poverená zastupovaním vedúceho zamestnanca, pričom o tomto Rozhodnutí v mojich námietkach nebola žiadna reč!
  Čo je pre jedného pochlebovanie a pre iného môže byť presvedčenie je úplne v poriadku iba vtom, že nomináciu ako píšete môže podať každý, ale ako všetci dobre vieme pravda je len jedna. Obsah a prehľadnosť webových stránok ste nemohli posúdiť komplexne a spravodlivo, lebo moje komentáre boli účelove z webových stránok sústavne vymazávané ! V ďalšom znení Vašej odpovedi, prosím nezavádzajte verejnosť, lebo pri posudzovaní ste nemali vopred námietky pána Hamšíka týkajúce sa stavebného konania, ale pri posudzovaní ste mali vopred námietky týkajúce sa stavebných konaní stavebníkov manželov J. M. a M. M., ktoré boli uvedené v Rozhodnutiach stavebného úradu obce Hviezdoslavov, v ktorých na základe mojich odvolaní, príslušný Krajský stavebný úrad, prí prvom rozhodnutí zrušil Rozhodnutie o vydanom stavebnom povolení na stavbu „Rodinný dom“ stavebného úradu obce Hviezdoslavov, teda obce, kde Vašim cieľom bolo prstom ukázať a aj prstom ste ukázali, že toto je tá obec, držiteľ ceny ZOMOS, obecná samospráva hodná tohto pomenovania a je zároveň aj zdravou, otvorenou a modernou s dôrazom na každé jedno z týchto slov, tak táto zdravá, otvorená, moderná obec pre porušenie 15 ustanovení zákonov, príslušný Krajský stavebný úrad vrátil vydané Rozhodnutie tejto obce na nové prejednanie a rozhodnutie v súlade so zákonom, pri druhom rozhodnutí tejto obce o vydanom stavebnom povolení na stavbu ďalšieho „Rodinného domu“ pre porušenie 12 ustanovení zákonov zrušil Rozhodnutie stavebného úradu obce Hviezdoslavov, teda obce, kde Vašim cieľom bolo prstom ukázať a aj prstom ste ukázali, že toto je tá obec, držiteľ ceny ZOMOS, obecná samospráva hodná tohto pomenovania a bola zároveň aj zdravou, otvorenou a modernou s dôrazom na každé jedno z týchto slov a krajský stavebný úrad im vrátil tiež ich rozhodnutie, teraz už Vami oceneej ako čerstvej držiteľke prestížneho ocenenia ZOMOS, na nové prejednanie a rozhodnutie v súlade so zákonom ! Po tretie: pozemok stavebníkov parcela reg. „C“ 293/233, ktorý je v stavebnom povolení obce Hviezdoslavov definovaný ako miestna obslužná komunikácia, nie je v súlade s územným plánom obce Hviezdoslavov, pritom okrem iného Krajský stavebný úrad ako odvolací orgán konštatoval, že stavebný úrad obce Hviezdoslavov v zmysle ust. §37 a § 62 stavebného zákona, v zlúčenom územnom a stavebnom konaní nedostatočne preskúmal, či projektová dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, požiadavky ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, všeobecným technickým požiadavkám pre prístup a užívanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie upravených Vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z. a iných predpisov, čím porušil ustanovenia stavebného zákona a jeho vykonávacích vyhlášok, teda spomínané ustanovenia porušil stavebný úrad tej istej obce Hviezdoslavov, kde Vašim cieľom bolo prstom ukázať a aj prstom ste ukázali, že toto je tá obec, držiteľ prestížnej ceny ZOMOS, obecná samospráva hodná tohto pomenovania, ktorá je zároveň aj zdravou, otvorenou a modernou s dôrazom na každé jedno z týchto slov, zdravej obci, teraz už ako čerstvej držiteľke prestížneho ocenenia ZOMOS, v ktorej vraj fungujú inštitúcie, kde Rozhodnutie podpísal, čiže ako starosta, ktorý pravidelne komunikuje s poslancami obecného zastupiteľstva, kde vraj funguje kontrolný systém v samospráve, ktorá naozaj má zvoleného hlavného kontrolóra, ale ktorý, že vraj, robí, čo obec robiť má ?! Po štvrté: K námietke, ktorú som vzniesol, ktorá sa týkala zamestnankyne – vedúcej stavebného úradu Krajský stavebný úrad uviedol, že jediný oprávnený, ktorý môže rozhodnúť o predpojatosti zamestnankyne stavebného úradu – vedúcej stavebného úradu obce Hviezdoslavov a následne ju vylúčiť z predmetného konania ešte pred vydaním Rozhodnutia, je starosta obce Hviezdoslavov, ktorý tak neurobil, teda starosta tej istej obce Hviezdoslavov, kde Vašim cieľom bolo prstom ukázať a aj prstom ste ukázali, že toto je tá obec, držiteľ ceny ZOMOS, obecná samospráva hodná tohto pomenovania a je zároveň aj zdravou, otvorenou a modernou s dôrazom na každé jedno z týchto slov, že vraj zdravej obce, teraz už ako čerstvej držiteľke prestížneho ocenenia ZOMOS, v ktorej vraj fungujú inštitúcie, kde Rozhodnutie podpísal, čiže ako starosta, ktorý pravidelne komunikuje s poslancami obecného zastupiteľstva, kde vraj funguje kontrolný systém v samospráve, ktorá naozaj má zvoleného hlavného kontrolóra, ale ktorý, že vraj, robí, čo obec robiť má ? ! Po piate: doteraz mi nikto neodpovedal na moju reklamáciu, ktorú som vo veci sústavného vymazávania mojich komentárov k predloženým Zadaniam pre spracovanie Urbanistických Štúdií zverejnených na verejnej internetovej doméne obce Hviezdoslavov-Transparentná obec- Úradná tabuľa – Komentáre zaslal obecnému úradu, všetkým poslancom obecného zastupiteľstva aj hlavnému kontrolórovi obce Hviezdoslavov, teda tej istej obce Hviezdoslavov, kde Vašim cieľom bolo prstom ukázať a aj prstom ste ukázali, že toto je tá obec, držiteľ ceny ZOMOS, obecná samospráva hodná tohto pomenovania, ktorá je zároveň aj zdravou, otvorenou a modernou s dôrazom na každé jedno z týchto slov, zdravej obci, teraz už ako čerstvej držiteľke prestížneho ocenenia ZOMOS, v ktorej vraj fungujú inštitúcie, kde Rozhodnutie podpísal, čiže ako starosta, ktorý pravidelne komunikuje s poslancami obecného zastupiteľstva, kde vraj funguje kontrolný systém v samospráve, ktorá naozaj má zvoleného hlavného kontrolóra, ale ktorý, že vraj, robí, čo obec robiť má ?!
  V odpovedi spomínate, že námietky pána Hamšíka týkajúce sa stavebného konania ste mali vopred, už pri posudzovaní – tieto námietky vôbec neboli predmetom mojich námietok a je ľahké si domyslieť, kto Vám Rozhodnutie o týchto námietkach k jednému zámeru navrhovaných činností podstrčil, keď krajský stavebný úrad Vami spomínané rozhodnutie vrátil pre formálne nedostatky rovnako ako iné, ktoré pán Hamšík napadol ako splnomocnenec v konaní. Tu musím konštatovať, že Vaše zdôvodnenie je neprofesionálne, neúplné, účelové a zavádzajúce. V tomto rozhodnutí o zámere navrhovanej činnosti výstavby obytných súborov rodinných domov „IBV Hviezdoslavov“ boli také formálne chyby, ktoré by neurobil ani žiak základnej školy, keď v takej dôležitej úradnej listine ako je Rozhodnutie krajského stavebného úradu so sídlom v Trnave, boli pomiešané hrušky s jablkami a zabudli ste v tejto súvislosti dodať päť podstatných vecí, že toto kontraverzné Rozhodnutie podpísala úradníčka poverená zastupovaním vedúceho zamestnanca, ktoré si zrejme „vydupal“ developer a ktoré je v rozpore s ostatnými, nedávno pred Vami spomínaným rozhodnutím, vydanými štyrmi Rozhodnutiami toho istého krajského stavebného úradu, ktorý na základe mojich odvolaní proti zámerom navrhovaných činností výstavby obytných súborov rodinných domov: „IBV Hviezdoslavov-56 rodinných domov“, „Rozvojová plocha 29 – Hviezdoslavov“, „Obytný súbor Hviezdoslavov pre rodiny“, „Obytný súbor – Hviezdny dvor“, v tom istom katastrálnom území obce Hviezdoslavov, zrušil predchádzajúce rozhodnutia a zároveň vrátil veci prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie a tieto rozhodnutia sú ale podpísané priamo vedúcou odboru krajského stavebného úradu a doteraz k žiadnemu novému prejednaniu a k novému rozhodnutiu v týchto veciach nedošlo !
  Čo sa týka obce Kvetoslavov je vecou obce Kvetoslavov a zodpovednosť jej obecného zastupiteľstva ! A čo sa týka podľa Vás tzv. možného prepojenia so Združením domových samospráv, tak pána Marcela Slávika ešte osobne nepoznám, ani som sa s ním, žiaľ, ešte nestretol a na margo toho, že napáda stovky stavebných konaní a na základe jeho pripomienok , kde som aj ja účastník konaní viem, že jeho pripomienky, na rozdiel od mnohých iných dotknutých inštitúcií a dotknutých organizácií, sú k životnému prostrediu relevantné a oprávnené, na čo už prišli naše deti, 16 roční stredoškoláci, ktorí pri príležitosti samitu, vyhlásili Klimatický štrajk po celom Slovensku a na klimatickú krízu poukazuje a po zmene volá celý svet !
  Keďže v tejto veci ste si dovolili spomenúť moje tzv. konšpiračné prepojenie so ZDS, tak rád by som Vám odpovedal tiež úvahou o možnom konšpiračnom prepojení medzi Vami a starostom obce Hviezdoslavov, ktorý bol, keď kandidoval na post starostu obce Hviezdoslavov, vysokopostavený krajský funkcionár neparlamentnej politickej strany, ktorý Vás možno ubezpečil, že v prípade víťazstva v „prestížnom ocenení“ ZOMOS, ak vyhrajú voľby, v čo si veľmi fandia, predmetné ocenenie mu pomôže ku kariére rýchlo uvareného, možno ministra, alebo štátneho tajomníka, tak potom Vášmu združeniu na oplátku prisľúbil nadpriemerné výhody, ktoré Vám z pozície, v prípade budúcej, udelenej politickej funkcie, môže poskytnúť. A potom, znova po voľbách, celá naša spoločnosť bude tam, kde neustále je !
  Ako účastník zhromaždenia Sviečkovej manifestácie 25. marca v roku 1988, kedy mnohí rodičia dnešných komunálnych politikov, ktorým vtedy tieklo mlieko po brade a pozerali doma s rodičmi v televízii vtedajší filmový hit „Angeliku markízu anjelov“, ako v roku 1989 pomocný aktivista Koordinačného centra Verejnosti proti násiliu v Bratislave a člen Fóra Koordinačných výborov pracujúcich, ktoré založilo na Slovensku v Bratislave prvé Nezávislé Slovenské Odbory /NSO/ a v spolupráci s Koordinačným centrom pomáhalo pracujúcim ako si majú na pracoviskách zakladať od komunistického režimu nezávislé miestne organizácie VPN a nezávislé odborové organizácie a ako člen Fóra, ktoré v priebehu roka v spolupráci s nezávislými českými odborovými organizáciami sme organizovali zjazdy nezávislých odborových zväzov v Brne, v Prahe a v Bratislave, tak na základe mnohých skúseností s vtedajšími odporcami prichádzajúcich demokratických zmien, viem rozpoznať a mám morálne právo na neduhy v spoločnosti a na manipulátorov s verejnou mienkou poukazovať !
  Tak sa prosím ani nesnažte nejakými pamfletmi obhajovať neobhajiteľné!
  Preto stále platí komentár Fera Mikloška uverejnený v Denníku N (https://dennikn.sk/1561428/) „Noví politici“ môžu skončiť skôr, ako začali.
  František Hamšík
  Na vedomie: Marcel Slávik predseda ZDS, TIS Transparency.sk, VIA IURIS, aktuality.sk

  Odpovedať
 3. František Hamšík hovorí:

  Dobrý deň.
  Moju vyššie uvedenú odpoveď na vyjadrenie sa združenia ZOMOS na moje námietky k prvému udeleniu prestížnej ceny ZOMOS rozširujem a doplňujem nasledovne: vetu „Čo je pre jedného pochlebovanie …“ doplňujem o nasledujúce znenie „a od toho tu by mala byť Vaša hodnotiaca komisia, ktorá oddelí zrno od pliev!“ Potom celá veta má správne znieť:
  „Čo je pre jedného pochlebovanie a pre iného môže byť presvedčenie je úplne v poriadku iba vtom, že nomináciu ako píšete môže podať každý, ale ako všetci dobre vieme pravda je len jedna a od toho by tu mala byť Vaša hodnotiaca komisia, ktorá oddelí zrno od pliev!“

  Za vetou „… ktorí pri príležitosti trojdňového samitu OSN o klimatických zmenách, vyhlásili Klimatický štrajk po celom Slovensku a na klimatickú krízu poukazuje a po zmene volá celý svet !“ doplňujem vetu: „Potom z Vašej strany kritizovať pána Marcela Slávika predsedu Združenia domových samospráv, v čase klimatickej krízy, ktorý predovšetkým vo svojich stanoviskách v stavebných konaniach sa odborne venuje triedeniu a nakladaniu s domovým odpadom, je úplný nezmysel a jasne svedčí o Vašej nekompetentnosti. Čo takto radšej poslúchnuť výzvu tých detí, bolo by z Vašej strany prospešnejšie, keby ste sa začali vo svojom najbližšom okolí správať ekologicky, veď nastal čas konať a treba začať od seba!“
  S pozdravom
  František Hamšík

  Odpovedať
 4. Dušan Chrastina hovorí:

  Musím, hoci s odstupom času ( lebo nie každý deň som na internete), reagovať na reakcie ohľadom ceny ZOMOS-u.
  Celá kritika je nasmerovaná hlavne voči stavebným konaniam v obci. Rieši sa drahocenná orná pôda, ktorá sa mení na nepoľnohospodársku z dôvodu výstavby. Je to pravda, že veľakrát sa tak deje, ale je to dôsledok toho, že ľudia chcú niekde bývať. Rovnaké reakcie, by sme mohli očakávať pri zastavaní lúk, či pasienkov a nehovoriac o reakciách pri výrube lesov, pre bytovú výstavbu. Infraštruktúra nie je prekážkou. Dá sa vybudovať. Pripadá mi to tak, že „ja bývam a vy ostatní choďte bývať hoci aj na Mars, lebo sa mi motáte po ulici, alebo v „mojom“ vlaku, či na „mojej“ ceste.“ Najideálnejšie by bolo, keby sa stavali paneláky, čím by bývalo viac rodín na jednej ploche zeme. Nie však všetci majú takúto predstavu o bývaní. Nejdem sa k tejto téme ďalej vyjadrovať, lebo je dosť rozsiahla, ale k oceneniu, ktoré bolo združením ZOMOS udeľované.
  Ako prvé chcem pisateľa opraviť v jeho konšpirácii, že ako to bolo s hodnotiacou komisiou. Tak ako sám autor článku napísal, mená členov komisie sú zverejnené najneskôr v momente vyhlásenia udeľovania ocenenia. Toto bolo splnené a to neznamená, že komisia nebola ustanovená. Len sa nezverejňovala skôr, aby členovia hodnotiacej komisie neboli pri svojom rozhodovaní ovplyvňovaní. Pri oceňovaní sa prihliadalo, ako samosprávy vystupujú navonok a či aspoň zverejňujú všetky informácie, ktoré sú zákonom dané. V tomto prípade spomedzi kandidátov na ocenenie bola komisiou vybraná obec Hviezdoslavov, ktorá spĺňala tieto kritéria. Keby sme chceli hodnotiť konanie starostov, postup by bol iný, aj keď určite neľahký, lebo v každej dedine sa nájde skupinka spokojných a menej spokojných. Kritika býva veľakrát oprávnená, ale inokedy pramení zo závisti, alebo zlej znalosti problematiky, alebo nepripravenosti občana na zmenu.
  V závere ešte vysvetlím, prečo pisateľom tak vyzdvihovaná obec nebola ocenená. Ním uvedená obec pre ocenenie nespĺňala jednu zákonom stanovenú povinnosť. Ide o povinnosť v zmysle §5 ods. 1 zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Keďže ide o jednu zo základných povinnosti pri informovanosti občanov, nemohli sme ani zvažovať o udelení ceny pre túto obec. Verím, že tento nedostatok bude odstránený a v ďalšom ročníku môžu byť horúcim kandidátom na ocenenie.

  Dušan Chrastina
  člen hodnotiacej komisie
   revízor združenia ZOMOS

  Odpovedať
 5. František Hamšík hovorí:

  Dobrý deň pán Christina, je mi ľúto, ale Vaša odpoveď je úplne od podstaty veci vzdialená absolútne! NEVYVRÁTILI ste ani jeden môj argument. Svojou odpoveďou ste Absolut mimo podstaty veci. Inak Vám ďakujem, teraz mi je už jednoznačne jasné kde je zbytočné strácať čas. Prajem pekný deň.

  Odpovedať

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *