Väčšie obce sú transparentnejšie

Väčšie obce toho o sebe zverejňujú viac a rýchlejšie a spoľahlivejšie komunikujú; na mieru otvorenosti má tiež priaznivý vplyv hospodárska sila regiónov: vyplýva to z analýzy transparentnosti obcí, ktorú v letných mesiacoch roku 2020 na vybratej vzorke obcí z celej Slovenskej republiky uskutočnilo občianske združenie Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS).

Prvé miesto v hodnotení ZOMOS obsadila obec Banka (okr. Piešťany) so stopercentným hodnotením. Druhú priečku si rozdelili 4 obce: Alekšince (okr. Nitra), Bartošova Lehôtka (okr. Žiar nad Hronom), Batizovce (okr. Poprad) a Zemianske Kostoľany (okr. Prievidza). Všetky 4 obce získali v hodnotení takmer 97 percent bodov.

ZOMOS prieskum uskutočnil na vzorke 140 obcí v celej SR, pričom každý okres bol zastúpený dvoma obcami (okrem mestských okresov v Bratislave a Košiciach). Obce boli vybraté náhodne – zo začiatku a konca abecedy, iné kritérium ZOMOS nesledoval. Iba to museli byť samosprávy – obce bez štatútu mesta resp. mestskej časti v Bratislave a Košiciach a počet obyvateľov v nich nesmel prekročiť 5 tisíc.

 

Pri hodnotení sme určili štyri základné oblasti porovnania – informácie o orgánoch obce, o hospodárení, sledovali sme ako obec zapája obyvateľov do rozhodovania a formu komunikácie. Pri poslednom ukazovateli sme sledovali najmä schopnosť obcí komunikovať prostredníctvom elektronickej schránky.

Vo vypracovanej analýze transparentnosti sme venovali získaným informáciám pozornosť z viacerých uhlov pohľadu. Porovnávali sme ich z hľadiska početnosti obyvateľstva, ale aj podľa hospodárskej sily regiónu. Kým početnosť obcí má určitý vplyv na zverejňovanie a krivka výsledkov je klesajúca, nie je až taký významný. Aj obce s nižším počtom obyvateľov sú schopné zverejňovať na dobrej úrovni.
Hospodárska sila regiónu sa v tomto prípade javí ako významnejší faktor.

Pozreli sme sa aj na to, ktorým ukazovateľom prikladajú obce väčšiu dôležitosť. Z prieskumu vyplynulo, že obce pristupujú najzodpovednejšie k informáciám o hospodárení.

Cieľom analýzy bolo získať obraz o celkovom poskytovaní informácií obcami do 5 000 obyvateľov so zameraním na participáciu. Rozhodujúcim vstupom boli možnosti verejnosti získavať základné informácie z domova elektronicky, kontaktovať orgány obce alebo nimi zriadené poradné orgány, vystupovať na zastupiteľstve či verejne sa zhromažďovať.
Prieskum webových sídiel preukázal, že obce na Slovensku majú stále problém s plnením aj zákonnom stanovených štandardov zverejňovania a tento sa zvýrazňuje s klesajúcim počtom obyvateľov. Čiastočným riešením by mohlo byť aj odbremenenie obcí od obrovského množstva povinností, ktoré nezohľadňujú veľkosť obce ani jej možnosti ich napĺňať nie len kvantitatívne, ale najmä kvalitatívne. Zároveň sa preukazuje, že je potrebné dôsledne vyžadovať zákonnosť vo všetkých kompetenčných oblastiach, a tak zabezpečovať zodpovednejší prístup k moci, než je tomu v súčasnosti. K tomuto by mohli prispieť predovšetkým okresné úrady v ktorých kompetencii je riešenie priestupkov, rovnako ako okresné prokuratúry dozorujúce dodržiavanie zákonnosti v samospráve.

Transparentnosť v rozhodovaní sa stala v modernej dobe pojmom, ktorý sa hojne využíva v predvolebných kampaniach, nahlas sa o nej hovorí a máme aj legislatívu, ktorá upravuje základné pravidlá zverejňovania. Verejné registre a rôzne druhy dát, ktoré sú zverejňované na úrovni štátu, prispievajú k možnosti lepšej kontroly a pomáhajú odkrývať mnohé kauzy. Nie vždy to stačí.
Našou snahou je posilňovať participáciu aj dobrou možnosťou vyhľadať a posudzovať relevantné informácie a zároveň mať možnosť o výstupoch verejne komunikovať s obcou. Všetky tieto možnosti prispievajú ku kvalitnej verejnej kontrole a zabezpečujú, aby sa transparentnosť nestala iba vyprázdneným marketingovým pojmom.

Analýza je dostupná aj v sekcii Publikácie.

 

Milena Veresová

 

Projekt „Zorientuj sa v samospráve“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

 

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *