Výzva poslancom – zabráňte zneužívaniu sistačného práva

Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS), ktoré  už desať rokov háji záujmy aktívnych občanov samospráv a komunálnych poslancov vyzýva poslancov, aby pri „otvorení“ zákona o obecnom zriadení odstránili aj dlhoročnú anomáliu týkajúcu sa tzv. sistačného oprávnenia (práva veta) starostu a zúžili tak legislatívny priestor na svojvoľné rozhodovanie na úrovní samospráv.

Súčasne platný zákon umožňuje starostovi nepodpísať doslova akékoľvek uznesenie obecného zastupiteľstva. Ako právny základ pritom stačí len jeho „domnienka“, a to nielen o nezákonnosti, ale aj o akejkoľvek inej zjavnej nevýhodnosti uznesenia pre obec. Navyše, využitie sistačného práva nemusí starosta nijako odôvodniť.

Táto zákonná dikcia pripúšťa široký a nezriedka a svojvoľný výklad sistačného oprávnenia zo strany štatutára obce  a spôsobuje v praxi mnohých slovenských obcí a a miest problémy a prípadne až paralyzovanie chodu obce. Problémom je najmä to, že na prelomenie „veta“ starostu sa vyžaduje až trojpätinová väčšina všetkých poslancov, a nielen nadpolovičná, ako je to povedzme v prípade „prelomenia“ veta prezidenta SR poslancami Národnej rady SR pri opätovnom prerokúvaní vracaného zákona.

Jedným z najvypuklejších prípadov je Liptovský Mikuláš, kde zastupiteľstvo rokovalo v tomto roku už takmer 30-krát a primátor mesta Ján Blcháč nepodpísal napríklad uznesenia týkajúce sa pravidiel rozpočtového hospodárenia, voľby hlavného kontrolóra či záverečného účtu, ktoré sú  v jednoznačnej kompetencii zastupiteľstva. Takto nastavené prelomenie veta narúša rovnováhu orgánov.

OZ ZOMOS preto sa preto obrátilo na poslancov s ponukou pozmeňujúceho návrhu, ktorý by zúžil priestor na potenciálne zneužívanie sistačného oprávnenia a nastolil tak rozumnú kompetenčnú rovnováhu vzťahov medzi starostom a obecným zastupiteľstvom ako dvoma rovnocennými volenými orgánmi územnej samosprávy.

Pozmeňujúci návrh zabraňujúci zneužívaniu sistačného oprávnenia starostu

  1. V Čl. I v § 13 ods. 6 znie:

Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné, tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 10. Pozastavenie výkonu uznesenia musí byť písomne odôvodnené.“.

Odôvodnenie: Zakotvuje sa explicitná povinnosť starostu využitie sistačného práva vždy explicitne odôvodniť.

  1. Čl. I v § 13 ods. 8 prvá veta pred bodkočiarkou znie:

„Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 6 pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť;“.

Odôvodnenie:  Kvórum na „prelomenie“ nepodpísaného uznesenia obecného zastupiteľstva sa mení z trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov na nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov.

V zmysle platného znenia § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb.: „Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné“. V prípade, že starosta využije toto svoje sistačné právo, podľa § 13 ods. 8 prvá veta cit. zák.: „Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 6 pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť;“.

Ďakujeme!

 

Peter UHLÁR, predseda OZ ZOMOS

 

Projekt „Zorientuj sa v samospráve“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

 

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *