Aké sú individuálne práva každého poslanca podľa zákona o obecnom zriadení?

Otázka:

Som aktívny poslanec zvolený v posledných komunálnych voľbách 2018.  Na základe pozvaní od riaditeľa technických služieb (t.j. 100%-nej obecnej firmy) a od riaditeľky obecnej školy som navštívil tieto obcou financovane inštitúcie, aby som sa oboznámil s detailmi ich fungovania, financovania, najväčšími problémami. Starosta mi však následne povedal, že to už viac nesmiem robiť, lebo sa jedna o tzv. „poslanecky prieskum“ a nato je nejaký zákon. Čo ako poslanec v obci musím urobiť, aby som mal právo navštíviť obecné firmy a organizácie?

Odpoveď:

Poslanec obecného zastupiteľstva má v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení viacero práv.  Niektoré z nich sú tzv. kolektívne práva, ďalšie tzv. individuálne práva.

Čo sa týka kolektívnych práv  tieto možno uplatniť jedine v zbore, t.j. prijatím uznesenia OZ príslušnou väčšinou poslancov. Podrobnosti upravuje najmä § 11 ods. 4 cit. zák.

Individuálne práva poslanca sú upravené v § 25 ods. 4 cit. zák., ktorý zaručuje každému jednému poslancovi minimálny štandard šiestich základných práv. Jedným z týchto šiestich práv je aj právo poslanca „požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti“ (§ 25 ods. 4 písm. c) zák. č. 369/1990 Zb.). Z uvedeného je zrejmé, že zákon je v tomto prípade na Vašej strane a že ste návštevou firmy a školy a obstaraním si „vysvetlenia“ od štatutárov neurobili nič zlé. Naopak, len zodpovedne napĺňate Váš poslanecký mandát. Opakujeme, že toto právo patrí každému jednému poslancovi, a je na každom, či ho využije alebo nie. Nižšie pre poriadok pripájame prehľad všetkých šiestich individuálnych práv poslanca.

Na margo tzv. „poslaneckého prieskumu“ pripomíname, že komunálna legislatíva takýto inštitút vôbec nepozná. Poslanec sa ale môže pripojiť k akémukoľvek orgánu obce (starostovi, hlavnému kontrolórovi, členom komisie OZ, príslušníkovi obecnej polície, …) a zúčastniť sa spolu s ním na previerkach či kontrolách (§ 25 ods. 4 písm. e) cit. zák.). Poslanecký prieskum ako taký existuje iba na úrovni Národnej rady SR (viď § 63a zák. č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku NR SR). Zákon ale nevylučuje, aby si  poslanecký prieskum a jeho pravidlá zadefinovala aj každá obec, v rámci interných predpisov, a to buď v podobe individuálneho alebo kolektívneho práva poslanca.

Paragraf 25 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znp:

Poslanec je oprávnený najmä:

a) predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,

b) interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,

c) požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,

d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,

e) zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce,

f) požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

Právny tím ZOMOS

1 odpovedať
  1. Jakub Ulaher hovorí:

    V dnešnej dobe, keď je prakticky všetko, čo sa týka obecného majetku alebo peňazí verejné, už aj stráca zmysel delenie „zvedavcov“ na poslancov a bežnú verejnosť. Toto sú veci, kde by podľa normálnej politickej kultúry mali byť takéto informácie prístupné komukoľvek, nielen poslancom. Nie je na nich nič tajné.

    Odpovedať

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *