Nezákonné rokovanie „Per rollam“ v Gelnici

Dňa 9. marca 2020 zvolal primátor mesta Gelnica rokovanie MsZ Gelnica na deň 19.3.2020 do zasadacej miestnosti miestneho mestského úradu.

Pozvánka, ako každá iná. Nepochybne, mesto vedené primátorom, iste s tými najlepšími úmyslami, podobne ako množstvo iných slovenských miest a obcí potrebuje vyriešiť záležitosti svojich vlastných samospráv.

Dňa 11. marca 2020 vyhlásila vláda SR (vtedy premiér p. Peter Pellegrini) tzv. mimoriadnu situáciu na celom území SR v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, od 12.3.2020 od 06:00 hod.

Dňa 19. 3.2020 odvysielala RTVS v hlavnej spravodajskej relácii RTVS a v hlavom vysielacom čase príspevok s označením „Gelnica: online rokovanie zastupiteľstva“.

Archív daného vysielania si môžete pozrieť tu: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13986/217922#

Začiatok  odvysielaného príspevku uvádza moderátor RTVS pán Viliam Stankay slovami, že poslanci mestských a obecných zastupiteľstiev sa vraj stretávať nemôžu.

Akokoľvek sa snažíme hľadať v slovenských zákonoch a predpisoch, nikde takýto zákaz nevieme nájsť. Stretávanie sa poslancov a rokovanie mestských, či obecných zastupiteľstiev, nie je dňa 19. marca 2020 nijako obmedzené. O niekoľko sekúnd v spomínanej relácii vystupuje primátor mesta Gelnica, pán Dušan Tomaško so slovami, že ONI na Mestskom úrade v Gelnici prišli na takú myšlienku, že by hlasovali „Per rollam“. Neskôr pán primátor slovenskej verejnosti objasňuje tento spôsob rokovania s odôvodnením, že ONI sú zvolení ľudmi mesta a ONI chcú, aby mesto fungovalo.

V snahe pochopiť situáciu a vžiť sa do pomerov miestnej gelnickej samosprávy, aj tak nevieme pochopiť zavádzanie takýchto inovatívnych metód rokovaní do samosprávnej praxe. Slovenská legislatíva takýto štýl rokovania mestských, obecných a ani iných samospráv v tento deň nepozná. Je nanajvýš sympatická snaha gelnických inovátorov nájsť východiská zo zvláštnej situácie. Akákoľvek tvorivosť a vynaliezavosť v tejto oblasti však podlieha právnej úprave platnej v Slovenskej republike.

O to zvláštnejšie a nepochopiteľné, sú pre nás ďalšie vyjadrenia moderátorov, ktorí tvrdia, že primátor Gelnice konzultoval túto ich inovatívnu metódu so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS), s Najvyšším kontrolným úradom (pradepodobne NKÚ SR) a aj s prokurátorom (nevedno ktorým). Tam sa vraj dozvedel, že takéto zastupiteľstvo zorganizovať môže, ako odznelo v relácii.

V ďalšom okamihu RTVS odvysielala „odobrenie“ takéhoto postupu pánom Michalom Kaliňákom, hovorcom Združenia miest a obcí Slovenska, známeho ako ZMOS.

Pán Michal Kaliňák, hovorca Združenia miest a obcí Slovenska, v tomto príspevku svojím spôsobom schvaľuje inovatívny postup, na ktorý prišli v meste Gelnica.

Tu si dovoľujeme pripomenúť, že Slovenská republika je právnym štátom, a teda orgány verejnej moci môžu postupovať iba v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými predpismi SR.

Ústava SR, žiaden ústavný zákon, iný zákon a ani iný všeobecne záväzný predpis nepozná ku dňu 19. marec 2020 spôsob zasadania mestských, resp. obecných zastupiteľstiev tzv. metódou Per rollam.

OZ ZOMOS, v napĺňaní svojho poslania a cieľov, definovaných v stanovách združenia, podľa ktorých monitoruje i transparentnosť a zákonnosť procesov v slovenských samosprávach, vyhodnotilo toto konanie primátora a časti poslancov MsZ Gelnica ako nezákonné. Obrátilo sa preto dňa 6. apríla 2020 na Krajskú prokuratúru v Košiciach s podnetom na preskúmanie zákonnosti postupu mesta Gelnica v súvislosti s rokovaním MsZ Gelnica dňa 19.3.2020.

Dňa 12. mája 2020 ZOMOS dostal odpoveď z okresnej prokuratúry v Spišskej Novej Vsi, podpísanú prokurátorom JUDr. Garčalom, v ktorom konštatuje, že „uskutočnením zasadnutia v tom čase nezákonou formou per rollam“ prijal „miernejšiu“ formu opatrenia prokurátora a do budúcnosti nielen mesto Gelnica, ale aj mestské zastupiteľstvo UPOZORŇUJE na porušenie zákona. Toto opatrenie prokurátora navrhol prokurátor prejednať  na najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva.

Rozhodnutie prokurátora – Gelnica

Záverom nám ostáva dodať, že OZ ZOMOS je tu už 10 rokov, vzniklo z dôvodov hrubého porušovania zákona o obecnom zriadení  a ďalších zákonov platných v slovenskej samospráve, no hlavne z dôvodu nepochopiteľnej tolerancie porušovania ústavných zákonov, zákonov a všeobecne záväzných predpisov, orgánmi dohľadu nad zákonnosťou procesov v slovenskej samospráve. Myslíme si, že rozhodne má zmysel poukazovať na nezákonnosti a využívať všetky dostupné prostriedky. Aj na tomto konkrétnom prípade sa potvrdila opodstatnenosť kontroly zo strany občianskej spoločnosti. Ani v prípade pandémie nemožno tolerovať porušovanie zákonov zo strany orgánov územnej samosprávy.

Teraz už je len na vedení mesta Gelnica, ako sa so situáciou vysporiada, keďže je z opatrenia prokurátora možné dospieť k záveru, že prijaté uznesenia sú nezákonné, čo znovu vnáša právnu neistotu do vzťahov mesta a občanov. Preto do budúcna odporúčame všetkým dodržiavať zákon, lebo aj dobrý úmysel môže v konečnom dôsledku napáchať viac škôd ako prospechu.

Peter Uhlár

Projekt „Zorientuj sa v samospráve“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *