Starosta ma ohovoril v obecných novinách – ako sa môžem brániť?

Otázka:

Starosta našej malej obce nemá rád, keď mu niekto protirečí. V rámci obecného zastupiteľstva som jediným poslancom, ktorý sa nebojí ozvať a vystúpiť , keď s niektorým materiálom predkladaným starostom, nesúhlasím. Osobitne mi prekáža netransparentnosť a rodinkárstvo. Vždy na rokovaní zastupiteľstva slušne, ale dôrazne vysvetlím, čo presne sa mi nepozdáva a navrhnem alternatívne riešenie. Starosta ma preto nemá v láske. Na moje nemilé prekvapenie  však v poslednom vydaní obecných novín vyšiel článok o  zasadnutí zastupiteľstva, kde starosta nielen že nepresne informoval obyvateľov o prerokovaných bodoch, ale aj celkom prekrútil moje slová a urobil zo mňa pred čitateľmi chronického sťažovateľa a hlupáka. Nepáči sa mi to a chcem sa brániť. Poraďte mi prosím. Zároveň dodávam, že starosta rovnakými nevyberanými prostrediami opakovane v novinách útočí aj na skupinku aktívnych obyvateľov obce, ktorí sú nespokojní s výstavbou novej veľkej prevádzky v blízkosti ich rodinných domov.  O radu a pomoc teda prosím aj v ich mene.

Odpoveď:

Predtým ako Vám odpovieme, dovoľte krátky úvod: z Vášho podnetu nie je zrejmé či obec zhotovuje zvukový záznam alebo videozáznam z rokovania obecného zastupiteľstva. Ak ho zhotovuje, a ak tento zároveň nie je automaticky zverejnený aj na webe obce, vyžiadajte si ho, ako „dôkaz“ nepresnej interpretácie Vašich slov. Záznam môžete ďalej ľubovoľne šíriť, zverejňovať, brániť sa ním.

Každá slovenská obec musí vyhotovovať a zverejňovať aj zápisnicu z rokovania zastupiteľstva. Pokiaľ zápisnica korektne interpretuje obsah Vašich vyjadrení a nie je manipulovaná, môžete využiť a šíriť ako dôkaz Vašich slov aj tento úradný dokument.

A teraz k samotným prostriedkom Vašej možnej právnej obrany:

Ústava SR zaručuje každej fyzickej osobe právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti a ochranu mena (čl. 19 ods. 1 ÚSR). Toto právo na „ochranu osobnosti“ následne precizuje viacero ďalších právnych predpisov, a to v závislosti od vážnosti zásahu do integrity osoby (Občiansky zákonník, Tlačový zákon, Trestný zákon , …).

V prípade, že sa cítite nepravdivo osočený v obecných novinách, máte niekoľko možností ako sa brániť. Tieto odporúčania platia bez ohľadu na to, či ste obecný poslanec alebo „len“ obyvateľ obce.

V prvom rade treba využiť inštitúty Tlačového zákona (zák. č. 167/2008 Z. z.), konkrétne „právo na opravu“  alebo „právo na odpoveď“. Právo na opravu (§ 7) prichádza do úvahy v prípade, keď noviny uviedli preukázateľne nepravdivé skutkové tvrdenie, právo na odpoveď (§ 8) skôr v prípade, že tvrdenie bolo pravdu skresľujúce a dotýka sa cti alebo dôstojnosti dotyčnej osoby. V jednom aj druhom prípade ide o bezplatné inštitúty. Žiadosť o opravu/odpoveď treba adresovať obci (vydavateľovi) obratom, najneskôr do 30 dní.  Žiadosť musí obsahovať určité zákonné náležitosti (§ 7 ods. 3 a § 8 ods. 3). Oprava/odpoveď musí vyjsť v najbližšom vydaní novín, v rovnakom rozsahu, na rovnakom, resp. rovnocennom mieste, a nemôže byť vydavateľom nijako komentovaná či inak hodnotená. Ak by obec odmietla uverejniť opravu/odpoveď, dotyčný sa tohto práva môže domáhať aj súdne, vrátane primeranej peňažnej náhrady vo výške 1660 – 4980 eur (§ 10).

Inou možnosťou je obrátiť sa sťažnosťou na Tlačovo-digitálnu radu Slovenskej republiky . Ide o výkonný orgán Asociácie na ochranu novinárskej etiky.  TR SR sťažnosť preverí a ak zistí, že došlo k porušeniu Etického kódexu novinára (neobjektivita, nepravdivosť, manipulácie, cenzúra, …),  vydá vo veci rozhodnutie, a to vrátane možného udelenia upozornenia, znepokojenia, resp. pokarhania, a vyzve vydavateľa na zjednanie nápravy. Vydavateľ zároveň musí toto rozhodnutie TR SR povinne zverejniť v obecných novinách. O sťažnosti na TR SR platí to isté ako o využití práva na opravu/odpoveď – je bezplatná.

Ak považujete ohovorenie v obecných novinách za veľmi vážne, resp. ak nedošlo k uspokojivej náprave prostredníctvom Tlačového zákona alebo cestou TR SR,  môžete sa obrátiť na miestne príslušný okresný súd s tzv. žalobou na ochranu osobnosti  podľa § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka. V rámci návrhu možno na súde žiadať upustenie od neoprávneného zásahu, ďalej odstránenie následkov alebo aj poskytnutie primeraného finančného zadosťučinenia. Rozhodnutie súdu je pre obec (vydavateľa) priamo záväzné. Súdne konanie na ochranu osobnosti však nezriedka trvá aj niekoľko rokov, pričom môže byť aj finančne náročné (spísanie žaloby, súdne poplatky, právne zastupovanie, posudky).

Ako poslednú možnosť obrany uvádzame podanie trestného oznámenia za spáchanie trestného činu ohovárania. Toho sa dopustí ten kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu. V danom prípade môže byť starosta (resp. iný autor článku) potrestaný odňatím slobody, a to až na  päť rokov (§ 373 ods. 2 písm. c) Trestného zákona).  O podaní (akéhokoľvek) trestného oznámenia odporúčame však vždy poradiť sa najprv s právnikom!

Záverom tejto odpovede pripomíname, že účelom obecných novín nie je robiť bezplatnú reklamu názorom starostovi či ohovárať politických oponentov, ale pravdivo a vyvážene informovať o dianí v obci. Ak sa tak nedeje, treba iniciovať vytvorenie (objektívnej) redakčnej rady, resp. zvážiť aj zrušenie vydávania takéhoto neobjektívneho periodika.

Právny tím ZOMOS

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *