Žiaci v Rokycanoch sa stali rukojemníkmi, učitelia nedostali výplaty

21.10.2020; Korzár Prešov

Situácia na Základnej škole v Rokycanoch v Prešovskom okrese je kritická.

Učiteľky na nej nedostávajú mzdu a škola za ne neodvádza odvody.
Nemá kto podpisovať faktúry, ohrozené je aj zdravie detí, pretože sa míňajú hygienické pomôcky.
Dnešná situácia je vyústením napätia, ktoré vzniklo po odvolaní riaditeľky ZŠ Ivety Markovičovej starostom obce Milošom Jašom (Smer-SD).
O spornom odvolaní rozhodne súd. Kritizovalo ho nielen obecné zastupiteľstvo, ale aj ministerstvo školstva.
Pridali sa organizácie ako Teach for Slovakia či Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS), odborový zväz, europoslankyňa Miriam Lexmann, jej manžel, župan Milan Majerský (obaja KDH), ako aj viaceré inštitúcie.
Na druhej strane je starosta, ktorému vyjadrilo podporu Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Nedostali výplaty

Podľa ministerstva i ďalších odborníkov svojvoľné rozhodnutie starostu vyústilo do dnešného stavu, keď nemá kto učiteľom dať výplaty. Pomohol im Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, ktorý im poskytol bezúročnú pôžičku na preklenutie tohto obdobia. Zamestnanci školy sú už dva mesiace bez peňazí. Nevideli svoje výplaty za august, ani september. Korzáru to potvrdili učiteľka Erika Šebejová i bývalá riaditeľka Iveta Markovičová, ktorá na škole stále učí.

Teach for Slovakia: Škola funguje vynikajúco

„Tým, že tam nie je štatutár, nemajú výplaty. Nikto nemôže podpísať faktúru. Kopia sa neuhradené záväzky. Ani maródky a podobné veci nemá kto podpísať,“ hovorí Mária Dečová, zástupkyňa Teach for Slovakia.

Je to nezisková organizácia, ktorá zabezpečuje pomoc školám, ktoré vzdelávajú deti zo sociálne slabých podmienok.

V Rokycanoch mala dvoch svojich učiteľov, teraz tam má nových dvoch. Túto školu dáva za príklad.

„Vynikajúca práca s deťmi zo sociálne náročného prostredia. Obsah vzdelávania je upravený priamo na nich, aby mohli napredovať,“ zdôrazňuje Dečová.

Škola má podporu významných osobností. Navštívili ju napríklad manželky diplomatov, deti prijala prezidentka.
Škola ani nemá problémy so záškoláctvom. Venuje sa aj tzv. charakterovému vzdelávaniu.
„Škola vznikla za ťažkých podmienok a funguje. Máme radi túto prácu. Chceme pomôcť týmto deťom. Jediné východisko pre deti z rómskej komunity je výchova a vzdelávanie,“ hovoria učiteľky, ktoré sú v bezvýchodiskovej situácii.

Kto spôsobil terajší stav

Predseda Združenia občanov miest a obcí Slovenska Peter Uhlár, ktorý situáciu v Rokycanoch podrobne mapuje, upozorňuje na to, že nezaplatenie daní a odvodov je trestný čin. Školu po odvolaní riaditeľky nemá kto riadiť.

„Tento stav je výhradne spôsobený činnosťou starostu,“ tvrdí Uhlár s tým, že pri odvolaní neoslovil ani radu školy.

Až po upozornení Okresného úradu Prešov tak urobil dodatočne, keď už bola nefunkčná.

Takisto predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský apeluje na starostu: „Žiadam vás, aby ste nebránili prevádzke ZŠ v Rokycanoch a umožnili žiakom rozvíjať ich schopnosti a absolvovať vzdelávanie kontinuálne.“

Starosta Miloš Jaš tvrdí, že je všetko v súlade so zákonom. Na margo chýbajúcich výplat pre Korzár uvádza: „Keď je riaditeľ základnej školy s právnou subjektivitou napríklad dlhodobo práceneschopný, v jeho neprítomnosti je niekto poverený riadením školy.“

Kto je poverený riadením školy, nespresnil. Podľa našich informácií nie je poverený nikto.

Trvá aj na správnosti odvolania riaditeľky. „Mám za to, že bola odvolaná oprávnene,“ konštatuje Jaš a tvrdí, že Markovičová konala pri zriadení nultého a piateho ročníka svojvoľne.

Županovi na otvorený list Jaš odpísal: „Nie je mojím zámerom škodiť, ako našim deťom, tak ani učiteľskému zboru. V danom prípade však bránim záujmy detí a dohliadam na ich kvalitu vzdelania a mojou snahou je aj zabránenie separácii rómskych detí.“

Mimochodom, starosta Miloš Jaš, ktorý túto funkciu zastával aj v rokoch 2010 až 2014, prežil tento rok aj pokus o svoje odvolanie v referende, hoci to bolo tesné.

Referenda sa zúčastnilo 291 zo 665 voličov, čo predstavuje 43,76 percenta.

Aby bolo referendum platné, je potrebné prekročiť 50-percentnú hranicu.

Rozbuškou kauzy odvolanie riaditeľky

Pozrime sa bližšie na to, ako celý problém ZŠ v Rokycanoch vznikol.

Rozbuškou celej kauzy bolo spomínané odvolanie Ivety Markovičovej na začiatku nového školského roka – 2. septembra 2020.

„Popoludní si ma dal zavolať a dal mi do ruky prevziať list, v ktorom bolo odvolanie,“ opisuje osudný deň.

Ako dôvody uviedol nesplnenie kvalifikačných predpokladov, porušenie rozpočtových pravidiel a najmä svojvoľné otvorenie 5. ročníka.

Tento bod bol kľúčový, starosta sa opieral o zriaďovaciu listinu (ešte sa k nej dostaneme) a na Markovičovú podal aj trestné oznámenie.

S ním neuspel.

Polícia mu ho vrátila: „Jeho preštudovaním sme nezistili žiadne trestnoprávne konanie, ktorým by sa mala polícia zaoberať, resp. ktoré by malo byť v jej kompetencii“.

Starosta v podaní tvrdil, že riaditeľka si svojvoľne otvorila piaty ročník.

„Toto rozhodnutie nemožno považovať za bránenie v plnení povinnej školskej dochádzky, skôr naopak,“ vysvetlil starostovi Jašovi okresný policajný riaditeľ František Havira.

Poučil ho, že trestný čin „poškodenia psychického zdravia maloletých detí“, z ktorého starosta obviňoval riaditeľku, právny poriadok ani nepozná.

„Riaditeľka konala svojvoľne aj z toho dôvodu, že som ako zriaďovateľ pri predložení organizačnej štruktúry, na ktorú som odpovedal dňa 9. 7. 2020, nesúhlasil so zriadením nultého a piateho ročníka z dôvodu nedostatočných kapacitných priestorov a zriadeného školského obvodu v Bajerove,“ háji sa starosta.

Ako opisuje, žiadosť napriek nesúhlasu riaditeľka adresovala poslancom a tí ju 20. 7. schválili.

Podľa starostu je aj na rozšírenie prvých tried potrebný súhlas zriaďovateľa.

Nepopiera, že zastupiteľstvo takýto súhlas dalo, no zároveň ho právnym jazykom spochybňuje: „V súvislosti s prijatím uznesenia mám za to, že predkladanie dokumentov zriaďovateľovi a poslancom sa riadi kompetenciami, ktoré sú im určené na základe zákona č. 369/1990 Zb.“

Europoslankyňa: Deti sú rukojemníci

Kauza sa dostala aj na pôdu Európskeho parlamentu.

ZŠ v Rokycanoch vlani navštívila a vychválila aj europoslankyňa Miriam Lexmann.

„O to viac ma mrzí dnešná situácia, v dôsledku ktorej sú deti obeťou nadradeného záujmu jednotlivca nad spravodlivosťou. Od začiatku školského roka funguje škola v nezákonnom stave – bez riaditeľa. Predošlú riaditeľku za zvláštnych okolností odvolal starosta. Napriek komunikácii z ministerstva školstva, že konal nesprávne, je aktuálne brzdený vyučovací proces a voči rodičom žiakov zaznievajú verejné i súkromné zneisťujúce apely, aby sa deti z Rokycian presunuli do školy v susednej obci Bajerov, hoci si to neželajú. Keďže chýba štatutár, nemožno prijať ani učiteľa, ktorého škola urgentne potrebuje,“ napísala v septembrovom statuse.

Upozornila na to, že situácia je napätá a jej rukojemníkmi sú deti a ich nádej na normálny život.

Chyba v zriaďovateľskej listine

Základná škola v Rokycanoch bola zriadená ešte za Jašovho predchodcu, ako dôsledok zrušenia spoločného školského obvodu Bajerov pre obec Rokycany.
A tiež po problémoch so Súkromnou špeciálnou ZŠ, ktorú zatvorili.
Rozhodnutím zo dňa 16. 6. 2018 Ministerstvo školstva SR zaradilo ZŠ Rokycany 46 do siete škôl s termínom začatia činnosti 1. 9. 2018.
Cieľom bolo vybudovať kvalitnú inkluzívnu školu.
Priamo v zriaďovacej listine, odobrenej rezortom školstva, je ale dodnes rozpor.

Síce zákon nepozná pojem škola s ročníkmi prvého stupňa, v zriaďovacej listine sa priamo uvádza, že je to „základná škola s ročníkmi prvého stupňa“. Zároveň sa v nej ale priamo píše, že škola poskytuje aj „nižšie stredné vzdelanie (druhý stupeň základnej školy)“.

Práve otvorenie 5. ročníka na tejto ZŠ sa stalo jablkom sváru.
Podľa výkladu ministerstva školstva rozpor v zriaďovateľskej listine nie je prekážkou a otvorenie piateho ročníka nemalo byť problémom.

Gröhling vyzýva Jaša: Rešpektujte ministerstvo

Minister Branislav Gröhling (SaS) sa vyjadril v liste, ktorý máme k dispozícii, že zo zákona vyplýva, že na to, aby bola ZŠ neplnoorganizovanou, je postačujúce, aby nemala hoci aj jeden ročník.

„Teda aj škola, ktorá má päť ročníkov, je neplnoorganizovanou,“ konštatoval minister.

Jašovi verejne odkázal: „Vážený pán starosta, žiadam Vás, aby ste rešpektovali naše stanovisko a vyriešili problematickú situáciu vo Vašej obci. Je v záujme všetkých zúčastnených, aby výchovno-vzdelávací proces prebiehal bezproblémovo a plynulo.“

Jeho hlas vypočutý nebol.

ZMOS vyjadril starostovi podporu

Starosta sa pri rozhodnutí opieral o uvedenú formuláciu v zriaďovateľskej listine.

Podporil ho v tom aj expert ZMOS na školstvo Zdenko Krajčír: „Základná škola v Rokycanoch je zaradená do siete ako Základná škola s ročníkmi prvého stupňa, teda s ročníkmi 1. až 4.“

Je možné, že Krajčír vychádzal z nesprávnej premisy, keď tvrdil nasledovné: „Pán starosta zdôraznil, že obec Rokycany nevydala súhlas na zriadenie 5. ročníka v ZŠ Rokycany, nepodpísala Návrh na Organizáciu školského roka 2020/2021, nezrušila dohodu o spoločnom školskom obvode v ZŠ v Bajerove a ani nezrušila VZN o spoločnom školskom obvode pre žiakov vo veku druhého stupňa ZŠ. Okrem neoprávneného otvorenia 5. ročníka bol bez súhlasu zriaďovateľa otvorený aj nultý ročník v Základnej škole v Rokycanoch.“

V skutočnosti to obec schválila a starosta podpísal.

Zastupiteľstvo zmenu schválilo, nikto nenamietal

Ako dokazuje dokument na oficiálnej obecnej stránke, piatimi hlasmi z piatich prítomných a následným podpisom starostu bolo 20. 7. 2020 schválené uznesenie, podľa ktorého obecné zastupiteľstvo (OcZ) „súhlasí so zmenou zriaďovacej listiny ZŠ Rokycany 46 z neplnoorganizovannej na plnoorganizovanú školu“.

Potvrdzuje to aj poslanec OcZ Róbert Šoltis (Šanca).

„Starosta stále tvrdí, že to riaditeľka urobila svojvoľne. Ale svojvoľne to nebolo, lebo obecné zastupiteľstvo 20. 7. 2020 prijalo návrh na organizáciu nového školského roka na ZŠ Rokycany. Bol schválený a podpísaný. Uložili sme starostovi zmeniť zriaďovaciu listinu. On bol nečinný,“ povedal o rozhodnutí otvoriť 5. ročník.

Na zasadnutí bol aj hlavný kontrolór, právny zástupca obce, aj zástupca ZOMOS. Nikto nenamietal.

Preto podľa poslanca v žiadnom prípade nemohlo ísť o závažné porušenie všeobecne záväzného predpisu, podľa ktorého mohli riaditeľku odvolať.
Exriaditeľka hovorí, že na rozpor v listine upozorňovala viackrát. Návrh na organizačnú zmenu, teda otvorenie 5. ročníka, tiež nebol nový. Požiadavku vzniesli rodičia už v máji 2019. Starostovi a poslancom návrh predložila 1. 6. 2020, 9. 7. 2020 ho prerokovala rada školy.
„Boli tam aj zástupcovia obce, neodznela vtedy, ani potom nijaká námietka,“ vraví Markovičová s tým, že svojvoľne by takýto krok nespravila.

Hlava obce tvrdí opak a odvoláva sa na svoje zamietavé stanovisko z čias spred schválenia obecným zastupiteľstvom.

Boj o kompetencie

„Zriadenie školy je výlučná kompetencia zastupiteľstva,“ zdôrazňuje šéf ZOMOS Uhlár s tým, že obec tieto kroky naplnila.

„Nie je pravda, že riaditeľka konala bez súhlasu obce. Starosta nie je zriaďovateľ školy, obec je zriaďovateľ,“ potvrdzuje poslanec Šoltis.

Starosta Jaš to vidí inak. Ako vyplýva nielen z už spomenutého vyjadrenia, ale aj z odpovede županovi, považuje sa za zriaďovateľa a preto mal právo riaditeľku odvolať.
Podľa Jaša mu na konci školského roka 2019/2020 bola doručená žiadosť o zmenu organizačnej štruktúry, zriadenie nultého a piateho ročníka.
„Dňa 29. júna 2020 som jej ako zriaďovateľ dal zamietavé stanovisko. Aj napriek tomu však bola žiadosť o organizačnú zmenu predložená opätovne dňa 20. júla 2020 na obecnom zastupiteľstve. Právny zástupca obce dal prísľub, že bude vypracovaný dodatok k zriaďovateľskej listine, ak pani riaditeľka doloží potrebnú dokumentáciu. Žiaľ, nestalo sa. Otvorenie nultého a piateho ročníka bez súhlasu zriaďovateľa považujem za hrubé porušenie pracovnej disciplíny,“ vysvetľoval Jaš dôvod odvolania vtedajšej riaditeľky školy.

Bajerov dáva ruky preč

Nultý i piaty ročník otvorili. Časť detí chodí tam, ďalšia časť do susednej obce, kam patrili v zmysle spoločného školského obvodu.

Podľa kritikov starostu môže byť za tým všetkým práve záujem susedného Bajerova o rokycianske rómske deti.

Neoficiálne informácie hovoria aj o pokusoch ich rediagnostikovať a dávať do špeciálnych tried s vyššími normatívmi na žiaka.

Rodičov vraj mali presviedčať, aby dali deti do Bajerova, inak budú mať problémy so sociálkou.
Starosta Bajerova Vladimír Mrúz (Smer-SD) sa od toho dištancuje.
Pre televíziu Markíza povedal: „Neviem o tom, ani môj pán riaditeľ, aby my sme za niekým chodili a niekoho prehovárali. V žiadnom prípade.“

Jaš: Žiaci boli zapísaní v Bajerove

„Žiaci boli riadne a včas zapísaní do 5. ročníka do ZŠ Bajerov. Za týchto žiakov podľa rozhodnutia školy zodpovedá ZŠ, ktorá vydala rozhodnutie. Keďže nenavštevujú ZŠ podľa rozhodnutia, je im v ZŠ Bajerov vykazovaná absencia. Za maloleté deti v tomto ohľade zodpovedá ZŠ, kam boli deti prijaté na základe rozhodnutia,“ uvádza pre Korzár starosta Jaš.

Podľa neho niektorí žiaci v ZŠ Rokycany sú umiestňovaní do nultého ročníka ZŠ, a to aj napriek tomu, že minimálne u jedného žiaka vedia, že by mohol chodiť do prvého ročníka v Rokycanoch, ale išiel do Bajerova.

Zdôrazňuje, že prvý ročník na ZŠ Rokycany nie je otvorený.

Patová situácia

Ministerstvo školstva v usmernení konštatuje, že riaditeľka mala právo otvoriť 5. ročník, no nič s tým nezmôže.
Okresný úrad odporučil starostovi vypísanie výberového konania, viac s tým robiť tiež nemôže.
Patová situácia pokračuje. Učitelia ostali bez peňazí, škola si neplní ďalšie záväzky.
Konať začali školské odbory. Súd požiadali o vydanie neodkladného opatrenia na poverenie riaditeľky a reagovali aj na podľa nich protiprávne odvolanie riaditeľky. Napadli ho na súde, po predžalobnej výzve už podali aj žalobu.
Keďže na ZŠ stále nemá kto vykonávať štatutárne funkcie, podpisovať dokumenty, pri nečinnosti starostu až do rozhodnutia súdu hrozí, že výplaty neprídu a škola sa dostane aj do ďalších problémov.
Podľa učiteľov to už pociťujú na vlastnej koži, a nielen finančne. Míňajú sa zakúpené zásoby hygienických potrieb.
Hoci ministerstvo poslalo peniaze na tieto hygienické potreby, nikto ich nemôže vybrať.
Pokiaľ sa situácia nezmení, ohrozené bude aj zdravie detí a zamestnancov školy.

Autor: Michal Frank

Článok je zverejnený so súhlasom redakcie a bol publikovaný v Korzár Prešov TU
Súvisiace články:

 Starosta Rokycian s kritikou Majerského nesúhlasí: Bránim záujmy detí

 Majerský žiada starostu Rokycian, aby nebránil prevádzke miestnej školy

V referendách v Dulovej Vsi a Rokycanoch odvolávajú starostov

Pollák požiada vyradiť školu v Rokycanoch zo siete základných škôl

V Rokycanoch tvoria polovicu učiteľského zboru účastníci programu TFS

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *