Úpravy VZN a dodatkov

Otázka:

Dňa 6. 12. 2020 som upozornila starostu obce a poslancov na protiprávnosť Dodatku 2/2019 k VZN 3/2015 o dani z nehnuteľnosti, ktorý riešil úľavu na dani pre seniorov nad 70 rokov, s podmienkou trvalého pobytu 10 rokov. Upozornila som na protiprávnosť 10 ročnej podmienky trvalého pobytu a podala som pripomienku odstránenia uvedeného rozporu so zákonom. Na zasadnutie OZ konaného dňa 16. 12. 2020 nebol tento bod zaradený do programu rokovania a keďže uvedené rokovanie bolo neúspešné – nebol schválený rozpočet, tak na deň 29. 12. 2020 bolo zvolané neplánované zasadnutie OZ. Pred týmto rokovaním, som 27. 12. 2020 opäť upozornila starostu a poslancov na protiprávny Dodatok a jeho neriešenie. Výsledkom bol dodatočne zaradený do programu pod bodom – Úprava  Dodatku 2/2019. V zápisnici bez diskusie a v uznesení je iba konštatovanie, že bol zrušený a dokonca na webovej stránke je presunutý medzi zrušené VZN a označený ako zrušený uznesením č.18/ 2020.
Je tento postup OZ správny? Môže sa zrušiť nariadenie takto uznesením, bez dodržania zákonných postupov a lehôt vyvesenia návrhu, pripomienkovanie, prerokovanie a rokovanie? Ako postupovať v tomto prípade, keď starosta a ani poslanci nereagujú na moje pripomienky, že predmetný Dodatok sa takto zrušiť nedá a je stále platný, aj keď je protizákonný. Obyvatelia sú dezorientovaní.

Odpoveď:

Prijímanie všeobecne záväzných nariadení obce sa musí riadiť postupom podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Tento postup sa musí dodržať aj pri akejkoľvek zmene alebo zrušení už prijatého VZN, a to preto, lebo do existujúceho VZN možno zasahovať len rovnakou formou, teda všeobecne záväzným nariadením (ktoré mení, dopĺňa alebo ruší pôvodné VZN). Uznesenie je akt obecného zastupiteľstva, záväzný len dovnútra obce, zatiaľ čo VZN má účinky (aj) voči tretím osobám.

Nezákonnosť nemožno odstrániť ďalšou nezákonnosťou. Je potrebné postupovať ako pri každom inom VZN, teda pripraviť (v prípade prokurátorského upozornenia aj s obsahom navrhovaným prokurátorom) a zverejniť návrh. Ďalej schváliť požadovanou väčšinou na OZ a následne vyhlásiť.
Preto nemožno existujúce VZN (hoci samo o sebe je podľa všetkého nezákonné) zrušiť len uznesením obecného zastupiteľstva (bez ohľadu na to, či sa tak stalo hoci aj väčšinou, potrebnou na prijatie VZN).

JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *