Zákonné spôsoby rokovaní obecných zastupiteľstiev po celoplošnom testovaní

Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS) k súčasnému priebehu rokovaní OZ vydalo stanovisko k spôsobu, akým môžu obecné zastupiteľstvá rokovať po ukončení celoplošného testovania. V súčasnej dobe nie je pohyb osôb obmedzený. Zákaz verejného zhromažďovania je stále platný, avšak Vyhláška ÚVZ č. 24 platná od 16.11.2020 v § 4, rovnako ako predchádzajúce vyhlášky, zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov a zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona zo zákazu vylučuje.

Spôsoby rokovaní obecných zastupiteľstiev po celoplošnom testovaní v súlade so zákonom:

  1. V zmysle ustanovení §12 zákona NRSR č. 369/1990 Z.z v aktuálne platnom znení, ktoré je teda zásadne verejné.

Odôvodnenie: V zmysle ods. 7 zákona o obecnom zriadení OcZ rokuje vždy v zbore.
V zmysle ods. 8 rovnakého zákona je zásadne verejné a o vylúčení verejnosti môže rozhodnúť iba OcZ a to iba za podmienok exaktne uvedených v druhej vete ods. 8 tamtiež.

  1. V zmysle ustanovení §30f zákona NRSR č. 369/1990 Z.z a to iba v čase krízovej situácie spôsobenej ochorením Covid -19.
    Zásadne však v zmysle ustanovení §30f nie je možné prezenčné rokovanie prezenčné v zložení starosta, poslanci, personálny substrát obecného úradu, ale iba prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie.

V tomto prípade musia byť striktne dodržané všetky ustanovenia §30f uvedené v ods. 2 druhá a tretia veta, pojednávajúce o tom, že obrazovo-zvukový alebo (len) zvukový záznam obec do 48 hodín od skončenia rokovania takýmto spôsobom zverejní na webovom sídle obce (ak ho má) a do piatich dní vo forme zápisnice na úradnej tabuli obce a webovom sídle ak ho má a zároveň, že tento záznam obec bezprostredne po ukončení rokovania týmto spôsobom komukoľvek sprístupní bezprostredne po skončení rokovania.

  1. Rokovanie spôsobom „per rollam“ a to za podmienok uvedených v ods. 3 a 4 tamtiež a to iba vtedy ak rokovanie nemožno uskutočniť ani jedným z vyššie opísaných spôsobov.

Rovnako platí, že pri rokovaní týmto spôsobom  v zmysle ods. 5 zákona o obecnom zriadení, je obec povinná návrh uznesenia so všetkými súvisiacimi dokumentmi obec zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, a doručiť poslancom najmenej päť pracovných dní pred uskutočnením hlasovania podľa odseku 3. Obec rovnakým spôsobom zverejní dôvody podľa odseku 3 prvej vety a uvedie, či ide o postup podľa odseku 3 druhej vety písm. a) alebo písm. b). Spolu s návrhom uznesenia obec informuje poslancov o spôsobe a o forme podávania a schvaľovania pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov a o spôsobe hlasovania o návrhu uznesenia a tieto informácie zverejní na úradnej tabuli a webovom sídle obce, ak ho má zriadené. Podané pozmeňujúce a doplňujúce návrhy obec zverejní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, a doručí ich poslancom najmenej dva pracovné dni pred uskutočnením hlasovania podľa odseku 3 v lehote podľa predchádzajúcej vety obec na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, zverejní a doručí poslancom aj všetky pripomienky verejnosti k návrhu uznesenia, ktoré jej boli doručené. O návrhoch uznesení a o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré neboli zverejnené a doručené poslancom v lehotách a spôsobom podľa tohto odseku, nie je možné hlasovať.

Žiadne iné možnosti zákon nedovoľuje a každé jedno zvolávanie rokovaní obecných zastupiteľstiev s vylúčením verejnosti s odkazmi na neexistujúce ustanovenia rôznych opatrení hlavného hygienika alebo hocikoho iného je svojvôľou toho, kto takéto rokovanie takýmto spôsobom zvoláva a je  porušením nielen zákona o obecnom zriadení ale aj porušení Ústavy SR a nezákonným zásahom do ústavných práv a slobôd zakotvených v nej.

 

Tím OZ ZOMOS

 

 

 

 

 

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *