Prokuratúra vs. etika

Pred časom sme písali o priebehu zastupiteľstva v Belej nad Cirochou. Zúčastnil sa ho prokurátor Okresnej prokuratúry v Humennom pán Kostrej. Napriek tomu, že zo zákona mu vyplýva dohľad na zákonnosťou, neupozornil na jej nedodržanie, ani keď ho mal priamo pred očami. Dokonca poslancov upozornil, že v prípade, ak neefektívnu investíciu nepodporia, bude skúmať ich zodpovednosť pri správe cudzieho majetku.


Jednalo sa o investíciu vo výške viac ako 2.200.000,- eur. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ešte v rukách pani ministerky Matečnej, žiadosť z IROP potvrdila v marci 2020. V tom čase bolo už schválené uznesenie, ktorým poslanci s výstavbou zariadenia nesúhlasia. Argumentujú nevýhodnosťou projektu, ktorý si okrem výstavby vyžaduje ročne hrubým odhadom okolo 400.000,- eur prevádzkových nákladov a zabezpečí inštitucionálnu starostlivosť o 12 seniorov plus denný stacionár.
Pán prokurátor Kostrej sa na procesné pochybenia iba prizeral, napriek tomu, že má dozorovať zákonnosť. Vyjadril sa však k neotvorenému bodu programu a ochotne vystúpil v prospech argumentov starostu obce. Podali sme preto podnet na podanie návrhu na disciplinárne konanie a upozornili sme aj ombudsmanku pani Máriu Patakyovú.
Poslanec Pavol Burda bol predvolaný na výsluch vo veci podozrenia z trestného činu porušenia povinností pri správe cudzieho majetku. Presne tak, ako bol pán prokurátor povedal na zasadnutí. Dôvodom bolo podanie oznámenia starostom obce na postup zastupiteľstva. Výsledok vyšetrovania ešte nie je známy, ale považujeme za dobrý znak, že Generálna prokuratúra náš podnet posunula etickej komisii s takýmto odôvodnením:
„Treba mať na zreteli, že prokurátor pri výkone dozoru na zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy nepreskúmava účelnosť, hospodárnosť a vhodnosť rozhodovania a postupu orgánov verejnej správy. Predmetom bodu 12 bolo schválenie, či odmietnutie realizácie investičných zámerov obce, teda otázka týkajúca sa primárne hospodárnosti nakladania s majetkom obce. Prokurátor mal dbať nato aby bol dodržaný zákonný postup pri schválení tohto bodu programu. Nemohol sa vyjadrovať k spôsobu hospodárenia s majetkom obce, k tomu nesmerujú prostriedky prokurátorského dozoru.
V danom prípade sa prokurátor okresnej prokuratúry po začatí zasadnutia obecného zastupiteľstva, avšak ešte pred schválením návrhu programu zasadnutia, vyjadril priamo k bodu 12 návrhu programu zasadnutia spôsobom, ktorý mohol ovplyvniť hlasovanie poslancov o jeho schválení, resp. neschválení.
V zmysle bodu 2.1.1. Etického kódexu prokurátora nestrannosť prokurátora je jedným zo základných princípov práce prokurátora. Prokurátor je povinný vykonávať svoje služobné povinnosti nestranne a pristupovať k osobám, s ktorými prichádza do styku a k veciam, ktoré vybavuje, nezaujato a objektívne, pričom koná bez akýchkoľvek vplyvov a predpojatosti. Prokurátor v tejto súvislosti sa najmä zdrží vyjadrovania názorov, ktoré by mohli ovplyvniť jeho nestrannosť, či už prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, písomných prejavov alebo verejných vystúpení.“
Dúfame, že sa aj týmto v Belej nad Cirochou niečo zmení a vyšetrovateľ bude objektívne posudzovať nie len zmarenú investíciu do projektu na sociálne zariadenie, ale aj možné budúce náklady a záťaže, ktoré by takáto investícia obci priniesla v budúcnosti. A tiež veríme, že sa zmení postoj prokuratúry k ďalším kauzám v Belej.
Na zastupiteľstve, ktorého sa prokurátor zúčastnil, starosta napríklad bez problémov oznámil poslancom, že poslancami vypísanú voľbu hlavného kontrolóra zrušil. A to napriek tomu, že voľba kontrolóra je výlučnou kompetenciou obecného zastupiteľstva. Zákon o obecnom zriadení ju potvrdzuje aj tým, že starosta nemôže nepodpísať uznesenie týkajúce sa voľby či odvolania HK. Teraz, keď si hlavného kontrolóra poslanci zvolili, s ním odmieta podpísať pracovnú zmluvu, tak ako mu zákon ukladá.
Budeme sledovať aj  kauzu týkajúcu sa varenia v obecnom kultúrnom dome, ktorá bola medializovaná v súvislosti s poskytovaním služieb v obecných priestoroch. Túto už polícia vyšetruje v súvislosti s nedovoleným podnikaním, ktoré jej obec nie len umožňovala, ale podľa niektorých indícií dokonca využitím jej služieb podnájmy podmieňovala.
S veľkým očakávaním sa nádejáme, že prokurátori a vyšetrovatelia budú k poslancom pristupovať s rovnakým metrom ako k starostom a zároveň sa budú v každej kauze riadiť zákonom a etickým kódexom, ktorý prokuratúra prijala. Pretože slušnosť a rovnaký meter pre každého je základom právneho štátu a všetci si zaslúžime dovolať sa svojho práva.

Peter Uhlár

Projekt „Zorientuj sa v samospráve“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *