Čo bolo zlé na zastupiteľstve v Belej

Zastupiteľstvo v Belej nad Cirochou bolo zvolané v mimoriadnom režime s vylúčením verejnosti. V programe bola aj ponuka na odkúpenie rodinného domu do majetku obce a aj napriek mimoriadnej situácii boli na zastupiteľstvo pozvaní hostia. Verejnosť bola vylúčená.

Pri návrhu na schválenie programu sa prihlásil poslanec zastupiteľstva, ktorý požiadal poslaneckým návrhom o vypustenie bodov programu. Starosta poslancov upozornil, že návrhy na zmenu programu žiadal doručiť písomne vopred, čo neurobili. Zákon však nijako neobmedzil možnosť dávať poslanecké návrhy a starosta takúto kompetenciu nemá. Zastupiteľstvo v zákonných rámcoch iba vedie.

Podľa § 12 ods. (5) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia na začiatku zasadnutia. Najprv sa hlasuje o bodoch návrhu programu podľa odseku 4. Na zmenu návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.

Jedna z poslankýň následne požiadala o vypustenie bodu programu so správou hlavného kontrolóra, pričom namietala, že v programe zastupiteľstva nie je voľba HK, ktorú vyhlásili ešte v minulosti a k dátumu konania zastupiteľstva postačovalo kontrolóra zvoliť z dvoch kandidátov, ktorí splnili podmienky pre voľbu. Starosta namietal, že v krízovej situácii sa mandát súčasného kontrolóra predlžuje a odvolával sa na §30f zákona o obecnom zriadení. A preto sa voľba konať nebude.

V situácii, ktorá nastala v Belej, kde stačila jednoduchá voľba a proces prebehol ešte v bežnom režime, si voľba vyžadovala už iba jednoduché hlasovanie. Preto nebolo potrebné mandát kontrolóra predlžovať. Navyše kompetencia voliť hlavného kontrolóra je jednoznačne v rukách zastupiteľstva, ktoré ako  jediné ma právo rozhodnúť o tom, či voľbu vykoná, alebo nie.

Podľa § 30f ods. (6) Funkčné obdobie hlavného kontrolóra, ktoré uplynulo alebo uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia 60 dní od odvolania krízovej situácie, ak nový hlavný kontrolór nie je zvolený do nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Ak obecné zastupiteľstvo zvolí nového hlavného kontrolóra, výkon funkcie doterajšieho hlavného kontrolóra zaniká dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol nový hlavný kontrolór zvolený.

Neexistoval žiaden dôvod nezvoliť si nového hlavného kontrolóra, ak zastupiteľstvo takúto vôľu malo. Poslanci sa na túto možnosť dopytovali aj  ZMOS. Na otázku, či voliť alebo nie, sa odpoveď odvolávala na novelizáciu zákona o obecnom zriadení a možnosť vyhlásiť novú voľbu. Záujemcovia majú právo sa uchádzať o funkciu a právom zastupiteľstva je ich zvoliť, čiže práva kandidujúcich nebudú porušené, ak zastupiteľstvo voliť nebude. Aj táto odpoveď jasne hovorí o práve zastupiteľstva vo veci rozhodnúť.  Avšak tým, že  sa  predchádzajúca odpoveď  odvolávala na novelu 369-tky, podporila argumentáciu starostu o nemožnosti voliť nového kontrolóra. Starosta priznal, že tému debatoval aj na iných inštitúciách a je to tak, ako on, starosta, hovorí. Na argumenty poslanca, ktorý predkladal iný názor, reagoval tým, že jeho názor nemá rovnakú váhu ako ten jeho a má počúvať to, čo on vraví: „Raďte sa s kým chcete, ale ja mám takýto záver a držím sa toho.“ – tento spôsob debaty je obsahovo rovnaký, ako toľko diskutované Fekišovce. Znevažoval názor poslanca  a aj hrubo zasahoval do kompetencií zastupiteľstva, ktoré má mandát samostatne v tejto veci rozhodnúť.

Skonštatoval dokonca, že postupujúcich kandidátov upozornili na zrušenie konania v súvislosti s koronakrízou a to bez uznesenia zastupiteľstva, čím prekročil svoju právomoc. Ak je možné zvolať zastupiteľstvo pre informačné body programu, je zarážajúce, že nie je možné zvolať ho pre tak podstatnú záležitosť, ako je voľba hlavného kontrolóra.

V ďalšom priebehu sa starosta opätovne vrátil k bodom programu, ktoré poslanci navrhovali zrušiť. Opakovane sa odvolával na to,  že poslanci mali svoje názory na zmenu programu posielať mailom od 30.4. a tie, ktoré prišli po tomto termíne nebral do úvahy.

Ani po ďalšom upozornení poslancov na potrebu odhlasovať program a riadne tak otvoriť schôdzu, starosta nereagoval hlasovaním, ale pustil sa do rečí o tom, že on tu nepozval hostí pre nič za nič a nemôže si z nich robiť dobrý deň. Akoby zabudol na to, že sedí na rokovaní obecného zastupiteľstva. Bez schválenia programu a ďalších uznesení je ďalší priebeh na úrovni akejkoľvek krčmovej debaty…v tomto prípade však verejnej.

Na zastupiteľstve sa zúčastnil aj prokurátor humenskej prokuratúry Dr. Kostrej, ktorý počas celej tejto debaty, kedy starosta obce absolútne nepochopil svoju  úlohu a porušoval zákon o obecnom zriadení, mlčal. Slova sa ujal až potom, keď prišlo na debatu o zrušení uznesenia, ktoré bolo prijaté v minulosti. V programe nebolo uvedené, že budú rokovať o proteste, alebo upozornení prokurátora. Takže pravdepodobne prišiel bez riadneho preskúmania daného uznesenia, ktorým obec odmietla projekt na výstavbu zariadenia sociálnych služieb pre seniorov, s kapacitou 12 ľudí  v šiestich objektoch.

„Keď si niečo objednáš, musíš to zaplatiť…. „ zaznelo na margo preinvestovaných nákladov na projekt. Kto si práce objednal som sa z rokovania nedozvedel a neviem, či to vie pán prokurátor. Ja som však nadobudol dojem, že projektové práce si objednal pán starosta potom, čo zastupiteľstvo odmietlo predchádzajúci projekt.

Aj  tu poslanec opätovne požiadal o to, aby starosta dal hlasovať o návrhu na zmenu programu. Miesto toho starosta udelil slovo prokurátorovi s tým, že toľko ešte vydržia. Pán prokurátor sa ujal slova, ale miesto toho, aby uviedol veci na správnu mieru, poslancom okrem iného povedal, že „máme poznatok o tom vašom bode 12 na prokuratúre…. a vyvstáva tu otázka, že kto bude niesť zodpovednosť…vzhľadom na vás terajší…. postoj…ja hovorím vám ešte raz, ja tento poznatok mám, zavediem ho do trestného registra a následne my, cestou v trestnom konaní, vás budeme jednotlivo volať a pýtať, že jak to vlastne je a budeme hľadať konkrétnu osobu alebo konkrétne osoby, ktoré za to nesú zodpovednosť, lebo skutočnosťou je, že takéto konanie hraničí s niečím takým…je na to paragraf… ja za to nemôžem, o čom sa ja dozviem, nehovorím, že je to trestné, ale že je tu podozrenie a ja ho dám preveriť. Preto som tu….“

Pán prokurátor Kostrej povedal, že robí svoju prácu už 37 rokov. Je smutné, že po takej dlhej praxi príde služobne na zastupiteľstvo a miesto dozorovania zákonnosti dohovára poslancom bez toho, aby využil svoju zákonnú možnosť vydať voči uzneseniu protest, alebo upozornenie – riadne odargumentované. Ak by zastupiteľstvo nevyhovelo právnym prostriedkom prokurátora, môže podať návrh na súd rovnako, ako má vo veci konať, ak má akékoľvek opodstatnené podozrenie. Ak by skutočne dozoroval zákonnosť, už po prvom poslaneckom návrhu, o ktorom starosta nedal hlasovať, by ho upozornil, že stráca právo zastupiteľstvo viesť.

Keď poslanec opätovne starostu upozornil na to, že treba dať hlasovať o zmene programu, starosta ho okríkol, aby slušne nabudúce požiadal o slovo. Nakoniec povedal, že poslanec žiadajúci zmenu ju mal predložiť písomne v termíne na pozvánke.
„Ja nebudem rešpektovať to, čo tu bude Pali na začiatku každého zastupiteľstva splietať“, zaznelo pár minút predtým, ako zastupiteľstvo starosta s argumentom o neschválení vlastného programu ukončil.

Je naozaj neuveriteľné, že takéto zasadania sa dejú v krízovom režime, kedy sa má rokovať efektívne a za dozoru prokurátora. Hodina rečí, z ktorých nie je žiaden výsledok, argumenty sú jalové a miesto faktov sa rozoberajú emócie.

Hlas rozumu ostal nevypočutý a k hlasovaniu sa dospelo iba raz. Pritom všetko sa dalo riešiť dvíhaním rúk. Možno by ani to vypustenie bodov programu neprešlo, ak by mal starosta odvahu dať poslancom možnosť rozhodnúť.
Môžeme sa prezentovať ako parlamentná demokracia a hovoriť o tom, že naša samospráva funguje na základe bŕzd a protiváh. Tak, ako aj prezentovať v Národnej rade SR, že keď sa deje niečo, čo nie je v súlade so zákonom, treba sa obrátiť na prokuratúru a tá uvedie veci do zákonného stavu.

Kým to bude v realite fungovať takto, budú to stále iba jalové reči a deklarácia neexistujúceho.

Peter Uhlár

Projekt „Zorientuj sa v samospráve“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *