Neschváľte hlasovanie spôsobom per rollam!

Dnes sme sa obrátili listom na poslancov Národnej rady Slovenskej republiky s výzvou, aby sa pokúsili ešte vylepšiť návrh novely zákona o obecnom zriadení. I keď je vládna novela omnoho prijateľnejšia a ako bol pôvodný návrh ZMOS-u, stále ostáva priestor pre parlament, aby možnosť hlasovať formou mailov, bez riadnej rozpravy a účasti verejnosti z návrhu úplne vylúčil. Videokonferencie a porovnateľné technické riešenia sú dostatočným nástrojom, ako rokovať bez ohrozenia. Ponúkame vám obsah listu poslancom NR SR.

Vážené poslankyne, vážení poslanci!

Opätovne sa na Vás obraciame v mene Združenia občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS), ktoré  už desať rokov háji záujmy aktívnych občanov a komunálnych poslancov, a to s prosbou neschváliť v rámci pripravovanej novely zákona o obecnom zriadení možnosť hlasovania korešpondenčne (tzv. per rollam).

Zakotvenie per rollam do zákona by totiž vytvorilo možnosť rokovania samosprávy bez osobnej prítomnosti poslancov, bez riadnej transparentnej rozpravy, bez účasti verejnosti a bez občianskej kontroly. Navyše, technicky neistými zneužiteľnými prostriedkami (e-mail).

Ak nie je možné konať zastupiteľstvá klasicky, t.j. v zbore a verejne, je dostatočným riešením súčasnej krízovej situácie rokovanie prostredníctvom videokonferencie, príp. inými prostriedkami komunikačnej technológie (skype a pod.). Rokovanie takýmito nástrojmi presadzuje aj Únia miest Slovenska a Združenie samosprávnych krajov SK8 a stotožňujeme sa s ním aj my v rámci ZOMOS-u.

Prosíme Vás, nedovoľte zakotvenie nedemokratického princípu per rollam  – vypustite pozmeňujúcim návrhom túto možnosť zo zákona. Zároveň posilnite právo verejnosti na informácie stanovením konkrétnej lehoty na zverejnenie záznamu z rokovania zastupiteľstva.

Ďakujeme!

Peter UHLÁR, predseda OZ ZOMOS

……..

Tri pozmeňujúce návrhy podporujúce transparentnosť samosprávy pripravené občianskym združením ZOMOS

  1. V Čl. I v § 30f ods. 2 tretia veta znie:

„Z rokovania obecného zastupiteľstva podľa prvej a druhej vety obec vyhotoví zvukový alebo obrazovozvukový záznam, ktorý do 48 hodín po ukončení rokovania zverejní na webovom sídle obce, a do 5 dní po ukončení rokovania v podobe zápisnice na webovom sídle obce a na úradnej tabuli obce.“.

Odôvodnenie:  Ide o zaručenie práva verejnosti na včasné a úplne informácie, garantované Ústavou SR a medzinárodnými dohovormi zaväzujúcimi Slovenskú republiku.

  1. V  Čl. I sa v § 30f vypúšťajú odseky 3 a 4. Doterajší odsek 5 sa označí ako odsek 3.

Odôvodnenie: Hlasovanie navrhnutým spôsobom per rollam je nedemokratické a zneužiteľné. Ochrana verejného zdravia pri rokovaní obecného zastupiteľstva počas krízovej situácie je dostatočne zabezpečená v rámci ods. 2, t.j. prostredníctvom „videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie“. Analogickú úpravu ako je v § 30f ods. 2 návrhu (t.j. hlasovanie výhradne prostredníctvom videokonferencie, a teda a nie spôsobom per rollam), navrhuje aj nový Čl. VII § 23b ods. 2, t.j. novela zákona a samosprávnych krajoch.

  1. V  Čl. VII v § 23b ods. 2 tretia veta znie:

„Z rokovania zastupiteľstva podľa prvej a druhej vety samosprávy kraj vyhotoví obrazovozvukový záznam, ktorý do 48 hodín  po ukončení rokovania zverejní na internetovej stránke kraja.“.

Odôvodnenie: Ide o zaručenie práva verejnosti na včasné a úplne informácie, garantované Ústavou SR a medzinárodnými dohovormi zaväzujúcimi Slovenskú republiku.

 

Projekt „Zorientuj sa v samospráve“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *