Hlasovanie per rollam je nedemokratické a zneužiteľné!

V týchto dňoch je nám v rámci Združenia občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS) adresované množstvo otázok, či sa vôbec môžu v čase aktuálneho núdzového stavu konať rokovania obecného (mestského) zastupiteľstva, a ak áno, či môže z nich byť vylúčená verejnosť. Po tom, ako sa vo štvrtok 19. marca konalo v meste Gelnica rokovanie Mestského zastupiteľstva spôsobom per rollam (t.j. v neprítomnosti, písomne, prostredníctvom e-mailov, ktorých bolo podľa vyjadrenia primátora okolo 1 000), dostávame početné žiadosti o stanovisko aj k tejto možnosti.

Zainteresovanej verejnosti v tejto súvislosti pripomíname, že v zmysle platného zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa rokovanie zastupiteľstva  (rovnako ako i rokovanie NR SR) počas núdzového stavu konať musí (§ 12 ods. 1 cit. zák.), verejnosť z neho vylúčená byť nemôže (§ 12 ods. 8) a hlasovanie per rollam je neprípustné (§ 12 ods. 7).

Vzhľadom na to, že Branislav Tréger z organizácie ZMOS predložil dňa 24. marca 2020 vedeniu NR SR a predsedom poslaneckých klubov požiadavku na umožnenie formy hlasovania per rollam (v neprítomnosti, písomne) aj priamo prostredníctvom rýchlej poslaneckej novelizácie zákona č. 369/1990 Zb., dovoľujeme si Vás týmto upozorniť na potenciálne riziká spájajúce sa s takouto novou právnou úpravou. Naše obavy pritom opierame o početné praktické skúsenosti z množstva obcí a miest, ktoré sme nadobudli počas desiatich rokov existencie združenia ZOMOS.

I.

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení určuje, že obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore (§ 12 ods. 7). Zároveň ustanovuje, že jeho zasadnutia sú zásadne verejné (§ 12 ods. 8). Tieto paragrafy nezabezpečujú iba povinnú kolektívnu prítomnosť poslancov na zasadnutí a právo na informácie pre občanov prítomných na rokovaní, ale aj možnosť verejnosti zapojiť sa do rozhodovania, vystúpiť na rokovaní zastupiteľstva a vykonávať verejnú kontrolu. Zavedením možnosti hlasovania per rollam (písomne, na diaľku) by sa takýto žiadúci a efektívny prvok verejnej kontroly úplne stratil.

II.

Návrh novely z dielne ZMOS-u znie: „Obecné zastupiteľstvo môže prijať uznesenie aj formou písomného hlasovania jednotlivých poslancov“. Návrh však nijako neprecizuje čo presne rozumieť pod „formou písomného hlasovania“, nerieši možné zneužitie tohto inštitútu a už vôbec sa nevenuje hlasovaniu prostredníctvom e-mailovej komunikácie, pričom je zrejmé, že rokovania zastupiteľstiev by v praxi prebiehali práve cestou elektronickej pošty. Prijímanie zmien zákona o obecnom zriadení v skrátenom legislatívnom konaní, bez podrobnej úpravy rokovania metódou „per rollam“, bez stanovenia jasných a nezameniteľných podmienok takého rokovania, so zabezpečením predovšetkým jednoznačnosti a nezastupiteľnosti hlasujúceho v hlasovaní „per rollam“ v jednotnom časopriestore a zároveň s možnosťou sledovania takéhoto hlasovania verejnosťou (čo nie je zásadnou technickou a technologicky neprekonateľnou podmienkou), považujeme takúto možnosť za nezodpovedné konanie a za narušenie 30 rokov starého osvedčeného princípu verejnosti konania zastupiteľstiev.

III.

Argumentáciu ZMOS-u pri potrebe novelizácie odvolávajúcu sa na hrozbu nerozhodovania nepokladáme za relevantnú, nakoľko kompetencie starostov obcí sú v súčasnosti dostatočne silné na to, aby zabezpečili fungovanie obcí – v určitom nevyhnutnom čase – aj bez zasadnutia zastupiteľstiev. Pri neodkladných rozhodovaniach zastupiteľstiev je stále možné zasadnúť vo väčších priestoroch (kultúrne domy, verejné priestranstvá, …), obmedziť počet prerokovaných bodov na minimum, skrátiť rozpravu, a pod., nezabúdajúc na prijatie dostatočných hygienických a protiepidemiologických opatrení, avšak so zachovaním princípu rovnováhy a participácie. Najlepším príkladom, že sa to dá, je aj aktuálne rokovanie NR SR v týchto pohnutých dňoch.

IV.

Odvolanie sa ZMOS-u na podobnú právnu úpravu v Českej republike nepovažujeme celkom za správne: Podľa stanoviska Odboru verejnej správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnútra ČR k dopadom uznesenia vlády ČR č. 274 zo dňa 23. 3. 2020 (122/2020 Zb.), o prijatí krízového opatrenia týkajúceho sa rokovania zastupiteľstiev obcí a krajov, totiž: „Není však možné konat zasedání tzv. per rollam, tedy aby členové zastupitelstva předem písemně zaslali svá stanoviska k navrženým věcem a svá rozhodnutí. Zákon o obcích totiž stanoví bezvýjimečný princip veřejnosti zasedání, přičemž současně upravuje i pravidla usnášeníschopnosti, při níž vychází z počtu přítomných členů zastupitelstva. Zasedání tedy musí probíhat v určitém okamžiku a v tomto okamžiku se jej též zastupitelé účastní (aby jejich účast a případné hlasování měly právní relevanci). To by v případě hlasování per rollam splněno nebylo.“.

Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci,

aj my, v združení ZOMOS si samozrejme uvedomujeme vážnosť doby a nechceme nijako brániť potrebám našich samospráv rozhodovať o neodkladných potrebách občanov miest a obcí. Nezavrhujeme preto ani úpravu zákona č. 369/1990 Zb. s cieľom zabezpečenia nielen operatívneho, ale aj efektívneho a rovnako aj transparentného fungovania poslaneckých zborov v mimoriadnych situáciách upravených v ústavnom zákone č. 227/2002 Z.z či v zákone č. 42/1994 Z.z. Jedným z možných právne čistých riešení by bolo napríklad zavedenie oprávnenia predlžiť periodicitu konania zastupiteľstva z troch mesiacov na dlhšiu dobu (§ 12 ods. 1), samozrejme výhradne počas trvania takýchto mimoriadnych situácií. Keďže v súčasnosti je zo strany Vlády SR a Ústredného krízového štábu SR vyhlásená mimoriadna situácia na dobu kratšiu, ako je zákonom stanovený maximálny, t.j. trojmesačný odstup medzi jednotlivými rokovaniami samosprávnych zastupiteľstiev (§ 12 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb.) a návrh na predĺženie lehôt v konaniach je riešený v inej aktuálne Vami prerokúvanej právnej úprave (návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nákazlivého ochorenia COVID-19), domnievame sa, že je dostatok času na zváženie nevyhnutnosti prijať takéto opatrenie a ísť do novely zákona o obecnom zriadení zakotvením hlasovania per rollam až po riadnom zvážení všetkých za a proti. Obávame sa predovšetkým potenciálneho zneužívania mimoriadnej (núdzovej) situácie, kedy by zastupiteľstvá konané bez verejnej kontroly mohli rozhodovať okrem naozaj neodkladných záležitostí aj o nevratných prevodoch majetku, či o iných strategických záležitostiach obcí a miest práve pod rúškom mimoriadnych okolností.

Prosíme Vás preto, neprijmite bezpochyby dobre mienenú, ale horúcou ihlou šitú novelu zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení z dielne ZMOS, nakoľko by legalizovala nedemokratický a zneužiteľný inštitút hlasovania per rollam!

Ďakujeme!

Peter Uhlár,

predseda OZ ZOMOS

 

Projekt „Zorientuj sa v samospráve“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

 

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *