Nezákonné rokovanie „Per rollam“ v Meste Gelnica

Dňa 9. marca, pred vyhlásením mimoriadnej situácie, zvolal primátor mesta Gelnica rokovanie zastupiteľstva. Následne 11. marca vyhlásila vláda mimoriadnu situáciu. V čase rokovania však stále platil zákon, ktorý hovorí, že zastupiteľstvo zasadá v zbore a verejne. Poslanci napriek tomu rokovali „per rollam“, čiže prostredníctvom mailu a rozhodovalo. OZ ZOMOS podalo podnet na prokuratúru, ktorého výsledkom je upozornenie prokurátora.

Po doručení Upozornenia boli poslanci so správou oboznámení a zároveň sa dostala na prerokovanie obecného zastupiteľstva. Tejto téme sme sa venovali v predošlom článku tu.

Po prečítaní  zápisnice zo zasadnutia mi však nedá nevrátiť sa k nemu. Prokurátor sa vyjadril, že „rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 19. marca 2020 formou per rollam bez osobnej účasti poslancov, neprebehlo v súlade so zákonom a v dôsledku jeho vykonania došlo k porušeniu vytýkaných ustanovení zákona o obecnom zriadení“.

Na margo toho primátor mesta poslancov informoval, že prokurátor uznesenia nezrušil, čiže sú platné a zároveň ho potešilo, že motivoval Národnú radu k zmene zákona – svojím nezákonným konaním. So zveličením mi napadlo, či aj prvého zlodeja potešilo, že prispel k vzniku trestného zákona.
Hlavná kontrolórka rovnako ubezpečila poslancov, že vďaka zmene legislatívy je situácia v poriadku a uznesenia sú platné. Odvolala sa na osobnú komunikáciu s prokurátorom, ktorý ju údajne ubezpečil, že nie je dôvod na to, aby niekto spochybnil to, čo on uviedol v rozhodnutí.

Debata na túto tému bola naozaj pozoruhodná. Kým pani poslankyňa Oravcová s pánom poslancom Nemčíkom prejavili s korešpondenčným spôsobom rokovania spokojnosť a dokonca padol návrh aj zapracovať túto možnosť do rokovacieho poriadku, pán poslanec Mráz a pani právna zástupkyňa vyjadrili o nespochybniteľnosti uznesení pochybnosť. A musím povedať, že podľa mňa oprávnene. Stále totiž platí, že z nepráva nemôže vzniknúť právo (ex iniuria ius non oritur). Aj preto by bolo vhodné uznesenia opätovne prijať zákonným spôsobom. Je naozaj škoda, že pán prokurátor to nevyjadril exaktne, ale spoľahol sa na to, že uznesenia nikto nenapadne.

Občania Gelnice by ale mali rozhodne spozornieť. Zastupujú ich aj ľudia, ktorí nielenže svoje nezákonné konanie ospravedlňujú, ale ešte sú na to aj pyšní. Výhoda dnešných pravidiel a nášho práva na informácie je, že aj vďaka zverejňovaniu zápisníc ich vieme identifikovať.

Aj v dnešnej dobe totiž musíme byť mimoriadne pozorní a dohliadať, aby sme o slušné Slovensko nebojovali iba na námestiach.

 

Peter Uhlár

predseda OZ ZOMOS

Projekt „Zorientuj sa v samospráve“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

1 odpovedať
  1. Gabriela Oravcová hovorí:

    Súhlasím s vašim komentárom, no moje vyjadrenie nepodporuje rokovanie per rollam spôsobom akým sme ho uskutočnili, pretože to bolo protizákonné, avšak keď ste si všimli rokovanie per rollam bolo upravené v zákone a preto som upozornila na mestskom zastupiteľstve na fakt, že je potrebné pravidlá rokovania per rollam zapracovať do rokovacieho poriadku, samozrejme pre výnimočné situácie . Ja som si tento problém prediskutovali pred samotným rokovaním s právnymi autoritami a vedela som do čoho idem a uvedomovala som si fakt, že toto rokovanie môže byť napadnuté, no na druhej strane som si potrebovala otestovať tento spôsob rokovania online, aby som zistila, že spôsob ktorý sme si zvolili bol nevyhovujúci, pretože sa jednotlivé body nedali dôstojne konzultovať v pléne, samozrejme a ani fakt že verejnosť sa do rokovania nemohla zapojiť a ani len ho online sledovať je neprijateľný. Toto ale nijako neospravedlňuje moje rozhodnutie zúčastniť sa takéhoto rokovania. V žiadnom prípade som neprejavila nijakú spokojnosť s korešpondenčným rokovaním, avšak bola som „spokojná“ s tým že pán prokurátor zvážil vo svojom rozhodnutí fakt, že sa rokovanie per rollam dostalo do právnej úpravy pričom si uvedomujem, že táto právna úprava nemala „spätnú “ účinnosť. Mám zato že spôsob vybavenia vášho podnetu voči nášmu spôsobu rokovanie ste mali možnosť namietať, keďže ste sa s ním nestotožnili. Gabriela Oravcová

    Odpovedať

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *