Môže zastupiteľstvo rozhodovať počas pandémie COVID – 19 o dlhodobom prenájme obecnej nehnuteľnosti spôsobom per rollam?

V našej obci sa má o týždeň konať rokovanie obecného zastupiteľstva. Jedným z bodov zasadnutia bude zrejme aj prenájom rozsiahlej obecnej parcely (pasienkov) za symbolickú cenu na tri roky samostatne hospodáriacej osobe, ktorá vlastní susedné pozemky. Keďže je stále vyhlásená mimoriadna situácia COVID, hlasovanie sa má podľa starostu uskutočniť písomne, e-mailovým obežníkom. Starosta nás poslancov včera telefonicky informoval, že prenájom je prípadom hodným osobitného zreteľa a že naše rokovanie sa uskutoční podľa nového zákona, ktorý takéto hlasovanie „per rollam“ umožňuje. Že aby sme sa ničoho neobávali. V televízii som ale zachytil, že hlasovanie per rollam je prípustné len výnimočne, pričom o prenájme (s výnimkou bytov), príp. o predaji obecných nehnuteľností je vylúčené. Prosím o radu. V žiadnom prípade nechcem porušiť zákon.

Právny rámec, podľa ktorého sa konajú rokovania obecného zastupiteľstva počas koronakrízy sa dynamicky vyvíja. K dnešnému dňu je ale rozhodujúci Čl. I. zákona č. 73/2020 Z.z., ktorým sa s účinnosťou od 9. apríla 2020 menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (t.j. novela zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) a subsidiárne aj Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č OLP/3354/2020 zo dňa 20. apríla, účinné od 22. apríla 2020.

V zmysle uvedeného môže obecné zastupiteľstvo počas pandémie COVID – 19 prebehnúť tromi spôsobmi: 1. štandardne, 2. videokonferenciou, 3. korešpondenčne (per rollam).

Pri štandardnom i videokonferenčnom zasadnutí OZ je možné rokovať aj o prenájme obecnej nehnuteľnosti či o akýchkoľvek iných majetkových operáciách s obecným majetkom (vrátane prípadov hodných osobitného zreteľa).

Ak by však rokovanie OZ prebiehalo korešpondenčne (per rollam), možnosť rozhodovania poslancov OZ o prenájme obecnej nehnuteľnosti podľa osobitného zreteľa je vyslovene ZAKÁZANÁ.  Rovnako je zakázané hlasovať spôsobom per rollam aj o predaji obecného majetku, obchodnej verejnej súťaži, prijatí úveru, krátkodobých úveroch nad tri mesiace, resp. na dobu neurčitú a pod. … (viď Čl. I § 30f ods. 4 zákona č. 73/2020 Z.z.).

POZOR: Ak by napriek vyššie uvedenému bol zámer na prenájom obecných pasienkov na dobu troch rokov zaradený do programu Vášho korešpondenčného rokovania OZ , ak by ho poslanci (trojpätinovou väčšinou všetkých) odsúhlasili, a ak by starosta takéto uznesenie o prenájme obecných nehnuteľností aj podpísal, prokuratúra by to uznesenie OZ následne určite zrušila pre jeho nezákonnosť (pravidlo ex iniuria ius non oritur – z nezákonného nevzniká zákonné).

Právny tím ZOMOS

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *