Zdravotný stav starostu

Dobrý deň,
je zatajenie, resp. neuvedenie pravdivých údajov o zdravotnom stave pri voľbe starostu zákonným dôvodom na odstúpenie, resp. odvolanie starostu?

Odpoveď:

Podľa § 165 Volebného kódexu (zákon č. 180/2014 Z.z.)  za starostu obce môže byť zvolená akákoľvek fyzická osoba, ktorá spĺňa tieto podmienky: je obyvateľom danej obce, má v nej trvalý pobyt, a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku. Iné podmienky či kvalifikačné predpoklady (napr. dobrý zdravotný stav, určitý stupeň vzdelania, prax v odbore, …) zákon neukladá.

Podľa § 6 Volebného kódexu sú prekážky práva byť volený tri:

  1. a) výkon trestu odňatia slobody,
    b) právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
    c) pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Zlý zdravotný stav teda medzi nimi nie je.

Zákon ďalej nijako neupravuje povinnosť, ktorá by kandidáta na starostu či zvoleného starostu zaväzovala akokoľvek zverejňovať svoj zdravotný stav a nie je ani dôvodom na jeho odvolanie z funkcie.

 

Ak by však zároveň zlý zdravotný stav spôsoboval neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostu na výkon funkcie trvajúcu dlhšie ako šesť mesiacov, obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce (referendum) o odvolaní starostu (§ 13a ods. 3 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení).

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *