Poplatky za kanalizáciu

Chcel by som sa opýtať ako riešiť danú situáciu. Obec (pod 2000 obyvateľov) má časť odkanalizovanú (kanalizácia je v správe obce), zbytok žumpy, prípadne vlastné čističky. Obec pre domácnosti so žumpou poskytuje možnosť využiť za poplatok obecný traktor s fekálom. Je ale veľa domácností, ktoré možnosť pripojiť sa na kanalizáciu nemajú, majú žumpu, ale za rok si ani raz vývoz fekálom neobjednajú. Je teda predpoklad, že zvádzajú fekálie do zeme, alebo do potoka za domom. Čiže tieto domácnosti za fekálie neplatia a zároveň zaťažujú životné prostredie najviac.
Môj dotaz – je možné aby obec stanovila pre všetky domácnosti pevný poplatok za splaškové vody, bez ohľadu či sú pripojení na kanalizáciu alebo nie? Tí čo kanalizáciu nemajú, by mali v tomto poplatku vývozy fekálom. Čiže platili by v obci všetci rovnako.

Odpoveď:

Obec môže účtovať obyvateľom poplatky iba za služby, ktoré im skutočne poskytuje. Preto nie je možné účtovať obyvateľom za službu, ktorú im neposkytuje a ani rozhodovať, kto im bude danú službu poskytovať. Zákon určuje iba to, že občan je povinný zabezpečovať zneškodňovanie obsahu žumpy odvozom do čistiarne odpadových vôd v zmysle zákona 364/2004 Zb. § 36 ods. 4 takto:

Ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec alebo osoba oprávnená podľa osobitného predpisu. Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal; doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *