Monitorovanie súkromných priestorov – VZN o daniach a poplatkoch

Dobrý deň , poprosím Vás o názor na návrh VZN. Ide mi hlavne o fotenie dvorov ubytovateľov , čo je podľa mňa v rozpore s právom na ochranu súkromia a zasahuje nežiadúco aj do ľudskej dôstojnosti. Ďakujem.

§ 18
      Vyrubenie dane z ubytovania správcom dane
Správca dane použije § 18 VZN obce XXXXXX č.1/2019 v prípade netransparentného správania platiteľa dane (nepravdivé, klamlivé údaje uvedené v hlásení o počte prechodne ubytovaných fyzických osôb),ktoré správca dane preukáže obrazovým záznamom z predmetného dvora platiteľa dane v daných dňoch. Na základe predmetného správania sa platiteľa dane ,správca dane automaticky vyrubí daň za zdaňovacie obdobie nasledovným výpočtom:
(celková kapacita lôžok X daň z ubytovania v zmysle §14 VZN X 30% obsadenosť v danom mesiaci= výška vyrubenej dane)   Napr.(cca 10 lôžok x 1,00€x cca 10 dní vyrubenej dane 100,00 €). Z uvedeného dôvodu je potrebné v hlásení o počte prechodne ubytovaných fyzických osôb, uvádzať presné počty osôb v dané dni.
Má to ešte pokračovanie, ale podstata problému je zachytená. Budem vďačná za odpoveď. 

Odpoveď:

Zaslaná právna úprava § 18 predmetného návrhu VZN je mimoriadne neštandardná a  na hrane zákonnosti. Podľa § 6 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov platí totiž tzv. zásada zákonnosti, ktorá hovorí, že osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby. Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za KO a ani iný zákon platný v SR však neumožňuje snímať dvory platiteľov dane za účelom vyrubovacieho konania, resp. kontroly.

Podľa § 7 toho istého zákona č. 18/2018 Z.z. musia byt spracúvané osobné údaje primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú. Predložené znenie § 18 návrhu VZN je v rozpore aj s týmto zákonným ustanovením.

Okrem toho, § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. vymedzuje zákonné dôvody spracúvania osobných údajov, pričom dané VZN nespĺňa ani jednu zo stanovených podmienok.

S ohľadom na tento fakt si dovoľujeme upozorniť, že nezákonne obstaraný záznam nemôže byť považovaný ani za dôkaz v akomkoľvek konaní (vrátane daňového) a navyše len prítomnosť niekoho na súkromnou pozemku automaticky neznamená,  že sa jedná o ubytovanú osobu.

Pripomíname, že porušenie zákona č. 18/2018 Z.z. môže byť dôvodom na pokutu zo strany Úradu n ochranu osobných údajov SR, a to až do výšky 20 miliónov eur (§ 104 cit. zák.).

Okrem viacnásobného porušenia zákona č. 18/2018 Z.z. je § 18 návrhu VZN v rozpore aj s § 12 ods. 1 ods. 2 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého „…, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením“, pričom  privolenie nie je potrebné len v prípade, ak ide o záznamy na úradné účely na základe zákona. Zákon č. 582/2004 Z.z., ale ani zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení však takéto „úradné účely“ nepozná. Proti záznamom vyhotoveným podľa § 18 návrhu VZN by sa preto dotknutá osoba mohla úspešne brániť aj cestou žaloby na ochranu osobnosti (§ 13 Občianskeho zákonníka).

Nad rámec uvedeného si dovoľujeme upozorniť, aj na § 15 ods. 3 Vami uvádzaného návrhu VZN, ktorý ukotvuje povinnosť ubytovateľov predkladať správcovi dane knihu ubytovaných. Podľa § 24 ods. 2 zákona č.  253/1998 Z.z.. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR  sú údaje z knihy ubytovaných osoby povinné poskytnúť len  štátnym orgánom, ktoré v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi plnia úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu alebo obrany štátu (t.j. napr. Polícii SR, SIS, VOS), nie však orgánom územnej samosprávy, resp. daňovým orgánom. Paragraf 15 ods. 3 návrhu VZN je teda tiež protizákonný

 

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *