Nachádzate sa tu: Titulná stránka

ZOMOS - Združenie občanov miest a obcí Slovenska.

Príbehy samospráv

Vec : Žiadosť o stanovisko Združenia miest a obcí Slovenska k situácii v obci Dojč a výzva na riešenie problémov v samospráve na Slovensku.

Obyvatelia obce Dojč okres Senica

Korešpondenčná adresa zástupcu podpísaných občanov : Alena Polláková, bydlisko : 906 02 Dojč 378

 

V Dojči dňa 13.2.201

Vážený pán predseda Združenia miest a obcí Slovenska

Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSC. Bezručova 9

811 04 Bratislava

 

Vec : Žiadosť o stanovisko Združenia miest a obcí Slovenska k situácii v obci Dojč a výzva na riešenie problémov v samospráve na Slovensku.

 

Vážený pán docent, Ing. Jozef Dvonč, CSC,

My, obyvatelia obce Dojč, v okrese Senica na Záhorí, sa úctivo na Vás obraciame so žiadosťou o Vaše stanovisko na situáciu v našej obci, ktorá žiaľ na Slovensku vôbec nie je ojedinelá a žiadame Vás, aby ste ako reprezentant a hovorca združenia navrhli a podieľali sa na vytvorení takých legislatívnych pravidiel pre obce a mestá, ktoré by zabránili vzniku takých situácií, ktoré sa dejú v našej obci, ale aj v iných obciach a mestách na Slovensku.

Združenie miest a obcí Slovenska, ktorého je aj naša obec členom pravdepodobne už od vzniku združenia, je v zmysle stanov reprezentantom a hovorcom miest a obcí, ktoré sú jeho členmi vo vzťahu k Národnej rade Slovenskej republiky, pri prerokovávaní a schvaľovaní návrhov zákonov a pri príprave poslaneckých návrhov; vo vzťahu k vláde Slovenskej republiky a ústredným orgánom štátnej správy pri príprave a pripomienkovaní návrhov právnych predpisov a ďalších dokumentov, týkajúcich sa práv, povinností a zákonmi chránených záujmov miest a obcí a ich orgánov. V našej obci sú sústavne a dlhodobo porušované zákony, najmä zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon o majetku obcí a zákon o obecnom zriadení, ale aj zákon o slobodnom prístupe k informáciám a Ústava SR.

Starostka obce sústavne porušuje zákony tým, že neustále prekračuje rozpočet, nakladá s rezervným fondom bez vedomia obecného zastupiteľstva, požičiava obecné peniaze bez vedomia obecného zastupiteľstva, uhrádza fiktívne faktúry za nedodaný materiál a nevykonané práce, nehospodárne nakladá s majetkom obce, nevykonáva verejné súťaže, nerešpektuje uznesenia obecného zastupiteľstva a všeobecne záväzné nariadenia obce, nevymáha pohľadávky, ktoré má obec voči svojim dlžníkom, nevymáha pohľadávky ani za nedoplatky na daniach a poplatkoch, ktoré daňovníci obci dlžia za 10 rokov, neposkytuje informácie občanom v rámci zákona o slobodnom prístupe k informáciám, neodpovedá na otázky kladené občanmi, neposkytuje dokumenty a informácie poslancom obecného zastupiteľstva, neposkytovala dostatočné podklady ani hlavnej kontrolórke obce, ktorá z tohto dôvodu odstúpila z funkcie v auguste 2011.

Z vyššie uvedených dôvodov vyhlásili poslanci obecného zastupiteľstva referendum za odvolanie starostky, ktoré sa uskutočnilo v októbri 2011, ktoré žiaľ bolo neplatné z toho dôvodu, že zo zapísaných 1036 voličov prišlo k urne 412 voličov. Referendová komisia zistila, že veľa zapísaných voličov v obci reálne nežije a keby voličský zoznam zohľadňoval skutočný počet v obci žijúcich voličov, starostka by bola odvolaná. Ak by bolo vyhlásené nové referendum, jeho výsledky by boli pravdepodobne rovnaké, pretože v našej obci je reálne nemožné dosiahnuť taký počet voličov, ktorý je evidovaný. Za súčasného stavu legislatívy tak ako sú referendá nastavené, nie je možné dosiahnuť potrebnú účasť v hlasovaní, aby bolo referendum platné.

V našej obci v mesiaci november a december prebehli dve kontroly : Správa finančnej kontroly a Najvyšší kontrolný úrad, ktoré potvrdili pochybenia, na ktoré neustále poukazujú poslanci a občania našej obce a okrem toho zistili aj ďalšie pochybenia, o ktorých poslanci ani občania nevedeli. V prílohe Vám zasielame fotokópie výsledkov oboch kontrol. Z médií aj z informácií od občanov ďalších miest a obcí vieme, že podobný stav, teda nerešpektovanie zákonov zo strany starostov, nehospodárne nakladanie s majetkom obce, ignorácia poslancov a občanov obce atď., je veľmi podobná v množstve ďalších obcí a miest na Slovensku. Odpoveď starostov na túto situáciu je podozrivo rovnaká, ako keby pochádzala z toho istého zdroja : že obvinenia sú vykonštruované, že sa jedná o útoky zo strany neúspešných kandidátov, že starosta nechcel obci spôsobiť škodu, že konal v dobrej viere a podobne. Ako je možné veriť starostovi, že koná v dobrej viere, keď zákony porušuje opakovane veľa rokov ? Je vôbec možné neustále porušovať zákony v dobrej viere ? Iste, nikto nie je schopný poznať všetky zákony, ktoré sa na Slovensku tak často menia, avšak starostovia zákon o obecnom zriadení, o majetku obcí aj o rozpočtových pravidlách poznajú veľmi dobre. Situácia v našej obci žiaľ odzrkadľuje stav, v akom sa nachádza celá naša spoločnosť. Obraciame sa preto na Vás, vážený pán docent, hoci vieme, že nebudete ani nemôžete riešiť situáciu konkrétne v našej obci, aby ste nám odpovedali na nasledovné otázky : - aké sú reálne udeliteľné sankcie za porušovanie zákonov v takom rozsahu, ako zistili obe kontroly v našej obci ? - ako je možné, že starostu môže zvoliť aj jeden volič, ale odvolať ho nemôže 400 oprávnených voličov ?

Ako môže obec zastupovať starosta, ktorý nemá reálnu podporu v obci ?

Nemyslíte si, že dozrel čas na to, aby sa zmenili volebné pravidlá a pravidlá pre platnosť referenda tak, aby nebolo občanom znemožnené vymeniť kedykoľvek starostu, ktorý nekoná v záujme svojich občanov a navyše porušuje zákony ? Starosta je predsa zástupcom občanov, v prospech ktorých má konať a nie naopak porušovať zákony, tunelovať obec a neodôvodnene udávať svojich občanov, ktorí platia dane, z ktorých starosta žije.

Ak má obec takéhoto starostu majú mať občania právo ho kedykoľvek odvolať a zvoliť nového, nie aby bol na svojej stoličke zabetónovaný,

- nemyslíte si, že dozrel čas na to, aby sa zmenili pravidlá na fungovanie samosprávy v tejto republike, pretože chýbajúce sankcie v zákone o obecnom zriadení a súvisiacich zákonoch prakticky beztrestne a bez akýchkoľvek sankcií tolerujú porušovanie zákonov?

- aká je vymáhateľnosť práva pri porušovaní zákonov o obecnom zriadení, o majetku obcí, o rozpočtových pravidlách ? Prosíme uviesť konkrétne sankcie s uvedením paragrafov a kto dané sankcie udeľuje a kto reálne zabezpečuje výkon sankcií.

- ako sa dá vopred zabrániť porušovaniu uvedených zákonov ?

 

Nežiadame od Vás výklad zákonov. Žiadame od Vás odpovede na praktické otázky, ktoré trápia nielen nás, ale veľa obyvateľov Slovenska, na ktoré si nevieme sami odpovedať. Sme daňovými poplatníkmi našej obce a sme daňovými poplatníkmi tejto republiky. Z našich daní žije naša obec, z našich daní žije naša starostka, s našimi daňami sa nehospodári riadne, efektívne, naše dane sú používané v rozpore s pravidlami hospodárenia a my, občania tomu nemôžeme zabrániť. Z našich daní, ktoré do obce odvádzame sa platí aj členský poplatok združeniu ZMOS a preto sa obraciame na Vás, aby ste svojou autoritou, ktorou disponuje ZMOS, ktorý v prenesenom zmysle zastupuje aj nás občanov, aby ste zaujali stanovisko k situácii nielen v našej obci ale k situácii, ktorá panuje na Slovensku v mnohých obciach a mestách.

Žiadame Vás úctivo, nedovoľte, aby nezodpovední starostovia priviedli obce k zániku, pretože títo svojim konaním poškodzujú dobré meno združenia ZMOS a tiež dobré meno poctivých starostov a primátorov, ktorí majú vysoký morálny kredit, ktorí sa nespreneverili svojmu poslaniu a sľubu, ktorý občanom dali, a ktorí stoja na strane svojich občanov, a ktorí svoje obce zveľaďujú.

Žiadame Vás úctivo, aby ste zahájili reformu samosprávy, pretože ako sme sa presvedčili, naše zákony sú bezzubé, vyvolení na zabetónovaných stoličkách si môžu robiť bez sankcií čo chcú, zatiaľ čo bežní občania sú šikanovaní za hocijaké drobné nedostatky pri evidencii alebo za to, že stáli autom jedným kolesom na chodníku alebo za to, že bez ohlásenia drobnej stavby postavili plot na vlastnom pozemku. Bežní občania sú šikanovaní zo strany štátu a verejných orgánov a perzekvovaní za to, že sa vzoprú arogancii moci a že sa vzoprú proti pošliapavaniu ich základných práv a slobôd. Veríme, že našu žiadosť o zaujatie stanoviska a výzvu na zahájenie reformy samosprávy budete riešiť v prospech nielen obyvateľov našej obce ale v prospech celej občianskej spoločnosti, všetkých obyvateľov miest a obcí na Slovensku, aby tu konečne 22 rokov od revolúcie bola nastolená demokracia a sloboda a nie diktatúra mocenských skupín.

Na záver si dovolíme citovať prvého amerického prezidenta Abrahama Lincolna, ktorý svojho času povedal : „Ak chceš poznať charakter človeka, daj mu moc.“

Našu žiadosť Vám adresovanú zasielame niektorým ďalším vybraným orgánom a organizáciám, ktorých týmto zároveň žiadame o zaujatie ich stanoviska a vyzývame, aby ihneď začali riešiť zlú celoslovenskú situáciu v samospráve a v celej občianskej spoločnosti, ktorá na Slovensku panuje.

 

Vážený pán prezident, vážená pani premiérka, vážení páni ministri, vážené združenie, žiadame Vás o zaujatie stanoviska a riešenie situácie, ktorú sme vyššie v krátkosti popísali.

Ďakujeme Vám za porozumenie.

 

Vážený pán prezident Slovenskej republiky Doc.JUDr. Ivan Gašparovič, CSc.

Kancelária prezidenta SR Hodžovo nám. 1 P.O.Box 128 810 00 Bratislava 1

Vážená pani premiérka Prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD. Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie slobody 1 813 70 Bratislava

Vážená pani ministerka spravodlivosti Doc.JUDr. Lucia Žitňanská, PhD. Ministerstvo spravodlivosti SR Župné námestie 13 813 11 Bratislava

Vážený pán minister vnútra JUDr. Daniel Lipšic Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava

Vážený pán predseda ZOMOS Vladimír Špánik Združenie občanov miest a obcí Slovenska Hlavná ul. 249 951 06 Vinodol

 

S úctou Obyvatelia obce Dojč

Podpisy obyvateľov obce Dojč :

nhcokigek on Nehoráznosť v obci Ruská!
topwf39r8q</br> male enhancement pills over the counter</br> <a href="http://bestmalesenhancementpills.com"> best male enhancement pills</a> </br> &lt;a href=&quot;http://malesenhancement.com&quot;&gt; male enhancement pills that work&lt;/a&gt; </br> &lt;a href=&quot;http://bestmalesenhancementpills.com&quot;&gt; male [...]
SusanHaw on Nehoráznosť v obci Ruská!
Кредит наличными в ОТП Банке: http://workle.website/71
MichaelSor on Nehoráznosť v obci Ruská!
Romantic Piano by Andrew_Studio | AudioJungle http://workle.website/4d https://audiojungle.net/item/cinematic-trailer/20815683?ref=MomentumOfMelody https://audiojungle.net/user/momentumofmelody/portfolio?ref=MomentumOfMelody https://audiojungle.net/user/ie_sound/portfolio?ref=IE_Sound https://audiojungle.net/user/elijah_studio/portfolio?ref=Elijah_Studio https://audiojungle.net/user/commercial_music/portfolio?ref=Commercial_Music
Jeffreybiz on Nehoráznosť v obci Ruská!
Кухни http://workle.website/5r
KevinKol on Nehoráznosť v obci Ruská!
Функциональные составляющие: заявки на отбор оснащения и расплата стоимости; функционал сопоставления. 3. Полнота данных о предлагаемом оборудовании: присутствие цен( или функционала запроса стоимости); и эксплуатации [...]
CraigIsole on Nehoráznosť v obci Ruská!
Приобрести можно на веб-сайте http://mang.bestseller-super.ru Рады предложить нашим клиентам чудодейственное средство для снижения веса Mangoosteen. С его помощью реально избавиться от 10 килограмм за недели. [...]
Stephentit on Nehoráznosť v obci Ruská!
The Bitcoin Code http://slim.epizy.com/22
zxm on Nehoráznosť v obci Ruská!
malice, http://www.barbour-jacketsoutlet.net/ irritability miss http://pacers.nbajersey.us.com/ too many, bets http://www.pandora-charms.org.uk/ learned, http://www.gucci-handbags.in.net/ learned http://raiders.nfljersey.us.com/ to http://bulls.nbajersey.us.com/ lose, when http://coach.euro-us.net/ failure http://chiefs.nfljersey.us.com/ would http://www.timberlands-paschere.fr/ admit http://www.true-religion.com.co/ their [...]
Anthonymof on Nehoráznosť v obci Ruská!
buy cialis 111111ZZZ https://111111ZZZ.com
Setkanaoknoguiny on Nehoráznosť v obci Ruská!
.
jjzkgjjgow on Nehoráznosť v obci Ruská!
https://playonlinecasinodf.us - borgata online casino <a href=" https://playonlinecasinodf.us ">gsn casino on facebook</a> <a href="https://playonlinecasinodf.us">caesars casino online</a>
Williamcar on Nehoráznosť v obci Ruská!
MCSTEEL - Быстровозводимые здания из ЛСТК Проектирование, производство, монтаж складских, производственных, торговых, сельхоз сооружений. быстровозводимых зданий из легких металлоконструкций. Расчет стоимости проектов. Дома. Гаражи. Ангары. [...]
cialis online on Nehoráznosť v obci Ruská!
#1 Bing <a href=https://genericcialisonline2018.com/>cialis</a> Hello best Buy generic cialis https://genericcialisonline2018.com/ Yes <a href=https://genericcialisonline2018.com/>cialis online</a> #2 Bing <a href=https://genericcialisonline2018.com/>cialis</a> #3 Bing <a href=https://genericcialisonline2018.com/>tadalafil</a> #4 Bing <a [...]
WilliamcvDrery on Nehoráznosť v obci Ruská!
Felles for mange norske kredittkort, er at de er lett a fa tak i Sokekriteriene er som regel overkommelige for folk flest, noe du kan [...]
imoqdkbgow on Nehoráznosť v obci Ruská!
https://playonlinecasinodf.us - stn play online casino <a href=" https://playonlinecasinodf.us ">huge casino slots</a> <a href="https://playonlinecasinodf.us">betfair online casino</a>
vpodbbbgow on Nehoráznosť v obci Ruská!
https://playonlinecasinodf.us - san manuel online casino <a href=" https://playonlinecasinodf.us ">penny slots</a> <a href="https://playonlinecasinodf.us">chumba casino</a>
zgivmpvgow on Nehoráznosť v obci Ruská!
https://playonlinecasinodf.us - casino game <a href=" https://playonlinecasinodf.us ">posh casino</a> <a href="https://playonlinecasinodf.us">doubleu casino</a>
bzymdgugow on Nehoráznosť v obci Ruská!
https://playonlinecasinodf.us - heart of vegas casino slots free <a href=" https://playonlinecasinodf.us ">free slots</a> <a href="https://playonlinecasinodf.us">free online casino slots</a>
krwxgnogow on Nehoráznosť v obci Ruská!
https://bitcoininvestment.us.org/bitcoin-cash-mining-hardware - investing in bitcoin <a href=" https://bitcoininvestment.us.org/current-value-of-a-bitcoin ">bitcoin price today</a> <a href="https://bitcoininvestment.us.org/who-started-bitcoin">how to buy bitcoin</a>
qdydnzvgow on Nehoráznosť v obci Ruská!
https://playonlinecasinodf.us - free casino slots <a href=" https://playonlinecasinodf.us ">free online casino games no download</a> <a href="https://playonlinecasinodf.us">fortune bay casino</a>

Akcie dokumentu

Tlačové správy

Autor: SITA, Neodovzdaním funkcií starostov a znemožnením výkonu mandátov novým poslancov a starostov v zákonnej lehote, došlo podľa združenia k porušeniu zákona. ZOMOS dalo preto podnet na Generálnu prokuratúru.

ZOMOS: V niektorých obciach po voľbách hrubo porušili zákon


Niektorí starostovia sa po komunálnych voľbách správali neadekvátne k výkonu svojej funkcie. Podľa združenia ZOMOS je možné, že bola naplnená skutková podstata trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa.Foto: SITA/Jozef Jakubčo
BRATISLAVA 22. januára (WEBNOVINY) - Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS) sa domnieva, že po minuloročných novembrových komunálnych voľbách v niektorých obciach hrubo porušili zákon o obecnom zriadení. Uvádza sa to vo vyhlásení združenia, ktoré agentúre SITA poskytol Vladimír Špánik.

Združenie podalo v tejto súvislosti 14. januára podnet na Generálnu prokuratúru SR. Ide o prípady neodovzdania funkcií starostov a znemožnenia výkonu mandátov novozvolených poslancov a starostov v zákonnej lehote, teda do 30 kalendárnych dní od konania minuloročných komunálnych volieb. Zákon o obecnom zriadení podľa združenia jasne stanovuje termín, dokedy musí odstupujúci starosta zvolať ustanovujúce zasadanie a umožniť výkon funkcie novozvoleným starostom a poslancom.

"Postupy, ktoré verejne predviedli niektorí odstupujúci starostovia, mali znaky naplnenia skutkovej podstaty trestného činu marenia úlohy verejným činiteľom z nedbanlivosti. Domnievame sa, že ide o nesplnenie dôležitej úlohy, ktorú odstupujúci starostovia musia vykonať," uviedol Vladimír Špánik zo ZOMOSu.

V prípadoch, kde by úmyselným porušením zákona o obecnom zriadení došlo aj k neoprávnenému prospechu a napríklad by starostom vyplatili ďalší plat či zvýšené odstupné, je podľa ZOMOSu možné, že bola naplnená skutková podstata trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Združenie má informácie až o 23 takýchto prípadoch a nazdáva sa, že to nie je úplný zoznam.


Správa TA3 tu: http://www.ta3.com/sk/reportaze/169634_ziadaju-tresty

Kathi Quam on Nehoráznosť v obci Ruská!
Give you discount code with 3 major hosting and VPS providers in the world 1. From Cloud Server service Vultr company PROGRAM DISCOUNT: FREE $ [...]
BruceMP on Nehoráznosť v obci Ruská!
В «Наркононе» мы посвятили себя одной цели: помочь вам навсегда преодолеть зависимость. Во внимание принимается каждая деталь, чтобы дать вам стабильность и комфорт, a также [...]
Setkanaoknoguiny on Nehoráznosť v obci Ruská!
.
Anthonymof on Nehoráznosť v obci Ruská!
buy cialis 111111ZZZ https://111111ZZZ.com
Anthonymof on Nehoráznosť v obci Ruská!
tadalafil generic 111111ZZZ https://111111ZZZ.com
Williamcar on Nehoráznosť v obci Ruská!
MCSTEEL - Быстровозводимые здания из ЛСТК Проектирование, производство, монтаж складских, производственных, торговых, сельхоз сооружений. быстровозводимых зданий из легких металлоконструкций. Расчет стоимости проектов. Дома. Гаражи. Ангары. [...]
FiltrNasoa on Nehoráznosť v obci Ruská!
Но мы забываем о наших семейных помощниках , какие упрощают жизнь. Согласитесь, никто не горит желанием заболеть, дыша воздухом заполненным пылью и шерстью четвероногих комочков [...]
FiltrNasoa on Nehoráznosť v obci Ruská!
Во первых, поэтому что вам не необходимо растрачивать время и ломать голову над вопросом об методе проведения уборки. А таккак мусора не элементарно немало, а [...]
FiltrNasoa on Nehoráznosť v obci Ruská!
Пароочиститель просто, скоро и отлично устраняет большаячасть загрязнений, и при этом не просит прибавления недюжинных сил для отскабливания грязи и пятен. Пар все делает за [...]
KevinKol on Nehoráznosť v obci Ruská!
Функциональные составляющие: заявки на отбор оснащения и расплата стоимости; функционал сопоставления. 3. Полнота данных о предлагаемом оборудовании: присутствие цен( или функционала запроса стоимости); и эксплуатации [...]
KevinKol on Nehoráznosť v obci Ruská!
Данное ограничение снимается непременно, просит специфичных познаний и удачного эксперимента продвижения такового рода проектов. Интернет-ресурсы больших брендов имеютвсешансы обладать ограничения как по размеру раз- мещаемого [...]
Michaelstoge on Nehoráznosť v obci Ruská!
[url=http://tuuik.kasynaonline.com/cialis/attack-heart-viagra/]Attack Heart Viagra[/url] [url=http://windoorce.be/kuw/cialis/idx-40031-key-levitra/]Idx 40031 Key Levitra[/url] [url=http://globsf.org/cialis/viagra-cialas-and-levitra-compared/]Viagra Cialas And Levitra Compared[/url] [url=http://lvblr.mama-krasa.com/viagra-th/22/]Viagra Th[/url] http://kasynaonline.com/isgv/cialis/viagra-tagment/ [url=http://job-rus.bid/jznn/tickets-viagra-falls/54/]Tickets Viagra Falls[/url] http://ziboc.globsf.org/cialis/2006-cialis-followup-march-post/ [url=http://ewkmsw.globsf.org/cialis/edinburgh-search-viagra-pages-find/]Edinburgh Search Viagra Pages Find[/url] [url=http://kasynaonline.com/iqcl/cialis/fda-approved-viagra-women/]Fda [...]
cialis on Nehoráznosť v obci Ruská!
order cialis online <a href=https://genericcialisonline2018.com/>buy cialis online</a> cialis <a href=https://genericcialisonline2018.com/>tadalafil</a> generic cialis [url=https://genericcialisonline2018.com/]tadalafil[/url] cialis cheap
cialis cheap on Nehoráznosť v obci Ruská!
generic cialis online <a href=https://genericcialisonline2018.com/>buy cialis online</a> cialis online <a href=https://genericcialisonline2018.com/>tadalafil</a> cialis cheap [url=https://genericcialisonline2018.com/]tadalafil[/url] cialis online
Michaelstoge on Nehoráznosť v obci Ruská!
http://chineseazjnwmmx.locati0n.com/levitrauk/viagra-bestellen/ http://lacopedia.com/christmasc/levitrauk/ordering-viagra-to-canada1/ [url=http://brazilianbmcz.easyveto.com/what-if-a-woman-took-viagra/25/]What If A Woman Took Viagra[/url] [url=http://brazilianbmcz.easyveto.com/levitrauk/levitra-cialis-viagra-comparison-online-order/]Levitra Cialis Viagra Comparison Online Order[/url] http://sunglassesuyaxt.lacopedia.com/levitrauk/cialis-class-3d/ [url=http://wigyaowaxc.locati0n.com/levitrauk/ace-inhibitor-and-viagra/]Ace Inhibitor And Viagra[/url] [url=http://locati0n.com/wighr/levitrauk/generic-cialis-soft-gel/]Generic Cialis Soft Gel[/url] http://lacopedia.com/levitrauk/extra-strong-viagra/ [url=http://slippersrsejiy.easyveto.com/levitrauk/cialis-independent-review/]Cialis [...]
buy cheap cialis on Nehoráznosť v obci Ruská!
buy cialis online <a href=https://cialiszxc.com/>buy cialis online</a> [url=https://cialiszxc.com/#]Buy Cheap Cialis[/url] https://cialiszxc.com - cialis online <a href=https://cialiszxc.com/>buy cheap cialis</a> <a href=https://cialiszxc.com>cialis canada</a> [...]
generic cialis on Nehoráznosť v obci Ruská!
cialis online <a href=https://genericcialisonline2018.com/>buy cialis online</a> cialis <a href=https://genericcialisonline2018.com/>tadalafil</a> cialis [url=https://genericcialisonline2018.com/]tadalafil[/url] cialis
cialis cheap on Nehoráznosť v obci Ruská!
cialis cheap <a href=https://genericcialisonline2018.com/>buy cialis online</a> cialis <a href=https://genericcialisonline2018.com/>tadalafil</a> generic cialis online [url=https://genericcialisonline2018.com/]tadalafil[/url] cialis cheap [url=https://genericcialisonline2018.com/]buy cialis online[/url] cialis online <a href=https://genericcialisonline2018.com/>buy cialis</a> online [url=https://genericcialisonline2018.com/]buy [...]
Michaelstoge on Nehoráznosť v obci Ruská!
[url=http://dressesdw.lacopedia.com/levitrauk/viagra-best-peice/]Viagra Best Peice[/url] http://lacopedia.com/mermaidy/levitrauk/online-phamacy-viagra/ [url=http://foampositesaglweaqp.locati0n.com/levitrauk/pill-identification-levitra/]Pill Identification Levitra[/url] http://lacopedia.com/christmasc/levitrauk/viagra-on-line-purchase/ http://easyveto.com/phonevx/levitrauk/viagra-and-phentermine-interaction/ [url=http://foampositesaglweaqp.locati0n.com/levitrauk/cialis-discount-pharmacy-fast-shipping/]Cialis Discount Pharmacy Fast Shipping[/url] [url=http://lacopedia.com/levitrauk/description-levitra/]Description Levitra[/url] http://locati0n.com/hairz/levitrauk/viagra-boost-testosterone/ http://wholesaleuxetbpmc.lacopedia.com/levitrauk/cock-rings-vs-cialis/ [url=http://locati0n.com/cheapx/levitrauk/cialis-top-value/]Cialis Top Value[/url] http://xn--80azeiic2b.xn--p1ai/uslad/jenskaya-odejda-nayk-internet-magazin-dostavka/ http://alfacampus.ru/uslad/jenskie-ybki-bolshih-razmerov-dostavka/ [url=http://xn--80azeiic2b.xn--p1ai/kupit-bluzku-dlya-jenshin-dostavka/64/]Купить Блузку [...]
cialis online on Nehoráznosť v obci Ruská!
cialis online <a href=https://genericcialisonline2018.com/>buy cialis online</a> generic cialis <a href=https://genericcialisonline2018.com/>tadalafil</a> order cialis online [url=https://genericcialisonline2018.com/]tadalafil[/url] cialis cheap [url=https://genericcialisonline2018.com/]buy cialis online[/url] cialis online <a href=https://genericcialisonline2018.com/>buy cialis</a> online [...]

Akcie dokumentu

Media

(4. januára 2011) Niektorí novozvolení funkcionári miest a obcí nemajú ani základné vzdelanie. Nájdu sa dokonca aj takí, ktorí majú problém s čítaním. Súčasné zákony neurčujú žiadny stupeň kvalifikácie, čo chce ZMOS zmeniť a sprísniť. Téme sa venuje Jana Pospíšilová

Starostovia bez vzdelania a bezzubá legislatíva

.

Redaktorka:
Na starostu môže kandidovať každý. Musí mať však v obci trvalý pobyt, najmenej dvadsaťpäť rokov a nesmie byť vo výkone trestu odňatia slobody alebo pozbavený spôsobilosti na právne úkony. Akákoľvek podmienka kvalifikačného predpokladu v zákone chýba. Dopĺňa komunálny právnik a politik Vladimír Pirošík.

Vladimír Pirošík, komunálny právnik a politik:
Do budúcna by bolo žiadúce, aby sa zmenil zákon, kedy by sa na výkon starostovskej funkcie vyžadovalo, povedzme rovnako ako je to v prípade hlavného kontrolóra obce, to úplné stredoškolské vzdelanie.

Redaktorka:
Pritvrdenie požiadaviek na kvalifikáciu verejných funkcionárov avizuje ZMOS. Podľa jeho hovorcu Michala Kaliňáka si treba uvedomiť, že primátor či starosta je štatutárom svojej samosprávy, čo znamená jeho neprenosnú zodpovednosť za mnohé rozhodnutia.


Michal Kaliňák, hovorca ZMOS:
Nakoľko mestá a obce disponujú tisíckami rôznych kompetencií, práve znalosť problematiky a kvalitné vzdelanie sú veľmi dôležité predpoklady pre správne rozhodnutia, ktoré nebudú predmetom žiadnych trestno-právnych ani iných konaní.
Redaktorka:
Viacerým starostom chýba adekvátne vzdelanie. Niektorí majú problém aj s čítaním. Flagrantným príkladom je aj rómsky starosta Richnavy Vladimír Pokuta, ktorý vzbudil pozornosť už na prvom zastupiteľstve. Pripájame časť záznamu verejne dostupného na internete.
Vladimír Pokuta, starosta obce Richnava:
Budem si vykonávať svoje funkcie starostu, úplňovať a podľa svoju najlepšia vedomia a svedomia. Tak priznávam.

Redaktorka:
Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Miroslav Pollák však prípadnú zmenu zákona, aby starostovia museli dosiahnuť určitý stupeň vzdelania, rozhodne nevníma ako diskrimináciu.

Miroslav Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity:
Keď človek musí spĺňať nejaké kritériá na to, aby viedol auto, tak mal by spĺňať nejaké kritériá aj na to, keď má viest obec, respektíve mesto. Také prirodzené požiadavky ako základné vzdelanie. Starosta by nemal byť úplne vedený a ovplyvňovaný niekým tretím tak, že vlastne ani nevie, že čo úplne svojprávne robí.

Redaktorka:
Podľa Tomáša Bezáka z katedry politológie Univerzity Komenského je problém, že väčšina voličov neprikladá komunálnym voľbám veľkú dôležitosť.

Tomáš Bezák, katedra politológie UK v Bratislave:
Môžu rozhodnúť koncentrované a špecificky motivované skupiny voličov. Bohužiaľ, nie vždy je možné celkom vylúčiť aj nezákonné manipulácie voličov.

Redaktorka:
Ak by voliči v hociktorej obci uvažovali o zmene, ostáva im jediná možnosť - referendum za odvolanie starostu.

Moderátor:
Odchádzajúci primátori a starostovia dvanástich miest a obcí ešte stále nevymenovali svojich nástupcov. Podľa zákona tak mali urobiť do tridsiatich dní od volieb, teda najneskôr do 27. decembra. Za porušenie nariadenia im však nehrozia žiadne sankcie a termín sa automaticky posunie. Zástupcom miest a obcí sa to nepáči, hovoria o bezzubom zákone. Chcú preto podať trestné oznámenie. Pokračuje Elena Jančušková.

Redaktorka:
Podľa zistení Združenia občanov miest a obcí Slovenska si povinnosť zvolať ustanovujúce zastupiteľstvo v stanovenom čase nesplnili odchádzajúci primátori troch miest - Zlaté Moravce, Sobrance a Trebišov, a starostovia deviatich obcí - Dunajská Lužná, Veľká Lomnica, Oščadnica, Nová Bystrica, Priechod, Šarišské Michaľany, Hatalov, Malčice a Slovenská Ľupča. Jedine v poslednej menovanej obci je podľa predsedu združenia Vladimíra Špánika omeškanie vymenovania nového starostu oprávnené, pretože pôvodný starosta vo voľbách nekandidoval. Postupy odchádzajúcich starostov a primátorov ďalších spomínaných obcí sú podľa neho v rozpore so zákonom.

Vladimír Špánik, predseda ZOMOS:
Tieto postupy nasvedčujú tomu, že niečo za tým môže byť skryté a minimálne ten nárok na päťmesačné odstupné, pokiaľ teda nevyslovíme podozrenie, že sa tam môžu robiť aj iné činnosti, až po zakrývanie nejakej nekalej činnosti.

Redaktorka:
Situáciu chápe podobne aj Združenie miest a obcí Slovenska. Hovorca Michal Kaliňák.

Michal Kaliňák, hovorca ZMOS:
To teraz vnímame ako neférovosť, prípadne ako špekuláciu.

Redaktorka:
Združenie občanov miest a obcí chce podať podnet na prešetrenie generálnej prokuratúre. Chcú iniciovať aj novelu zákona o obecnom zriadení. Za ministerstvo vnútra reaguje hovorkyňa Lucia Garajová.

Lucia Garajová, hovorkyňa MV SR:
Pokiaľ by vznikol nejaký návrh, sme otvorení diskusii a budeme naň reagovať.

Redaktorka:
Združeniu sa takisto nepozdáva termín komunálnych volieb. Ak by boli napríklad začiatkom, októbra, výmena starostov by nepripadla na takýto, podľa Vladimíra Špánika, nešťastný termín a niektoré mestá a obce by podľa neho nemuseli byť v rozpočtovom provizóriu. Lucia Garajová z ministerstva vnútra.

Lucia Garajová, hovorkyňa MV SR:
Podľa zákona, predseda Národnej rady Slovenskej republiky voľby vyhlasuje v posledných štrnástich dňoch volebného obdobia orgánov samosprávy. Ministerstvo vnútra bude nad prípadným predĺžením tejto lehoty štrnásť dní uvažovať napríklad na tridsať dní, čím by sa vytvoril dlhší časový priestor pre možnosť vyhlásenia volieb na skorší termín.

Redaktorka:
Ministerstvo bude so zástupcami združenia o návrhoch rokovať na budúci týždeň.

Médium: Slovenský rozhlas/Rádiožurnál

Redaktor: Jana Pospíšilová


 
 
Wally on Zrušením odstupného starostov možno ušetriť 10 miliónov eur
Excellent post. I was checking constantly this weblog and I'm inspired! Extremely useful info specifically the ultimate phase :) I care for such info a [...]
Victorina on Zrušením odstupného starostov možno ušetriť 10 miliónov eur
For most up-to-date news you have to go to see web and on the web I found this website as a best web site for [...]
Malissa on Zrušením odstupného starostov možno ušetriť 10 miliónov eur
Greetings! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I really enjoy reading your [...]
Katie on Zrušením odstupného starostov možno ušetriť 10 miliónov eur
Thank you a bunch for sharing this with all people you really recognise what you are speaking approximately! Bookmarked. Kindly additionally seek advice from my [...]
Jeana on Zrušením odstupného starostov možno ušetriť 10 miliónov eur
Hi would you mind letting me know which hosting company you're utilizing? I've loaded your blog in 3 different web browsers and I must say [...]
Media
(4. januára 2011) Niektorí novozvolení funkcionári miest a obcí nemajú ani základné vzdelanie. Nájdu sa dokonca aj takí, ktorí majú problém s čítaním. Súčasné zákony neurčujú žiadny stupeň kvalifikácie, čo chce ZMOS zmeniť a sprísniť. Téme sa venuje Jana Pospíšilová
Jolie on Zrušením odstupného starostov možno ušetriť 10 miliónov eur
Hello, i feel that i noticed you visited my web site thus i came to go back the favor?.I am trying to to find issues [...]
Bernadine on Zrušením odstupného starostov možno ušetriť 10 miliónov eur
Hello there! This post could not be written any better! Reading this post reminds me of my previous room mate! He always kept chatting about [...]
Refugia on Zrušením odstupného starostov možno ušetriť 10 miliónov eur
You are so interesting! I don't think I have read through something like this before. So great to discover another person with some genuine thoughts [...]
Brady on Zrušením odstupného starostov možno ušetriť 10 miliónov eur
I know this website provides quality based articles and extra stuff, is there any other site which provides such things in quality?146832
Hector on Zrušením odstupného starostov možno ušetriť 10 miliónov eur
Hi there! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I'm getting fed [...]
Luella on Zrušením odstupného starostov možno ušetriť 10 miliónov eur
Usually I don't learn post on blogs, but I would like to say that this write-up very pressured me to check out and do it! [...]
Jeannette on Zrušením odstupného starostov možno ušetriť 10 miliónov eur
Attractive section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts. [...]
Jackson on Zrušením odstupného starostov možno ušetriť 10 miliónov eur
Hey there, You've done an incredible job. I'll definitely digg it and personally recommend to my friends. I am confident they'll be benefited from this [...]
Mackenzie on Zrušením odstupného starostov možno ušetriť 10 miliónov eur
I'm not sure where you are getting your information, but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for [...]
Cassandra on Zrušením odstupného starostov možno ušetriť 10 miliónov eur
This design is spectacular! You most certainly know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to [...]
2.9.2010 Vzniklo Združenie občanov miest a obcí Slovenska. (ZOMOS)
Symbolicky, v deň výročia prijatia Ústavy Slovenskej republiky, sa v obci Vinodol konalo 1. valné zhromaždenie Združenia občanov Slovenska miest a obcí Slovenska (ZOMOS).
Zrušením odstupného starostov možno ušetriť 10 miliónov eur
BRATISLAVA. Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS) žiada poslancov, aby zrušili odstupné pre starostov a primátorov, ktorí nebudú zvolení v novembrových komunálnych voľbách. Podľa ZOMOSU by tak samosprávy mohli ušetriť až 10 miliónov eur a kompenzovať si tak výpadok podielových daní
Alta on Zrušením odstupného starostov možno ušetriť 10 miliónov eur
Greetings! I've been reading your web site for a long time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout [...]
Azucena on Zrušením odstupného starostov možno ušetriť 10 miliónov eur
You need to be a part of a contest for one of the highest quality blogs on the internet. I will recommend this blog!cheap mlb [...]

Akcie dokumentu

Stanovy

Stanovy občianskeho združenia ZOMOS

 

Časť I.

Základné ustanovenia
Článok  1
Vznik
1.      Občianske združenie (ďalej len OZ), vzniklo v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
2.      OZ  vzniklo  ako neziskové otvorené spoločenstvo na základe dohody zakladajúcich členov.
3.      OZ sa pri svojej činnosti riadi hore uvedeným zákonom ako aj Občianskym zákonníkom Obchodným zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Článok  2
Názov
1.      Plný názov OZ je „Združenie občanov miest a obcí Slovenska“
2.      Názov občianskeho združenia v skratke, je „ZOMOS“.
Článok  3
Sídlo
1.      Sídlom OZ ZOMOS  je Vinodol 249, PSČ 951 06 Vinodol.
Článok  4
Právna forma
1.      OZ ZOMOS je právnickou osobou založenou na dobu neurčitú.
Článok 5
Zánik OZ
1.      OZ zaniká:
a.      dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením po rozhodnutí valného zhromaždenia, pričom túto skutočnosť oznámi Ministerstvu vnútra SR,
b.     právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho rozpustení.
2.      Pri zániku OZ sa vykoná majetkové vyporiadanie  – likvidácia v zmysle platných právnych predpisov.
Časť  II.
Ciele združenia
Článok  1
Poslanie a ciele
1.      Zastupovať a reprezentovať záujmy občanov a občianskych združení, ktorí sú jeho členmi:
a.      vo vzťahu k príslušným orgánom samosprávy pri riešení problémov miestnej územnej samosprávy,
b.     vo vzťahu k Národnej rade Slovenskej republiky pri prerokovávaní a schvaľovaní návrhov zákonov a pri príprave poslaneckých návrhov zákonov, ktoré zabezpečia zvýšenie transparentnosti a efektívnosti v riadení samosprávy,
c.      vo vzťahu k vláde Slovenskej republiky a ústredným orgánom štátnej správy
pri príprave a pripomienkovaní návrhov právnych predpisov a ďalších dokumentov, týkajúcich sa práv, povinností a zákonmi chránených záujmov občanov.
2.      Osvetovou činnosťou zvýšiť právne vedomie obyvateľov miest a obcí. Presadzovať zapájanie občanov do rozhodovania, posilniť ich vedomie spoluzodpovednosti a oživiť ich kontakt s volenými orgánmi samospráv.
3. Monitorovať  transparentnosť a efektívnosť  riadenia obcí aj v spolupráci s miestnymi poslancami a aktivistami.
4.      Odbornými radami pomáhať aktívnym obyvateľom v jednotlivých obciach pri riešení konkrétnych problémov súvisiacich s činnosťou orgánov samosprávy.
5.      Spolupracovať pri riešení problémov v oblasti samosprávy, zasadzovať sa o otvorenejší a jednoduchší prístup k informáciám a objektívne informovanie verejnosti v jednotlivých obciach Slovenska a to aj prostredníctvom svojich orgánov a členov.
Článok  2
Hlavné oblasti činnosti
1.      Podporovať občiansku informovanosť o aktuálnych miestnych, regionálnych a celospoločenských témach.
2.      Zisťovať a zverejňovať obce s výskytom neštandardných vzťahov v miestnej samospráve, navrhovať riešenia a poskytovať odbornú pomoc pri ich riešeniach.
3.      Podieľať sa na vytváraní lepších vzájomných vzťahoch občanov, šíriť a podporovať myšlienky slobody, tolerancie a vzájomného porozumenia.
4.      Navrhovať spôsoby a možnosti zefektívnenia činnosti územnej samosprávy a jej racionalizáciu, s dôrazom na tradičné sídla.
5.      Organizovať spoločenské a kultúrne podujatia na všetkých úrovniach, neformálne stretnutia, prednášky, semináre a konferencie, vydávať tlačoviny za účelom otvorenej a slobodnej výmeny názorov a nadviazania kontaktov.
6.      Spolupracovať pri napĺňaní svojich cieľov s fyzickými a právnickými osobami, ktoré majú rovnako definované ciele svojej činnosti.
7.      Poskytovať poradenské konzultácie, najmä v záujme ochrany ľudských práv občanov miest a obcí Slovenska.
8.      Podpora vzdelávania so zameraním na oblasť problematiky samosprávy.
Časť  III.
Členstvo a orgány OZ ZOMOS
Článok  1
Členstvo v združení
1.      Členom OZ ZOMOS môžu byť len fyzické osoby staršie 18 rokov a právnické osoby, ktoré súhlasia s týmito stanovami.
2.      O prijatí člena rozhoduje správna rada na základe písomnej prihlášky.
3.      Členstvo vzniká prijatím, na základe odporúčania člena OZ ZOMOS a  písomnej prihlášky po prerokovaní v správnej rade a zaplatení členského príspevku v prípade, že bude valným zhromaždením určený v konkrétnej výške.
4.      Členstvo zaniká:
a.      písomným oznámením člena o vystúpení,
b.     vylúčením na základe rozhodnutia správnej rady, s možnosťou odvolania sa na valné zhromaždenie OZ ZOMOS ako na najvyšší orgán združenia,
c.      hrubým porušením pravidiel určených týmito Stanovami, resp. právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin,
d.     úmrtím člena resp. zánikom právnickej osoby,
e.      zánikom OZ ZOMOS.
Článok  2
Práva a povinnosti členov OZ ZOMOS
1.      Členovia OZ ZOMOS majú právo:
a.      voliť a byť volení do orgánov OZ ZOMOS,
b.     zúčastňovať sa všetkých aktivít OZ ZOMOS a byť o nich informovaní,
c.      predkladať návrhy, podnety a pripomienky k činnosti a spolupodieľať sa na ich riešení,
d.     spolurozhodovať o spôsobe využitia prostriedkov OZ ZOMOS.
2.      Členovia OZ ZOMOS majú povinnosti:
a.      riadiť sa stanovami a plniť uznesenia orgánov OZ ZOMOS,
b.     podieľať sa na činnosti OZ ZOMOS,
c.      platiť členské príspevky v prípade, že budú valným zhromaždením určené v konkrétnej výške,
d.     ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.
Článok  3
Orgány OZ ZOMOS
1.      Orgánmi  OZ ZOMOS sú:
a.      valné zhromaždenie,
b.     správna rada,
c.      revízor,
d.     predseda,
e.      tajomník.
Článok 4
Valné zhromaždenie
1.      Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Tvoria ho všetci zúčastnení členovia združenia, alebo ich zástupca. Zástupca člena sa musí preukázať splnomocnením v zmysle  vnútorných predpisov OZ ZOMOS.
2.      Zasadnutia valného zhromaždenia zvoláva predseda po rozhodnutí  správnej rady podľa potreby, najmenej však 1 krát za rok.
3.      Valné zhromaždenie zvoláva predseda  po rozhodnutí  správnej rady vždy vtedy, ak o to požiada minimálne 1/3 členov združenia, alebo zástupca 1/3 členov. Ak po požiadaní 1/3 členov OZ ZOMOS predseda do 30 dní od doručenia žiadosti valné zhromaždenie nezvolá, má právo zvolať zasadnutie valného zhromaždenia tajomník.
4.      Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak sa na ňom zúčastní minimálne 1/2 všetkých členov združenia, alebo ich zástupcov. Pre platnosť rozhodnutia alebo uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov, alebo ich zástupcov.
5.      Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých otázkach obsahu, programu ekonomického a personálneho zabezpečenia združenia. Do výhradnej pôsobnosti valného zhromaždenia patrí predovšetkým:
a.      schvaľovanie vzniku, zlúčenia a zániku OZ ZOMOS,
b.     schvaľovanie zániku členstva OZ ZOMOS pri hrubom porušením pravidiel určených týmito stanovami, resp. právoplatnom odsúdení za úmyselný trestný čin
c.      určovanie výšky členského príspevku,
d.     schvaľovanie návrhov na zmeny  a doplnky stanov, vnútorných predpisov a ďalších základných dokumentov OZ ZOMOS,
e.      schvaľovanie programovej stratégie, rámcových plánov činnosti a výročných správ,
f.      schvaľovanie rozpočtu, účtovnej závierky, stavu hospodárenia OZ ZOMOS,
g.     voľba a odvolávanie členov správnej rady, predsedu OZ ZOMOS a revízora.
Článok 5
Správna rada
1.      Správna rada je výkonným orgánom, ktorá za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu, čiže je riadiacim orgánom OZ ZOMOS. Riadi činnosť OZ ZOMOS v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.
2.      Správna rada ktorej členovia sú volení VZ OZ ZOMOS na 4 roky,má najmenej 3 členov a volí tajomníka OZ ZOMOS.
3.      Členovia Správnej rady musia byť členmi OZ ZOMOS.
4.      Správna rada zasadá podľa potreby, najmenej však 1 krát za 6 mesiacov alebo ak o to požiada aspoň jeden člen správnej rady do 15 dní od doručenia žiadosti. Zasadnutia zvoláva a riadi predseda združenia. Ak zasadnutie Správnej rady nezvolá predseda v stanovenej lehote, môže zasadnutie Správnej rady zvolať tajomník.
5.      Správna rada je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov.
6.      Obsahovo pripravuje rokovanie valného zhromaždenia, ako aj potrebné písomné podklady k nemu.
7.      Správna rada navrhuje znenie vnútorných predpisov OZ ZOMOS.
Článok 6
Revízor
1.      Revízor je kontrolným orgánom združenia, ktorý vykonáva revízie hospodárenia a o výsledkoch informuje správnu radu prostredníctvom predloženia správy o činnosti.
2.      Revízor je zodpovedný za vypracovanie správy o činnosti OZ ZOMOS.
3.      Je volený valným zhromaždením, ktorému zodpovedá za svoju činnosť, na dobu 5 rokov
4.      Funkcia revízora je nezlučiteľná s členstvom v iných orgánoch združenia.
5.      Upozorňuje orgány OZ ZOMOS na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.
6.      Kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.
7.      Musí byť pozvaný na každé rokovanie valného zhromaždenia a správnej rady OZ ZOMOS.
Článok  7
Predseda
1.      Predseda je štatutárnym orgánom OZ ZOMOS s podpisovým právom, jedná v mene združenia a zastupuje OZ ZOMOS navonok, pričom v rovnakom rozsahu môže výkonom týchto funkcií poveriť člena správnej rady, spravidla tajomníka OZ ZOMOS.
2.      Predseda musí byť členom OZ ZOMOS
3.      Pri nakladaní s finančnými prostriedkami OZ ZOMOS musí všetky finančné transakcie spolu podpisovať jeden z členov správnej rady.
4.      Predseda riadi činnosť OZ ZOMOS  a zvoláva zasadania správnej rady a zasadnutie valného zhromaždenia OZ ZOMOS.
5.      Je volený valným zhromaždením OZ ZOMOS na funkčné obdobie 4 rokov.
Článok 8
Tajomník
1.      Tajomník zodpovedá za administratívny chod združenia a ekonomickú agendu OZ ZOMOS.
2.      Tajomník musí byť členom OZ ZOMOS a jeho funkčné obdobie je 4 roky.
3.      Na každom zasadnutí správnej rady informuje o hospodárení združenia.
4.      Eviduje členov, spolupracovníkov a sponzorov OZ ZOMOS.
5.      Vytvára projekty a ich ekonomicko-právne zabezpečenie v súlade s činnosťou a zameraním OZ ZOMOS.
6.      Pri nakladaní s finančnými prostriedkami v neprítomnosti predsedu OZ ZOMOS, podpisuje spolu  s povereným členom správnej rady, ktorého schváli správna rada.
7.      V prípade, ak predseda nezvolá po žiadosti 1/3 členov valné zhromaždenie, musí tak urobiť tajomník. Rovnako musí zvolať zasadnutie Správnej rady, ak tak neurobí v stanovenej lehote predseda.


Časť IV
Hospodárenie združenia
Článok 1
Pravidlá hospodárenia
1.      Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom podľa ročného rozpočtu, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
2.      Zdrojmi príjmov združenia sú najmä:
a.      subvencie, dary, granty a dotácie od fyzických a právnických osôb z tuzemska aj zo zahraničia,
b.     príspevky so štátneho rozpočtu a štátnych fondov,
c.      príjmy z vlastnej činnosti združenia,
d.     príjmy z vykonávania podnikateľskej činnosti schválenej valným zhromaždením,
e.      členské príspevky, v prípade, že budú určené valným zhromaždením v konkrétnej výške,
f.      ostatné príjmy, ktoré nie sú v rozpore s právnym a ústavným stavom v Slovenskej republike a sú v súlade s medzinárodným konvenciami o občianskych, ľudských, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach.
Časť V.
Záverečné ustanovenia
1.      Zmeny a doplnky týchto stanov môže vykonať na návrh správnej rady výhradne valné zhromaždenie a to vo forme číslovaných dodatkov k stanovám.
2.      Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia prípravným výborom na založenie združenia. Účinnosť nadobúdajú dňom ich registrácie na Ministerstve vnútra SR.
Tieto stanovy boli schválené prípravným výborom na založenie združenia dňa 20. júna 2010

Akcie dokumentu

Prečo starostovia nenavrhli šetrenie na sebe, ale len na svojich občanoch?

Viete, koľko zarába Váš starosta a aké bude jeho odstupné? Vedieť nemusíte, hlavne, že ho zaplatíte http://moje.hnonline.sk/node/3738

Peter Bologa

http://moje.hnonline.sk/node/3738

Prečo starostovia nenavrhli šetrenie na sebe, ale len na svojich občanoch? Viete, koľko zarába Váš starosta a aké bude jeho odstupné? Vedieť nemusíte, hlavne, že ho zaplatíte.

Keď nám Juro Kukla hovoril zážitky z Brunoviec, nevychádzali sme z úžasu. Ignorovanie zákonov v jeho obci bolo bežné ako striedanie dňa s nocou. Nebol jediným rečníkom, obecní mocipáni sa na viacerých miestach krajiny medzi Tatrami a Dunajom riadia vlastnými zákonmi. Zákon o obecnom zriadení sa síce s nadsázkou označuje za obecnú ústavu, no s jeho vymáhateľnosťou to nie je také samozrejmé. Zákonu chýba sankčná časť, preto sa deje na Slovensku to, čo sa deje. Aj preto poslucháči a zároveň Jurajovi spolurečníci nemohli nekonať. A tak vzniklo Združenie občanov miest a obcí Slovenska. Združenie tohto charakteru na „politickom trhu“ chýbalo. Založili ho komunálni poslanci a občianski aktivisti.

ZOMOS má širokú agendu, ktorú spája transparentnosť, informovanosť obyvateľstva a participácia občanov na výkone verejnej moci. Dvadsaťjeden rokov po zmene režimu nám občianska spoločnosť stále chýba, volení zástupcovia presadzujú svoje záujmy, klientelizmus a korupcia je v regiónoch vecou obvyklou. Na Slovensku neexistovala organizácia, ktorá by komplexnejšie riešila problémy občanov s miestnou samosprávou. Že je tých problémov až až, nemusím nikoho presviedčať.

Primátori a najmä starostovia svoju organizáciu majú – ZMOS. ZMOS háji predovšetkým ich záujmy, preto bol vznik ZOMOSu nevyhnunosťou.

ZMOS sa, samozrejme, ohradil voči prvej výraznejšej aktivite ZOMOSu. Veď prečo aj nie? ZOMOS totiž navrhol zrušenie odstupného pre starostov. Zašliapnutý otlak ihneď vyvolal reakciu. Typicky starostovskú. Neprípustné. Bodka. Obce musia šetriť, kde sa len dá, no na starostovom odstupnom sa šetriť nemôže. Pripomeňme si, že plat starostu sa stanovuje podľa Zákona č. 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Počíta sa ako násobok (koeficient podľa počtu obyvateľov) priemernej mzdy, ktorý môže obecné zastupiteľstvo zvýšiť až na dvojnásobok. K tomu prirátajme odmenu, ktorá môže byť až 50 percent zo súčtu platov za celé obdobie. Napríklad v obci, ktorá má 1300 obyvateľov, je zákonný plat starostu 2,2 x 744, čiže 1.636,8 eur (bezmála 50 tisíc Sk), no takmer nikdy nezostane len pri základnom plate. Povedzme, že sa poslanci obecného zastupiteľstva rozhodnú pre zlatú strednú cestu a schvália svojmu starostovi 0,5-násobné zvýšenie. Mesačný plat starostu takejto obce je zrazu približne 2.450 eur (74-tisíc Sk). Každý starosta si zaslúži na konci roka odmenu, trebárs 30 % – 8800 eur (vyše 260-tisíc korún). Myslím si, že starostovia nezarábajú málo. Nepochopiteľné preto je, že po odchode z funkcie majú zobrať 5-mesačné odstupné. Je to číry ekonomický nezmysel. Prečo by mali byť starostovia zvýhodnení oproti iným ľuďom zamestnaným na dobu určitú? Sú zvolení na 4 roky, z práce sú uvoľnení na výkon funkcie, tak prečo odstupné? Zamestnanec pracujúci na dobu určitú predsa nedostáva odstupné. Pre spravodlivosť je nutné uviesť, že odstupné poslancovi NR SR patrí do rovnakej kategórie. ZOMOS prišlo s iniciatívou, aby sa daná výhoda starostom zobrala. Odpoveď na seba nenechala dlho čakať. Starostovia neargumentujú ničím závažným, žiadnou logikou, len pripomínaním, že poslanci NR SR sú na tom rovnako a osočovaním ZOMOSu prostredníctvom ZMOSu. Nič iné sa nedalo čakať. Fiškálna decentralizácia naviazala príjmy obcí (popri miestnych daniach a iných obecných príjmoch) priamo na daň z príjmu fyzických osôb. V čase, kedy ekonomika rástla závratným temtom a tým pádom i výnosy z tejto dane, obecné kasy sa prepĺňali viac, ako bolo plánované, starostovia míňali, čo to dalo. Čo takto odkladanie na horiše časy? Doma to tak bežne robíme, ale s erárnym nás to ani nenapadne? Veď keď bude zle, starostom už bude niekto iný... A ak aj pri prázdnejšom válovčeku zostanem, budem natŕčať ruku. Presne to sa dialo v posledných rokoch, kedy príjmy z podielových daní klesali. Starostovia pýtali a upozorňovali, že budú zatvárať školy, prestanú svietiť,... A čo takto povedať celú pravdu: „Chcete, aby sme zatvorili školu, prestali odhŕňať sneh alebo neschválili starostovi odmenu?“ Lebo tak sa veci majú.

Sú obce a starostovia, na ktorých moje tvrdenia neplatia a nie je takýchto starostov málo. No vo väčšine sú tí prví.

Zrušenie päťmesačného odstupného by bolo spravodlivým riešením, lebo by starostov zrovnoprávnilo s ostatnými zamestnancami na dobu určitú a bolo by aj riešením správnym, lebo by v ťažkých časoch ušetrilo obciam dovedna približne 10 miliónov eur.

Preto sme sa ozvali. Lebo nám na fungovaní našich miest a obcí naozaj záleží.

Akcie dokumentu

Správa

Zverejňujeme zistené obce v ktorých sa konali ustanovujúce zasadania zastupiteľstiev bezdôvodne až 11.1.2011.

Obce a mestá kde  boli  ustanovujúce zasadania zastupiteľstiev  až 11.1.2011.

  1/ Priechod, okr. Banská Bystrica

  2/ Slovenská Lupča, okr. Banská Bystrica

  3/ Veľká Lomnica, okr. Kežmarok

  4/ Oščadnica, okr. Čadca

  5/ Nová Bystrica, okr. Čadca

  6/ Šarišské Michaľany, okr. Sabinov

  7/ Zlaté Moravce

  8/ Trebišov

  9/ Bánovce nad Bebravou

10/ Sobrance

11/ Hatalov, okr. Michalovce

12/ Malčice, okr. Michalovce

13/ Dunajská Lužná, okr. Senec

14/ Gregorovce, okr. Prešov

15/ Malý Slivník, okr. Prešov

16/ Hanušovce nad Topľou, okr. Vranov n/Topľou

17/ Ďurďoš, okr. Vranov n/Topľou

18/ Veterná Poruba, okr. Liptovský Mikuláš

19/ Hertník, okr. Bardejov

20/ Tlmače, okr. Levice

21/ Čabradský Vrbovok,okr.Krupina

22/ Belá,okr.Žilina

23/Kľače,okr.Žilina
 

 

Akcie dokumentu

facebook-logo.jpg

facebook-logo.jpg
Veľkosť obrázku v plnej veľkosti: 78 KB | Zobraziť obrázok Pohľad Stiahnuť obrázok Stiahnuť

Akcie dokumentu

ZOMOS ostro protestuje proti konaniu správkyne nútenej správy v Zemianskej Olči

http://www.sme.sk/c/5849205/samovladcu-skrotil-stat-nezakonne.html - Tu je video zo zasadnia

ZOMOS ostro protestuje proti konaniu správkyne nútenej správy v Zemianskej Olči


            Združenie občanov miest a obcí Slovenska(ZOMOS) ostro protestuje proti postupu Ing. .J.Tomšíkovej, správkyne nútenej správy v obci Zemianska  Olča, aký predviedla počas zasadnutia miestneho obecného zastupiteľstva.


 

Svojím konaním napriek upozorneniu zástupcu ZOMOSu, že jej konanie je v rozpore  so zákonom 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení ,spoločne so starostom obce a za tichého súhlasu  miestnych poslancov:

1. Svojvoľne znemožnila účasť občanov na verejnom zasadnutí OZ  kde  oznámila, že ak  verejnosť neodíde, jednanie  zastupiteľstva bude ukončené.
2. Vyzývala na ukončenie snímania tohto zasadnutia OZ na kameru, v rozpore s nálezmi Ústavného súdu SR.

 3. Vyzývala občanov a novinárov, aby opustili zasadanie, lebo ju "osobne" ich prítomnosť vyrušuje


Nenáleží nám hodnotiť kvalitu práce, ktorú v tejto obci pre konsolidáciu ekonomickej situácie odviedla, ale protestujeme proti spôsobom, ktorými porušila zákony SR.

Verili sme a stále dúfame, že terajšia vládna garnitúra urobí všetko, aby sa skončili takéto praktiky zástupcov štátu a občan nebol permanentne odsúvaný na druhú koľaj.

ZOMOS združuje občanov, ktorí sú rozhodnutí urobiť všetko preto, aby sa podobné praktiky z nášho života odstránili.

Uvedomujeme si súčasne  aj podiel  zodpovednosti  starostu a zastupiteľstva  obce Zemianska Olča na tomto stave. Ten ale  umožnila nedokonalá legislatíva  v oblasti samosprávy, ktorá je  tak benevolentná, že umožňuje,  aby jednotlivec  vo funkcii starostu priviedol zámerne obec na pokraj ekonomického kolapsu.

O to viac nás  pohoršuje, keď  poverená odborníčka menovaná MF SR, postupuje tak, ako sme toho boli svedkami na  zastupiteľstve 12.apríla 2011v Zemianskej Olči.

Očakávame jasné stanovisko zodpovedných vedúcich pracovníkov MF SR a veríme, že budeme
verejne informovaní, ako bude MF SR v tomto prípade postupovať.

 

Akcie dokumentu

ZOMOS je produktom aj nečinnosti ZMOSu v oblasti transparentnosti


Občianske združenie ZOMOS, vzniklo na podnet občanov obcí a miest z dôvodu pretrvávajúcich, prehlbujúcich sa a neriešených problémov v územnej samospráve. Jeho cieľom je prispieť k dodržiavaniu zákonov a princípov právneho štátu v obciach a mestách. V praxi sa často stretávame s paralyzovaním chodu obcí a poškodzovaním práv občanov následkom činnosti niektorých starostov, ktorí zneužívajú nedokonalosti zákonov, najmä zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení“, zdôvodnil vznik združenia jeho predseda Vladimír Špánik z obce Vinodol.                                                                             Tlačová správa ZOMOS 2.9.2010

Ak si dovolí v tom čase ešte úradujúci predseda Sýkora na sneme ZMOSu vyjadrovať sa kriticky k Združeniu občanov miest a obcí Slovenska- ZOMOS, znamená to asi, že sme jemu, aj celému tomuto spolku zrejme šliapli na kurie oko.

Ak si dovolí šéfredaktor Obecných novín vyjadrovať sa urážlivo o ZOMOSe, ktorý vôbec nepozná a nič o ňom nevie, je to pre mňa avízo, že veci čo sme si dali do vienka robíme dobre!

Ak si dovolí podpredseda ZMOSu v rozhlase verbálne napadnúť člena správnej rady ZOMOSu tesne pred živým vysielaním diskusie o problémoch samosprávy Slovenska vyhrážkou, nech sa neopováži napádať ZMOS, lebo môže mať problémy, tak aj tento počin o niečom vypovedá.

ZOMOS nevznikol  z neúspešných politikov, ako sme sa dočítali v Obecných novinách, ale z občanov, aktivistov a poslancov, ktorí cítia so svojimi obcami a nie je im ľahostajné počínanie niektorých starostov. Nie je im ľahostajné, že transparentné konanie je vo väčšine obcí Slovenska mizerné!

 

Ak naša činnosť vadí funkcionárom ZMOSu robíme to zrejme dobre!Nastavili sme zrkadlo nie len samotnému ZMOSu a  odkrývame  nedostatky a deformácie ktoré vznikli ignoráciou právnych predpisov v samospráve!

 

A práve preto musíme sledovať prípady porušovania zákona a informovať o nich, upozorňovať príslušné úrady na nedodržiavanie zákonov s dôrazom na samosprávu, zlepšiť vymožiteľnosť práva v samospráve, dosiahnúť sankcie za neplnenie uznesení.

 

 

Myslíte, že naše ciele sú v rozpore s morálkou, právnym poriadkom Slovenskej republiky alebo sú nebodaj v rozpore s cieľmi samosprávy? Niektorí si to myslia a podľa toho sa k nám správajú a hodnotia nás!

 

Združenie miest a obcí je potrebné, ale nešťasná forma ktorá tu za 20 rokov krivila charaktery,preferovala a ochraňovala prednostne záujmy starostov a primátorov, by mala ísť do zabudnutia.

Systém,že obec zastupuje výhradne starosta resp.primátor, je dôvodom k oprávnenej nespokojnosti, nakoľko sa postupne presadzovali viac osobné záujmy týchto osôb na úkor samotnej obce.Nevšímavosť striedaná s aroganciou s ktorou sa predstavitelia aj miestnych organizácií ZMOSu stavajú k permanetným problémom,na ktoré poukazujú aktivisti,poslanci ale v poslednom čase aj ZOMOS, je dôvod prečo je stále možné vo väčšine obcí robiť veci nezlušiteľné s morálkou a zákonnosťou.
Zdravý ZMOS by samozrejme mal presadzovať požiadavky obcí voči štátu,ale odmietať progres a samotnú municipalizáciu podľa vzoru Dánska či Polska,a tvrdohlavo a dogmaticky trvať na súčasnom systéme živorenia malých obcí je cesta do pekla.Súčasný ZMOS je brzdou vývoja.Súčasne ale deklarujem nutnost existencie zdravého a neskorumpovaného združenia obcí a miest.

 

Po poslednom sneme ZMOSu,je existencia ZOMOSu,ktorý združuje nespokojných občanov,aktivistov, komunálnych poslancov, ale už aj starostov,naprosto logická.

ZMOS jednoducho na občana zabudol a preto je tu ZOMOS s občanom nie len v názve!

 

 

 


Čítajte viac: http://vladimirspanik.blog.sme.sk/c/265912/ZOMOS-je-produktom-aj-necinnosti-ZMOSu-v-oblasti-transparentnosti.html#ixzz1NOGRYVdz

Akcie dokumentu

Recept pre samosprávu,...sankcie do zákona

Rozdelením Žehry, či inej obce pre porušovanie finančnej disciplíny, sa len legitimizuje štandardná protizákonná činnosť mnohých starostov. Ani dodržiavaním zákona, aktivitou orgánov činných v trestnom konaní a plným využívaním občianskych práv v obciach, tiež nedokážeme tento stav zvrátiť. Najbežnejšia odpoveď prokuratúry či policajta je aj bude: "nie je to trestný čin"

A ste tam kde ste začali! Nie   je to trestný čin, tak ako je možné, že napriek tomu,že ale  kontrolné orgány zistia poškodzovanie záujmov obce a nič sa nekoná pre odstránenie  tejto anomálie! Zdanlivo beznádejný stav, pocity bezmocnosti a okolo  vás len vaši neprajníci, ktorí sa vám budú  škeriť do tváre. Bačovanie nezodpovedných starostov  dovoľuje benevolentná legislatíva, nechuť  policajta či prokurátora  obťažovať svojho dávneho priateľa  v kresle starostu! Miestni bossovia  potvrdení  občanmi do funkcie hlavy obce  napriek  následnej nespokojnosti obyvateľstva sú aj tak opäť zvolení. Zdá sa, že z tohto kolotoča niet východiska!

Smiešne mi ale pripadajú  názory  „odborníkov",že  to je demokracia!

Demokracia pre  všetkým obyvateľov obcí  v samospráve, môže byť pri  empatickom správaní sa starostov  voči všetkým obyvateľom obce!Nie je možné aby sa starosta ústretovo choval len k tým svojim. V slovenských dedinách sa tak ale deje! Tento stav nedokážu odstrániť žiadne zákony ani sankcie! Psychický teror ktorý  Združenie občanov miest a obcí -ZOMOS  registruje na základe informácií od občanov dotknutých obcí, je bežnou súčasťou mnohých jednaní zastupiteľstiev. Ale aj v bežnom živote  občanov, pri kontakte s ich voleným zástupcom nastávajú osobné ataky často nevyberavým spôsobom.

Aktivisti a poslanci ktorí  chcú obecné veci riešiť transparentne sa dostávajú pod tlak a často rezignujú uvedomujúc si  svoje ničotné postavenie voči miestnej, rokmi budovanej  samosprávnej mafii.A v súčasnosti sa dejú veci  beztrestne a  „zákonne" takýmto spôsobom aj  v obci Žehra!

 Novela zákona  o obecnom zriadení má oddeliť  ostatných obyvateľov od  rómskej osady. Možno sa podarí ich oddeliť ekonomicky, ale   neodstráni sa základná príčina  celého problému a to je nečinnosť kompetentných štátnych orgánov a potrestanie  vinníka! A niet sa tomu ani čo diviť, pretože  paradoxne za znečistenie  verejného priestranstva  vašim  psom  vám naparia bez problémov pokutu 50€, ale na starostov žehranského typu, ktorí znečisťujú svojimi špinavými intrigami celú blízku  komunitu, pokuta  ani iný trest  neexistuje.

Aj prípad Žehry  dokazuje, že  jedine dokonalá municipalizácia zbaví našu spoločnosť stoviek  parazitov ktorí  v súčasnosti beztrestne zneužívajú   zákony bez sankcií!

Požadované vzdelanie a a časovo obmedzená možnosť voľby na starostu obce,  by bol tiež krôčik k normalizácii a skultúrneniu  samosprávneho prostredia  najmä v obciach.

Ale najpodstatnejšie  sa javí  zastaviť lobistické tlaky  ZMOSu  aby sa konečne  v zákone 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení  objavili aj sankcie,  ktoré by mohli byť popri ostražitých občanoch, prvou výstrahou na podobné konanie ako sa to deje nie len v Žehre.

Aj keď mám niekedy pocit,že bez výmeny obyvateľstva  sa ani to nepodarí!

 

 

 

Čítajte viac: http://vladimirspanik.blog.sme.sk/c/267466/Recept-pre-samospravusankcie-do-zakona.html#ixzz1OhmNfqmr

 

Akcie dokumentu

Tlačová beseda zástupcov ZOMOSu a OZ Nová voľba,

Kedy 02. 10. 2012
od 10:30 do 11:30
Kde Dom novinárov,Bratislava
Pridanie oznamu o udalosti do kalendára vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Dátum - Čas 02. 10. 2012 - 10:30 - 11:30
Miesto konania Veľká zasadačka Domu novinárov (suterén)

Zastaví prezident SR skvelý biznis, ktorý dohodol ZMOS s Čaplovičom?

 

Tlačová beseda zástupcov OZ Nová voľba, ZOMOSu – za spravodlivú novelu zákona
• Najväčšie nedostatky noviel školských zákonov, možné negatívne dopady.
• Návrhy zmien, ktoré parlament odignoroval.
• Výzva prezidentovi SR, aby nepodpísal zákony a vrátil ich na opätovné prerokovanie do parlamentu.
• Oznámenie o príprave petície za vyhlásenie referenda, ktorého predmetom bude problematika škôl a školských zariadení.
Účastníci: Mgr. Ján Ondrík – predseda OZ Nová voľba, PaedDr. Gabriela Česlová – člen OZ Nová voľba, Vladimír Špánik – predseda ZOMOSu,
Pozvaní hostia: • Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku,
• Nové školské odbory,
• Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska,
• občianska iniciatíva Nie je nám to jedno,
• poslanci NR SR.
Kontaktná osoba: Mgr. Ján Ondrík ondrik.pf@gmail.com
mobil: +421 918 580 062

Adresa odkazu:http://www.ssn.sk/podujatia/tlacova-beseda-zastupcov-oz-nova-volba-zomosu/

Viac informácií o podujatí...

Akcie dokumentu


Veľkosť obrázku v plnej veľkosti: 13 KB | Zobraziť obrázok Pohľad Stiahnuť obrázok Stiahnuť

Akcie dokumentu

VZ ZOMOS 10.novembra 2012

Počas prestávky v jednaní Valného zhromaždenia ZOMOS:Vladimír Špánik,predseda a členovia správnej rady Marián Benčat a Juraj Kukla
VZ   ZOMOS 10.novembra 2012
Veľkosť obrázku v plnej veľkosti: 82 KB | Zobraziť obrázok Pohľad Stiahnuť obrázok Stiahnuť

Akcie dokumentu

VZ ZOMOS 10.novembra 2012

VZ ZOMOS  10.novembra 2012
Veľkosť obrázku v plnej veľkosti: 18 KB | Zobraziť obrázok Pohľad Stiahnuť obrázok Stiahnuť

Akcie dokumentu

Petícia za spravodlivé,hospodárne a nediskriminačné financovanie slovenského školstva

ZOMOS podporuje : legislatívne zaviazať samosprávy miest a obcí povinnosťou rovnakým spôsobom, spravodlivo, transparentne a adresne financovať všetky školy a školské zariadenia v rámci Slovenskej republiky bez ohľadu na to, kto je ich zriaďovateľom.

Adresa odkazu: http://www.skolskapeticia.sk/

Akcie dokumentu

Pozvánka na workshop: Právo na dobrú samosprávu

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v spolupráci so Združením občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS) si Vás dovoľujú pozvať na workshop na tému Právo na dobrú samosprávu
Kedy 26. 01. 2013
od 13:00 do 17:00
Kde Vinodol
Meno kontaktnej osoby
Kontaktný tel. 0903 785260
Pridanie oznamu o udalosti do kalendára vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Workshop je určený najmä ľuďom, ktorí sa aktívne zaoberajú uplatňovaním svojich práv vo vzťahu k miestnej samospráve – občianskym aktivistom, novinárom či poslancom zastupiteľstiev.


Program:
-Registrácia účastníkov
-tvorenie
-Predstavenie cieľov projektu Právo na dobrú samosprávu
Dušan Sloboda, Ondrej Dostál, Ivan Kuhn

-Skúsenosti z pôsobenia ZOMOS s miestnou samosprávou
Vladimír Špánik, Juraj Kukla


Prestávka s občerstvením a kávou


- Diskusia a brainstorming na témy:
• Aké sú problémy aktivistov snažiacich sa o lepšiu správu vecí verejných na miestnej úrovni?
• Ktoré z problémov a konfliktov so samosprávou sú najvypuklejšie či opakujúce sa v rôznych kútoch Slovenska?
• Aké sú dobré a aké zlé príklady informovania verejnosti, otvorenosti a zverejňovania informácií samosprávami?
• Aké možnosti dáva platná legislatíva občanom v kontakte so samosprávou?
• Čo je potrebné v dnešnej legislatíve týkajúcej sa prístupu samospráv k občanom zmeniť?

Závery a odporúčania

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika.

Viac informácií o podujatí...

Akcie dokumentu

Milena Verešová

Milena Verešová
Veľkosť obrázku v plnej veľkosti: 5 KB | Zobraziť obrázok Pohľad Stiahnuť obrázok Stiahnuť

Akcie dokumentu

Právo na dobrú samosprávu

KI v spolupráci so Združením občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS) organizovali workshop na tému Právo na dobrú samosprávu, ktorý sa konal dňa 26. januára 2013 vo Vinodole.

Adresa odkazu: http://www.konzervativizmus.sk/article.php?4703

Akcie dokumentu

Odborníci na samosprávu Ondrej Dostál, Juraj Kukla a Vladimír Špánik radili ľuďom, čo robiť, ak volení zástupcovia ľudí v obciach nedodržiavajú zákony.Foto: TOMÁŠ HOLÚBEKČítajte viac: http://nitra.sme.sk/c/6694533/web-ponukne-navod-na-boj-so-samospravami-co-ignoruju-zakony.html#ixzz2KJ4foYbp

Veľkosť obrázku v plnej veľkosti: 16 KB | Zobraziť obrázok Pohľad Stiahnuť obrázok Stiahnuť

Akcie dokumentu

Verejná kontrola obecnej samosprávy

Seminár je určený najmä ľuďom, ktorí sa aktívne zaoberajú uplatňovaním svojich práv vo vzťahu k miestnej samospráve – občianskym aktivistom, novinárom či poslancom zastupiteľstiev. http://www.konzervativizmus.sk/article.php?4727
Kedy 01. 03. 2013 17:00 do
03. 03. 2013 13:00
Kde OÁZA SMALDONE, Lúčky 64, Lúčky (pri Kremnici), okres Žiar nad Hronom | lokalizácia obce Lúčky podľa mapy tu
Meno kontaktnej osoby
Kontaktný tel. 0903 785260
Pridanie oznamu o udalosti do kalendára vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

http://www.konzervativizmus.sk/article.php?4727

Viac informácií o podujatí...

Akcie dokumentu

Právo na dobrú samosprávu nielen na Gemeri

Workshop je určený najmä ľuďom, ktorí sa aktívne zaoberajú uplatňovaním svojich práv vo vzťahu k miestnej samospráve – občianskym aktivistom, novinárom či poslancom zastupiteľstiev.
Kedy 23. 03. 2013
od 13:30 do 18:00
Kde Rožňava
Meno kontaktnej osoby
Kontaktný tel. 0911 772170
Pridanie oznamu o udalosti do kalendára vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Tlač

Pozvánka na workshop:
Právo na dobrú samosprávu nielen na Gemeri

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
v spolupráci so Združením občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS)

si Vás dovoľujú pozvať na workshop na tému

Právo na dobrú samosprávu

Kedy: sobota 23. marec 2013

Kde: Hotel Čierny Orol, Námestie Baníkov 17, Rožňava | lokalizácia podľa mapy tu

Registrácia: prihláste svoju účasť prostredníctvom formulára najneskôr do 20. marca 2013

Informácia pre účastníkov workshopu: náklady na občerstvenie hradia organizátori | cestovné náklady do/z miesta konania si hradia účastníciProgram

13:45 – 14:00
Registrácia účastníkov

14:00 – 15:45
Právo na dobrú samosprávu
Ondrej Dostál, Ivan Kuhn a Dušan Sloboda, KI
Vladimír Špánik, ZOMOS

• predstavenie projektu Právo na dobrú samosprávu
• dobré a zlé príklady informovania verejnosti, otvorenosti a zverejňovania informácií samosprávami
• o možnostiach, ktoré dáva platná legislatíva občanom v kontakte so samosprávou
• diskusia s účastníkmi workshopu

15:45 – 16:15
Prestávka s občerstvením a kávou

16:15 – 18:00
Právo na informácie
Ondrej Dostál, KI a Vladimír Pirošík, TIS

• predstavenie modelových dokumentov - ako by samosprávy mohli zverejňovať informácie
• sprístupňovanie informácií podľa infozákona z pohľadu žiadateľa a z pohľadu samospráv ako povinných osôb
• diskusia s účastníkmi workshopu

Závery a odporúčania

Mediálny partner:

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika, n. f.

Viac informácií o podujatí...

Akcie dokumentu


Veľkosť obrázku v plnej veľkosti: 5 KB | Zobraziť obrázok Pohľad Stiahnuť obrázok Stiahnuť

Akcie dokumentu

GIF_logo_zomos.gif

GIF_logo_zomos.gif
Veľkosť obrázku v plnej veľkosti: 4 KB | Zobraziť obrázok Pohľad Stiahnuť obrázok Stiahnuť

Akcie dokumentu

Lepší rok Vám prajem, pani starostka Oravskej Lesnej

S nádejou na zmenu k lepšiemu sa často stretávame v prianiach na začiatku nového roka. Preto si dovolím aj ja Vám popriať šťastný nový rok, v ktorom máte šancu napraviť všetky tie prešľapy ktoré máte na svedomí v priebehu roka 2013.

Adresa odkazu: http://vladimirspanik.blog.sme.sk

Akcie dokumentu

Dodatok č. 1 k stanovám

Microsoft Word Document icon Dodatok č.1 k stanovám ZOMOS.doc — Microsoft Word Document, 384 KB (393216 bytes)

Akcie dokumentu

Dodatok č. 1 k stanovám

Microsoft Word Document icon Dodatok č.1 k stanovám ZOMOS.doc — Microsoft Word Document, 384 KB (393216 bytes)

Akcie dokumentu

Dodatok č.1 k stanovám

Microsoft Word Document icon Dodatok č.1 k stanovám ZOMOS.doc — Microsoft Word Document, 384 KB (393216 bytes)

Akcie dokumentu

Dodatok č.1 k stanovám ZOMOS

Microsoft Word Document icon Dodatok č.1 k stanovám.doc — Microsoft Word Document, 383 KB (392192 bytes)

Akcie dokumentu

Stanovy - Dodatok č.1

Microsoft Word Document icon Dodatok č.1 k stanovám.doc — Microsoft Word Document, 383 KB (392192 bytes)

Akcie dokumentu

PDF document icon zomos_brozura_web.pdf — PDF document, 4.67 MB (4901343 bytes)

Akcie dokumentu

Microsoft Word Document icon Dodatok č.1 k stanovám.doc — Microsoft Word Document, 383 KB (392192 bytes)

Akcie dokumentu


Veľkosť obrázku v plnej veľkosti: 2.87 MB | Zobraziť obrázok Pohľad Stiahnuť obrázok Stiahnuť

Akcie dokumentu


Veľkosť obrázku v plnej veľkosti: 225 KB | Zobraziť obrázok Pohľad Stiahnuť obrázok Stiahnuť

Akcie dokumentu

Miestne referendum o odvolaní starostu

Poznanie reality slovenských samospráv nás donútilo bližšie sa zamyslieť nad niektorými konkrétnymi problémami obcí. Voľba padla na otázku zániku mandá-tu starostu v miestnom referende, ktorý síce nepácha trestnú činnosť, následkom ktorej by prišiel po právoplatnom odsúdení o mandát, ale permanentne porušuje sľub, ktorý zložil, šikanuje oponentov a neplní uznesenia obecného zastupiteľstva vzhľadom k neexistencii sankcií v zákone SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“). K tomu sa spravidla pridruží problematická alebo takmer žiadna komunikácia, neposkytovanie informácií, skresľovanie reality, rodinkárstvo a zneužívanie miestnych kontaktov na upevňovanie pozície starostov a problém s inak zmýšľajúcim zastupiteľstvom je na svete.

PDF document icon zomos_brozura.pdf — PDF document, 190 KB (195460 bytes)

Akcie dokumentu

Publikácia ZOMOS

Zákon o ochrane verejného záujmu v samospráve

PDF document icon zomos_brozura_2014_web.pdf — PDF document, 4.65 MB (4879495 bytes)

Akcie dokumentu

Publikácia ZOMOS

Zákon o ochrane verejného záujmu v samospráve

PDF document icon zomos_brozura_2014_web.pdf — PDF document, 4.65 MB (4879495 bytes)

Akcie dokumentu

Publikácie ZOMOS

Publikácie ZOMOS

Zákon o ochrane verejného záujmu v samospráve
autori: Ivan Rončák, Vladimír Špánik

Miestne referendum o odvolaní starostu
autori: Ivan Rončák, Vladimír Špánik

Aktuálne bez kritérií vyhľadávania. Pridajte ich, viď. záložka (tab) 'kritériá'.

Akcie dokumentu

PDF document icon zomos_brozura_2014_web.pdf — PDF document, 4.65 MB (4879495 bytes)

Akcie dokumentu

PDF document icon zomos_brozura_vnutro_black.pdf — PDF document, 200 KB (205608 bytes)

Akcie dokumentu


Veľkosť obrázku v plnej veľkosti: 52 KB | Zobraziť obrázok Pohľad Stiahnuť obrázok Stiahnuť

Akcie dokumentu

Aj Ty môžeš niečo zmeniť !

Opäť je tu 24-hodinovka pre Dobrú krajinu. Vyber si neziskovku a projekt, ktorý je ti najbližší a rozdaruj sa už vo štvrtok 21. augusta. Podporiť môžeš aj Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS ) Tvojich 5 eur môže priniesť neziskovke ďalších 500 eur. Viac čítaj tu: http://www.dobrakrajina.sk/dobre-spravy/24-hodinovka-pre-dobru-krajinu-2.html
Kedy 21. 08. 2014
od 00:00 do 23:55
Kde Nitra,Bratislava,Vinodol
Meno kontaktnej osoby
Kontaktný tel. 0911 772170
Pridanie oznamu o udalosti do kalendára vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Viac informácií o podujatí...

Akcie dokumentu

Aj Ty môžeš niečo zmeniť !

Opäť je tu 24-hodinovka pre Dobrú krajinu. Vyber si neziskovku a projekt, ktorý je ti najbližší a rozdaruj sa už vo štvrtok 21. augusta. Podporiť môžeš aj Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS ) Tvojich 5 eur môže priniesť neziskovke ďalších 500 eur. Viac čítaj tu: http://www.dobrakrajina.sk/dobre-spravy/24-hodinovka-pre-dobru-krajinu-2.html
Kedy 21. 08. 2014
od 00:00 do 23:55
Kde Nitra,Bratislava,Vinodol
Meno kontaktnej osoby
Kontaktný tel. 0911 772170
Pridanie oznamu o udalosti do kalendára vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

 

Združenie občanov miest a obcí Slovenska sa snaží zlepšovať verejnú kontrolu vzdelávaním aktivistov a občanov priamo v mestách a obciach, kde dochádza k mareniu verejnej moci. Každá obec na Slovensku má vlastné právomoci a rozpočet, s ktorým hospodári. Aj preto je dôležité kontrolovať transparentnosť a rozhodnutia starostov. Prispejte aj Vy k tomu, aby sme mali profesionálne spravované obce, ktoré efektívne nakladajú s verejnými financiami. DARUJ on-line alebo cez VIAMO na číslo 0911 772 170. Podporiť nás môžte vždy, ale len vo štvrtok 21.augusta bude celý deň prebiehať 24 hodinovka počas ktorej je možné podporiť aj náš projekt na darcovskej www.dobrakrajina.sk a pomôcť nám získať čo najviac minimálne 5€ darcov, aby sme získali 2x 500 € za najväčší počet darcov, prípadne aj za najvyšší dar  pripísaný práve 21.augusta.

Ak venujete trochu času na prečítanie si nášho projektu zistíte, že ide o dobrú a transparentnú vec v prospech občana a lepšej samosprávy.

Ďakujeme

Vladimír Špánik, predseda

Združenie občanov miest a obcí Slovenska(ZOMOS)
http://www.dobrakrajina.sk/dobre-spravy/zdruzenie-obcanov-miest-a-obci-slovenska-zomos.html

Viac informácií o podujatí...

Akcie dokumentu

Voľba hlavného kontrolóra obce Kalná n/Hronom

Obecné zastupiteľstvo v Kalnej nad Hronom v zmysle § 18a ods. 2 a ods. 8 písm. c.) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Kalnej nad Hronom č. 11/IV. – k./2014/OZ zo dňa 23.9.2014
Kedy 30. 09. 2014
Pridanie oznamu o udalosti do kalendára vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Akcie dokumentu

Spravni kandidáti

Spravni kandidáti
Veľkosť obrázku v plnej veľkosti: 1 KB | Zobraziť obrázok Pohľad Stiahnuť obrázok Stiahnuť

Akcie dokumentu


Veľkosť obrázku v plnej veľkosti: 3 KB | Zobraziť obrázok Pohľad Stiahnuť obrázok Stiahnuť

Akcie dokumentu


Veľkosť obrázku v plnej veľkosti: 3 KB | Zobraziť obrázok Pohľad Stiahnuť obrázok Stiahnuť

Akcie dokumentu


Veľkosť obrázku v plnej veľkosti: 7 KB | Zobraziť obrázok Pohľad Stiahnuť obrázok Stiahnuť

Akcie dokumentu


Veľkosť obrázku v plnej veľkosti: 7 KB | Zobraziť obrázok Pohľad Stiahnuť obrázok Stiahnuť

Akcie dokumentu

Výročná správa - ZOMOS 2014

Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS) predkladá Výročnú správu za r. 2014 ako štvrtú správu počas svojej existencie od svojho vzniku 1.septembra 2010. Aj po piatich rokoch je potrebné konštatovať, že združenie ZOMOS vzniklo z iniciatívy komunálnych aktivistov, poslancov obecných zastupiteľstiev a občanov, ktorí boli nespokojní so stavom samosprávy vo svojich obciach. V problematických obciach, kde sa starosta spreneveril svojmu deklarovanému poslaniu, nerešpektuje zákony ani uznesenia zastupiteľstva, vzniká často polarizovaná obec kde sa samosprávne riešenia hľadajú veľmi ťažko a problémom je najmä sprievodný jav ako nevraživosť, vzájomné napádanie a nerešpektovanie iného názoru.

PDF document icon ZOMOS - Výročná správa 2014.pdf — PDF document, 1.67 MB (1755745 bytes)

Akcie dokumentu

Kontakty

ZOMOS – Združenie občanov miest a obcí Slovenska,

Hlavná 249, 951 06 Vinodol

Tel/fax: 037/6598196

www.zomos.sk

e-mail: zomos1@zomos.sk

 

Peter Uhlár predseda OZ

Zlatá Baňa, okr. Prešov

tel: 0905 906526 

e-mail: uhlar9@gmail.com


Ivan Rončák - člen správnej rady

Ružomberok

tel.: 0907655724

e-mail: ironcak@hotmail.com

 

Zuzana Ryšková - členka správnej rady

Trnava

tel.: 0948 440100

e-mail: zhrazdilova@email.cz
 

Vladimír Špánik - člen správnej rady

Vinodol, okr.Nitra

tel: 0911 772170

e-mail: spanikv@zomos.sk


Milena Veresová  - členka správnej rady

Šaľa, 

tel: 0903 267586

e-mail: meave19@gmail.com

 

Zoltán Zsidó - člen správnej rady,

Tekovské Lužany, okr.Levice

tel: 0907 233090

e-mail: 22.zzsido@gmail.com

 

 

Dušan Chrastina revízor

Vrútky, okr. Martin

tel: 0911 467351

e-mail: chrastina.vrutky@gmail.com

 

Akcie dokumentu

ZOMOS opäť na cestách za aktivistami a poslancami zastupiteľstiev

Aj tento rok sa naše výjazdy za riešeniami problémov občanov, ktorých trápi netransparentné alebo arogantné konanie starostov bude konať v dvoch etapách. Prvú časť Východ ZOMOS Tour sme odštartovali operatívnym výjazdom na základe termínu konania zasadania obecného zastupiteľstva v obci Krajná Poľana a nutnosťou riešenia zanechaných „nášľapných mín,“ bývalou starostkou, v jednej malej obci na východe Slovenska.

PDF document icon Aj tento rok sa naše výjazdy za problémami samospráv uskutočnia na dvakrát.pdf — PDF document, 1.68 MB (1763227 bytes)

Akcie dokumentu

ZOMOS opäť na cestách za aktivistami a poslancami zastupiteľstiev

Aj tento rok sa naše výjazdy za riešeniami problémov občanov, ktorých trápi netransparentné alebo arogantné konanie starostov bude konať v dvoch etapách. Prvú časť Východ ZOMOS Tour sme odštartovali operatívnym výjazdom na základe termínu konania zasadania obecného zastupiteľstva v obci Krajná Poľana a nutnosťou riešenia zanechaných „nášľapných mín,“ bývalou starostkou, v jednej malej obci na východe Slovenska.

PDF document icon Aj tento rok sa naše výjazdy za problémami samospráv uskutočnia na dvakrát.pdf — PDF document, 1.68 MB (1763227 bytes)

Akcie dokumentu

ZOMOS opäť na cestách za aktivistami a poslancami zastupiteľstiev

Aj tento rok sa naše výjazdy za riešeniami problémov občanov, ktorých trápi netransparentné alebo arogantné konanie starostov bude konať v dvoch etapách.

Prvú  časť  Východ  ZOMOS Tour   sme  odštartovali  operatívnym  výjazdom   na  základe  termínu konania  zasadania   obecného zastupiteľstva v obci  Krajná Poľana a nutnosťou  riešenia zanechaných    „nášľapných mín,“  bývalou starostkou,  v jednej malej obci na východe Slovenska.

Prvá návšteva  predsedu ZOMOS,  Vladimíra Špánika  a  člena  Správnej rady  ZOMOS Zoltána Zsidó   v stredu  24. júna 2015  sa  uskutočnila  vo  Fiľakove.   Jednali   sme   o  činnosti   regionálneho  klubu ZOMOS  so sídlom  v obci Blhovce. Šéf  tohto najnovšieho klubu ZOMOS Peter Mihályi   informoval  o činnosti a zámeroch. Riešili sme aj opakované návštevy  zasadaní zastupiteľstiev v regióne a priamej pomoci občanom   v pôsobnosti Klubu ZOMOS  - Blhovce.

Zľava : Zoltán Zsidó, Vladimír Špánik, Peter Mihályi

V Blhovciach sme už skoršou osobnou návštevou zastupiteľstva, získali základné informácie o úrovni  riadenia   zasadania   zastupiteľstva  starostom,  ale  aj  o úrovni  poznania  svojich  povinností  a  práv mnohých  poslancov  obecného zastupiteľstva.  Aj  v  tomto  prípade   sme  zistili, ako  je dôležité, aby  poslanci poznali  znenie  zákona  369/1990 Z.z. o obecnom zriadení  a ako dokážu uplatniť svoje práva na obhajobu záujmov  obyvateľov obce.
Regionálny klub ZOMOS  - Blhovce   má ambíciu  pomáhať  občanom zo širokého okolia, všade tam  kde  komunikácia medzi starostom, zastupiteľstvom a občanmi  nedosahuje  kvalitu, ktorú si samospráva pre  svoju  bezproblémovú činnosť  vyžaduje. Na stretnutí sme riešili aj konkrétne postupy  Komisie pre ochranu verejného záujmu. Predpokladáme, že pomôžu aj  publikácie ZOMOS, ktoré sme na stretnutí  odovzdali predsedovi  klubu.

 http://www.zomos.sk/publikacie-zomos

 

Do pôsobnosti  Regionálneho klubu ZOMOS  – Blhovce,   patria aj obce   HodejovJesenské v ktorých sme  tiež kontaktovali miestnych  lídrov.

Pokračovali  sme  cez Maďarsko do obce Somotor, kde  sme  mali dohovorené  stretnutie s poslancom  Obecného zastupiteľstva  Erikom Trellom.

         Pozícia jediného poslanca zastupiteľstva   v opozícii nie je jednoduchá, aj keď   samozrejme,  za rozumné návrhy uznesení,  bez problémov hlasuje.  Problémom  je,  že  starosta   rozdával  poslancom odmeny nezákonným spôsobom a výsledkom je  jeho trestné stíhanie, ktorého následkom je  „štandardná“   nepriateľská  atmosféra,  so  všetkými  negatívnymi  dopadmi  na  prácu  zastupiteľstva a komunikáciu so starostom.


Aj  v  Somotore  sú  vytvorené  p odmienky  pre  prácu  Klubu ZOMOS  tak,  aby  obyvatelia  vnímali  lepšie  podstatu  svojej samosprávy  a  neboli   k veciam   verejným  ľahostajní.   Stretnutie  s  Erikom  nám potvrdilo,  že   sú spôsoby  ako  vzbudiť  záujem o samosprávu a aktivovať ľudí, aby vyvíjali tlak na svojich poslancov  a starostu.


Erik Trella, poslanec OcZ Somotor počas  diskusie s členmi ZOMOS

 

Počas  večera  sme   hovorili aj o obciach, kde   sa aktivistom ZOMOS podarilo  v posledných voľbách  presadiť sa  do starostovských pozícií, resp. kde aktívne a  úspešne pomáhali   novým  kandidátom, nie len na starostu, ale aj do obecných zastupiteľstiev. Naše skúsenosti hovoria,  že presvedčiť ľudí aby  sa zaujímali o chod samosprávy, zúčastňovali sa  zasadaní zastupiteľstiev  a aktívne na nich   poukazovali na možné zlepšenia nie je  jednoduché.  Strach  z  nepríjemností,  ohovárania, ale  často aj  priameho  poškodzovania   záujmov   kritikov   starostov,  anonymné o sočovanie až po fyzické násilie  a poškodzovanie majetku  sú ťažkými bariérami  ktoré brzdia  aktivity  občanov v samospráve.

Príbeh  Bielej vrany, zamestnankyne obce  Ruská okr. Michalovce  ktorá  dokázala poukázať na nezákonné praktiky bývalého starostu za cenu straty zamestnania a jej spoločenského dehonestovania ex starostom,  je  príkladom,  že pri  osobnej statočnosti,  podpore  rodiny  a  časti obyvateľov obce sa  stávajú  aj veci takmer neuveriteľné.

 

Starostka obce Ruská, Erika Lakatošová, so zástupcami ZOMOS.

 

Dnes  je  Erika Lakatošová starostkou  obce Ruská.  Obyvatelia  tejto obce  zhodnotili  vo  voľbách jej  čestné konanie a občiansku statočnosť, zvolením   do  funkcie  starostky.  Dnes  ako  mnoho  iných nových  starostov rieši  problémy,  ktoré  jej   bývalé  vedenie  zanechalo.  Nemohli sme ju nenavštíviť a nehovoriť  s ňou aj o týchto starostiach. V obci Ruská sme boli vo štvrtok 25.júna 2015
 

              V uplynulých dvoch rokoch sme v Trebišove  monitorovali  okrem iných prešľapov bývalého primátora aj  príbeh  pani  Keclíkovej a jej kvetinárstva.
Za  akt  osobnej  pomsty  sme  považovali  nezákonné  uzatvorenie  prenajatej   predajne  mestom,  na priamy  príkaz  primátora.  Zneužívanie postavenia  a  pomsta  za  občianske  aktivity  rodinného príslušníka,  vyústili  do  šikanovania  a  pokusu o zrušenie  nájomnej zmluvy. Súdy mali nakoniec iný názor a nový primátor dal veci do poriadku.
Podporovali sme  skupinu  miestnych aktivistov,  s jedným z nich,  sme sa v Trebišove  stretli a hovorili sme o súčasnej situácii a aktivitách  skupiny,  ktorá sa do značnej miery  pričinila o zmenu vo vedení mesta.

 

Vladimír Špánik  a Zoltán Zsidó (ZOMOS) pred kvetinárstvom Eva,  ktoré sa stalo symbolom  zneužívania postavenia verejného činiteľa, trebišovským primátorom Mariánom Kolesárom


Našťastie aj v tomto prípade  obyvatelia mesta pochopili, že tento muž nie hodný ich dôvery a spôsoby ktoré  prezentoval   počas svojho  funkčného  obdobia  aj  so  svojou družinou, odmenili    výmenou za  iného kandidáta.  Aj  tento  príklad   uvádzame  ako potvrdenie moci občanov pri  neignorovaní svojho volebného práva.

Večer sme absolvovali konzultácie so starostkou obce Nižný Komárnik, pani Máriou Turišinovou.
Obrovský  objem  problémov  po bývalej starostke  v tejto obci,  sa  len začína  rozmotávať  a v tomto čase   nie je možné  všetky   zistenia  zverejniť.
Samozrejme sa  do  tejto obce  budeme musieť  vrátiť.  Môžeme ale  konštatovať, že ide o exemplárny prípad zneužívania celého systému samosprávy bývalej starostky tejto malej obce.

Fotografia  už z neoficiálnej debaty a možných spôsoboch riešení v Nižnom Komárníku.

Vo štvrtok sme ešte absolvovali   zasadanie  obecného zastupiteľstva  v Krajnej Poľane. Nepochopiteľné  konanie zastupiteľstva v malej kancelárii starostu napriek   prázdnej  a funkčnej zasadačke v susedstve.  Bránenie diskutovať občanom počas  bodu  „Diskusia“  urážajúcim spôsobom, bol skutočne  smutným zážitkom, ako to nemá vyzerať.  Podivné hlasovania,  nesprávne  prijímanie uznesení do jedného, vpisovanie  osobných pocitov starostu do zápisnice, ako  realitu a iné absurdity boli smutnou vizitkou tejto samosprávy.

Pozitívne vyznelo snaženie prítomných občanov získať informácie od zle naladeného starostu. Na stretnutí  aktívnych občanov obce, po tomto  zasadaní zastupiteľstva,   sme rozobrali možnosti zastupiteľstva a je reálny predpoklad vzniku  Miestneho klubu ZOMOS, aby sme mohli aktívne podporovať  snahy  obyvateľov obce a  tento stav, spolu  s poslancami zmeniť. Príbeh pani Márie Drozdovej s manželom,  ktorým  zlomyseľné aktivity starostu obce  zabránili v pokračovaní podnikania  v objekte, ktorý si pre tento účel kúpili, sme riešili pred rokom a je potešujúce, že  napriek  obrovským problémom ktoré  postupom starostu  tejto rodine vznikli, nerezignovali a postavili sa na čelo aktívnych  obyvateľov obce a účasťou na zastupiteľstvách  sa snažia aspoň občianskym postojom veci meniť. Samozrejme, že  aj v tomto prípade platí, že deň po voľbách začína  volebná kampaň.
Aktivistom v Krajnej Poľane   prajeme úspech a tešíme sa na spoluprácu a samotnú činnosť  Klubu ZOMOS.

Starosta  obce  Krajná Poľana a zamestnankyňa obce pri  zasadaní obecného zastupiteľstva.

Občania a poslanci, natlačení v kancelárii starostu počas zasadania  zastupiteľstva v Krajnej Poľane. Starosta, zbytočne nervózny z našej prítomnosti, reagoval podráždene  na  pripomienky občanov.

Bolo zjavné, že  debatovať s občanmi v tejto  obci nie je obľúbená činnosť  samosprávy.  Poslanci zastupiteľstva  si  počas zasadania zastupiteľstva  zrejme vôbec neuvedomovali, že o ukončení   diskusie rozhoduje na návrh poslanca  zastupiteľstvo. Tie prvé a základné informácie sme  povedali priamo na zasadaní a možno povedať, že  po skončení zasadania bola už aj uvoľnenejšia  atmosféra, ktorá sa ale nedala ani zďaleka  porovnať s ovzduším na  improvizovanom stretnutí občanov  na inom mieste v obci, ktoré sa nieslo v duchu zhody a iniciatívnych  návrhov do budúcna. Neskoro v noci, sme  s radosťou konštatovali, že  základ spolupráce  občanov  s poslancami  sa podarilo položiť. Dôležité bude, aj pochopenie starostu obce, že  obec  tvoria všetci obyvatelia obce a podľa toho by sa mal volený funkcionár  aj chovať.

V piatok  26. júna sme sa zastavili cestou domov aj v obci Nemecká okr. Brezno. Aj to je obec, kde sa podarilo voličom vo voľbách vymeniť problematického starostu. Stretnutie s novým starostom Nemeckej pánom Branislavom  Čižmárikom  a poslankyne  OcZ Marcely  Kohútovej  sme venovali podobne ako v mnohých obciach, kde nastala pozitívna zmena v kresle starostu, diskusii o spôsobe likvidácie  problémov a záväzkov ktoré zanechalo bývalé vedenie obce. Získané poznatky  a závery odovzdáme prostredníctvom kontaktov Zomos,  všade tam, kde  musia nové samosprávy  podobné veci riešiť.

V Nemeckej sme sa mohli už usmievať a spokojný  úsmev na tvári  poslankyne Marcely Kohútovej, členky Zomos dokazuje, že v ich obci sa všetko na dobré obrátilo.

 

Milí priatelia,

aj táto, prvá časť cesty Východ ZOMOS Tour 2015, bola  financovaná  s projektu  https://www.dobrakrajina.sk/sk/projekt/vzdelavanie-k-obcianskym-pravam , ktorý  máme  zverejnený na darcovskom portáli Nadácie Pontis www.dobrakrajina.sk

Ďakujeme za Vašu podporu, na základe ktorej môžeme  prísť za vami, poskytovať pomoc a rady  všetkým, ktorí majú problém so samosprávou. Všade tam, kde starosta  zlyháva a nerešpektuje zákon o obecnom zriadení, je potrebné aby ste práve vy, ktorých sa to dotýka priamo, vedeli  zmobilizovať  ostatných,  aby si uvedomili, že  samospráva  nie je len vecou  rozhodnutí  nekompetentného starostu či zastupiteľstva a každý má možnosť  zúčastniť sa na transparentnom rozvoji svojej  obce.

Radi Vám v tom pomôžeme.

 

Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS)

Vladimír Špánik

Akcie dokumentu

ZOMOS Tour 2015

Členovia Združenia občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS) Vladimír Špánik a Ondrej Dostál aj tento rok na 5-dňovej ceste po obciach a mestách východného a stredného Slovenska, počas ktorej sa budú stretávať s aktivistami, komunálnymi poslancami a starostami a poskytovať im právne a iné poradenstvo pri riešení ich káuz a problémov. Ide už o piaty takýto výjazd od vzniku ZOMOS v roku 2010. Napriek dnešným možnostiam elektronickej komunikácie považujeme za dôležité kontaktovať sa s obyvateľmi obcí aj osobne. Všade tam, kde pretrvávajú problémy v komunikácii samosprávy s občanmi a arogancia ruka v ruke s ignoranciou nerešpektujú práva občanov. Plán stretnutí Utorok 13.októbra 2014 Špania Dolina, Demänovská Dolina, Liptovský Mikuláš Liptovské občianske pivo – 19:00 - Route 66 https://www.facebook.com/events/1106524879360320/ Streda 14.októbra 2015 Spišský Hrhov, Zlatá Baňa, Prešov Štvrtok 15.októbra 2015 Trnkov,Svidník, Ladomírová, Krajná Poľana, Nižný Komárnik Piatok 16.októbra 2015 Čičava, Markovce, Veľké Kapušany, Biel, Rožňava Sobota 17. októbra 2015 Hodejov, Blhovce, Jesenské *************************************************** ZOMOS tour 2014 https://www.facebook.com/events/391040474378351 Združenie Občanov miesta a obcí Slovenska http://zomos.sk/ https://www.facebook.com/Združenie-občanov-miest-a-obcí-Slovenska-136506169727395/
Kedy 13. 10. 2015 08:45 do
17. 10. 2015 08:45
Pridanie oznamu o udalosti do kalendára vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Akcie dokumentu

2 % pre ZOMOS

http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=15844

Adresa odkazu: http://

Akcie dokumentu

Pridajte sa

Prihlášku si okopírujte a vo worde, vpíšte svoje údaje a pošlite na e-mail adresu, zomos1@zomos.sk, alebo poštou na adresu:
ZOMOS - Združenie občanov  miest a obcí Slovenska, Hlavná ul.249, 951 06 Vinodol
 
Členské na r. 2018 je 15 €.
Číslo účtu: SK7311000000002924843488 (Tatra banka)
 
 
Prihláška za člena občianskeho združenia
Združenie občanov miest a obcí Slovenska - ZOMOS

Vyhlasujem, že stanovy občianskeho združenia ZOMOS poznám a svoju činnosť v združení budem vykonávať v súlade so stanovami občianskeho združenia ZOMOS.

meno a priezvisko: .............................................................................................
 
povolanie: ........................................... dátum narodenia: ...................................

adresa: .................................................. mesto / obec :..................................... PSČ: ............
 
tel./fax.: ................................................ e-mail: ...............................................

Súhlasím so spracovaním, evidenciou údajov a informácií, uvedených v tejto prihláške, výlučne pre vnútorné potreby občianskeho združenia ZOMOS, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení.

v ............................................. dňa.....................


podpis .....................................

Akcie dokumentu

ZOMOS Restaurant Day 2015

Restaurant ZOMOS Vinodol May 2016 14:00-20:00 May 21, 2016 Hlavná 249, 951 06 Vinodol, Slovensko Členovia ZOMOS a ich sympatizanti pre vás aj tento rok pripravujú množstvo špecialít z krajov celého Slovenska. Stretneme sa v obci Vinodol v sídle združenia ZOMOS, aby sme spolu strávili čas okrem konzumácie gastronomických pochúťok aj pri riešení problémov v jednotlivých obciach členov ZOMOS, ale aj hostí Restaurant Day , ak nejaké majú. Pochutíte si na držkovom paprikáši, bryndzových haluškách, langošoch ale aj na drobných pochutinách a grilovaných klobásach. A budú aj nejaké prekvapenia. Tešíme sa na vás.

Adresa odkazu: http://https://www.facebook.com/events/117971995279038/?ref=1&feed_story_type=117&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D

Akcie dokumentu

ZOMOS Restaurant Day 2015

Aj tento rok sa zapojíme do celosvetovej akcie Restaurant Day. Kluby ZOMOS z celého Slovenska vám pripravia rôzne jedlá a pochutiny 21. mája 2016v sídle združenia vo Vinodole.
 ZOMOS Restaurant  Day 2015
Veľkosť obrázku v plnej veľkosti: 99 KB | Zobraziť obrázok Pohľad Stiahnuť obrázok Stiahnuť

Akcie dokumentu

ZOMOS Restaurant Day 2015

Restaurant ZOMOS Vinodol May 2016 14:00-20:00 May 21, 2016 Hlavná 249, 951 06 Vinodol, Slovensko Členovia ZOMOS a ich sympatizanti pre vás aj tento rok pripravujú množstvo špecialít z krajov celého Slovenska.
Kedy 21. 05. 2016
od 14:00 do 20:00
Kde Sídlo ZOMOS , Hlavná 249. Vinodol
Meno kontaktnej osoby
Kontaktný tel. 0911 772170
Účastníci Členovia a sympatizanti ZOMOS
Pridanie oznamu o udalosti do kalendára vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Viac informácií o podujatí...

Akcie dokumentu

Správna rada

Správy, pozvánky a zápisnice zo zasadnutí správnej rady ZOMOS

Vyhľadávanie bolo bezvýsledné.

Ďalej v tejto sekcii:

ČLENOVIA SR OZ ZOMOS
aktuálne zloženie SR OZ ZOMOS

Akcie dokumentu

Výročné správy ZOMOS

Výročná správa 2015
Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS) predkladá Výročnú správu za r. 2015 ako piatu správu počas svojej existencie od svojho vzniku 1.septembra 2010.
Výročná správa - ZOMOS 2014
Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS) predkladá Výročnú správu za r. 2014 ako štvrtú správu počas svojej existencie od svojho vzniku 1.septembra 2010. Aj po piatich rokoch je potrebné konštatovať, že združenie ZOMOS vzniklo z iniciatívy komunálnych aktivistov, poslancov obecných zastupiteľstiev a občanov, ktorí boli nespokojní so stavom samosprávy vo svojich obciach. V problematických obciach, kde sa starosta spreneveril svojmu deklarovanému poslaniu, nerešpektuje zákony ani uznesenia zastupiteľstva, vzniká často polarizovaná obec kde sa samosprávne riešenia hľadajú veľmi ťažko a problémom je najmä sprievodný jav ako nevraživosť, vzájomné napádanie a nerešpektovanie iného názoru.
Výročná správa 2016
VZ OZ ZOMOS dňa 29.4.2017 schválilo 6. výročnú správu o činnosti v roku 2016
Výročná správa 2017
VZ OZ ZOMOS dňa 14.4.2018 schválilo 7. výročnú správu o činnosti v roku 2017
Výročná správa - 2014

Ďalej v tejto sekcii:

Výročná správa 2015
Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS) predkladá Výročnú správu za r. 2015 ako piatu správu počas svojej existencie od svojho vzniku 1.septembra 2010.
Výročná správa - ZOMOS 2014
Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS) predkladá Výročnú správu za r. 2014 ako štvrtú správu počas svojej existencie od svojho vzniku 1.septembra 2010. Aj po piatich rokoch je potrebné konštatovať, že združenie ZOMOS vzniklo z iniciatívy komunálnych aktivistov, poslancov obecných zastupiteľstiev a občanov, ktorí boli nespokojní so stavom samosprávy vo svojich obciach. V problematických obciach, kde sa starosta spreneveril svojmu deklarovanému poslaniu, nerešpektuje zákony ani uznesenia zastupiteľstva, vzniká často polarizovaná obec kde sa samosprávne riešenia hľadajú veľmi ťažko a problémom je najmä sprievodný jav ako nevraživosť, vzájomné napádanie a nerešpektovanie iného názoru.
Výročná správa 2016
VZ OZ ZOMOS dňa 29.4.2017 schválilo 6. výročnú správu o činnosti v roku 2016
Výročná správa 2017
VZ OZ ZOMOS dňa 14.4.2018 schválilo 7. výročnú správu o činnosti v roku 2017
Výročná správa - 2014

Akcie dokumentu

Samospráva nemá prázdniny

Fotoreportáž zo ZOMOS Tour 2016 - leto

Adresa odkazu: http://https://www.dobrakrajina.sk/sk/clanok/samosprava-nema-prazdniny

Akcie dokumentu

ZOMOS chce hromadnou pripomienkou zefektívniť boj proti korupcii

Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS) podporuje hromadnú pripomienku k novele Trestného zákona, ktorá obsahuje body posilňujúce práva oznamovateľov trestnej činnosti. Ide najmä o doručovanie uznesení orgánov činných v trestnom konaní oznamovateľom a o predĺženie lehoty na podávanie sťažností proti týmto uzneseniam.

Rich Text Format (RTF) icon ZOMOS-k-HP.rtf — Rich Text Format (RTF), 52 KB (53400 bytes)

Akcie dokumentu

2% pre lepšiu samosprávu

Na Slovensku je spolu 2927 samospráv. Základom ich fungovania je zákon o obecnom zriadení. Avšak jeho výklad je často práve taký, ako ho vidí starosta a mnohí z nás narážajú pri uplatňovaní svojich práv na prekážky. Sme tu preto, aby sme vám ich pomáhali prekonávať. Vám občanom, poslancom či aktivistom. Musíme sa však k vám aj dopraviť, pripraviť podklady, ktoré vám pomôžu, či zabezpečiť odbornú pomoc. Aj vaše 2% môžu pomôcť zlepšiť stav vo vašej, či desiatkach iných samospráv. Ďakujeme

PDF document icon VyhlasenieZOMOSfin.pdf — PDF document, 120 KB (123810 bytes)

Akcie dokumentu

2% pre lepšiu samosprávu

PDF document icon vyhlasenie ZOMOS 2018.pdf — PDF document, 120 KB (123811 bytes)

Akcie dokumentu

Akcie dokumentu

« Jún 2018 »
Jún
PoUtStŠtPiaSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930