Pokuta pre starostu obce Naháč

Naháč je obec, akých je u nás veľa. Pozitívni sú ľudia, ktorým na nej záleží a snažia sa zmeniť veci k lepšiemu. Žiaľ, ten najpovolanejší, starosta obce, sa veľmi nesnaží. Poslanci mu vyčítali nečinnosť a nezáujem o riadne hospodárenie a rozvoj obce, vinu za pokuty udelené orgánmi štátnej správy aj prerušenie prevádzkovania škôlky. Starosta sa bráni a tvrdí, že žiaden zákon neporušil.

Jeho tvrdeniu odporuje skutočnosť, že kontrola NKÚ preukázala viacero pochybení, ktoré odstúpili  na Úrad vládneho auditu za porušenie finančnej disciplíny a Daňovému úradu pre porušenia zákona o účtovníctve. Zistené porušenia sa dotýkali takmer všetkých oblastí výkonu činnosti– rozpočtovania, účtovania, dotácií, ale aj pracovno-právnej oblasti, obstarávaní či nakladania s majetkom. Obec dostala za ich porušenia finančné sankcie. Na prístupe starostu obce sa však toho veľa nezmenilo.

Začiatkom roku 2017 vyzvala komisia na ochranu verejného záujmu starostu obce, aby predložil Zápisnice z komisie za roky 2013, 2014, 2015 a 2016. Starosta povedal, že dokumenty má hlavná kontrolórka a predloží ich do konca mesiaca. Po žiadosti predsedkyne komisie sa hlavná kontrolórka vzdala funkcie. Po opakovaných žiadostiach napokon starosta predložil majetkové priznania, avšak pečiatky podateľne boli bez spisových čísiel a záznam o nich chýbal aj v registratúre. Obecné zastupiteľstvo preto začalo z vlastnej iniciatívy konanie vo veci porušenia ústavného  zákona 357/2004 o ochrane verejného záujmu. Výsledkom konania bolo rozhodnutie u udelení pokuty vo výške troch mesačných platov. Rovnakú pokutu udelilo zastupiteľstvo v konaní aj za rok 2016, kedy komisia v podanom priznaní našla nezrovnalosti, ktoré starosta žiadnym spôsobom nevysvetlil, zastupiteľstvo vydalo rozhodnutie o udelení pokuty.

V tomto čase viedlo obecné zastupiteľstvo aj konanie o ochrane verejného záujmu, ktoré sa týkalo porušení pri správe majetku, ktoré sa týkalo porušení povinností pri výkone svojej funkcie a odvolávalo sa na porušenia, ktoré starostovi vytýkal aj NKÚ.  Odôvodnenie rozhodnutia spolu s priloženými dôkazmi je rozpísané na 88 strán. Poukazuje najmä na škody, ktoré obci vznikli nehospodárnymi a nesprávnymi rozhodnutiami starostu obce a vymenúva pokuty, ktoré obci udelili štátne orgány.

Starosta sa voči všetkým rozhodnutiam odvolal na Ústavný súd.  V prípadoch, týkajúcich sa majetkových priznaní za podávaných v rokoch 2013 až 2017, rozhodnutia Ústavný súd potvrdil a starosta obce musí vyrubenú pokutu uhradiť do obecného rozpočtu. Súd skonštatoval, že nebolo preukázané, že by starosta majetkové priznania podal v riadnej lehote, tak ako to tvrdil v odvolaní a nevzal do úvahy ani jeho konštatáciu procesných chýb pri rozhodovaní komisie na ochranu verejného záujmu.

V druhom prípade súd odvolaniu vyhovel a rozhodnutie zrušil s poukazom na skutočnosť, že „Obecné zastupiteľstvo vo výroku napadnutého rozhodnutia vo všeobecnosti konštatuje, že „Verejný funkcionár… porušil povinnosti starostu obce podľa Čl. 4 ods.1 a ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. … tým, že porušil obmedzenia a povinnosti starostu obce pri výkone svojej funkcie presadzovať a chrániť verejný záujem, zákaz uprednostniť osobný záujem pred verejným záujmom a povinnosť zdržať sa všetkého, čo môže byť v rozpore s ústavným zákonom … . Z takto koncipovaného výroku napadnutého rozhodnutia sa však navrhovateľ ani ústavný súd nedozvedel, aké konanie navrhovateľa považovalo obecné zastupiteľstvo za porušenie uvedeného článku ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, ani to, v čom konkrétnom mal navrhovateľ podľa názoru obecného zastupiteľstva uprednostniť osobný záujem pred verejným záujmom. Napadnuté rozhodnutie sa tak v dôsledku zistených nedostatkov dostáva do pozície nepreskúmateľnosti.“

Napriek snahe zastupiteľstva dosiahnuť zlepšenie stavu v obci však k zmene neprišlo. Aj preto iniciovali petíciu za odvolanie starostu obce a dňa 12. 10. 2017 ju doručili Obci na vybavenie. Obecné zastupiteľstvo petíciu občanov prijalo a vyhlásilo na 6.1.2018 miestne referendum o odvolaní starostu. Referendu predchádzala kampaň oboch strán a skončilo sa neúspešne. Napriek tomu, že väčšina občanov, ktorí sa referenda zúčastnili boli za odvolanie starostu obce, ich celkový počet bol 35,3% a referendum tak bolo neplatné.

Rozhodnutia ústavného súdu sú právoplatné a tým aj rozhodnutia o udelení pokút. Keďže starosta obce pokuty nezaplatil dobrovoľne, Obec pristúpila k ich vymáhaniu v exekučnom konaní. Ostáva iba dúfať, že v najbližších voľbách sa občania rozhodnú v prospech rozvoja a nie stagnácie.

Článok spracovali: Milena Veresová, tajomník OZ Zomos a Peter Uhlár, predseda OZ Zomos

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *