Bývalý starosta Šoporne odsúdený za zmarené referendum

O obci Šoporňa sme písali v roku 2013 v publikácii o Miestom referende o odvolaní starostu. Obec Šoporňa vyhlásila miestne referendum o odvolaní starostu dvakrát. Prvý krát na základe petície, ktorú podpísalo viac ako 1/3 obyvateľov a druhý krát na základe uznesenia obecného zastupiteľstva za hrubé zanedbávanie povinností starostu a opakované porušenie zákonov a všeobecné záväzných právnych predpisov. Uznesenie poslanci podložili správou z výsledkov kontroly NKÚ.

Prvé referendum sa v obci nekonalo, pretože starosta sa opieral o stanovisko prokuratúry o jeho nezákonnosti. Prokuratúra sa vo svojom stanovisku odvolávala na skutočnosť, že petícia nebola Obci Šoporňa doručená, nakoľko v poštovej knihe bol zapísaný iba „Sprievodný list k petícii“. Skutočnosť, že pri nej bolo poznačený počet príloh v počte 61 kusov a na petícii samotnej bola pečiatka obecného úradu z podateľne prokuratúra do úvahy nevzala. Nepomohol ani audiovizuálny záznam z jej podania, kde bolo zrejmé, že petíciu si prevzala komisia zvolená obecným zastupiteľstvom. Vzhľadom na to, že zastupiteľstvá sa síce konali, ale starosta nepodpisoval žiadne uznesenia OZ a vyhlásenie referenda malo iné formálne nedostatky, pri tomto referende sa nepodarilo preukázať jeho marenie. Občania sa tak museli zmieriť s tým, že aj demokracia si vyžaduje prísny administratívny postup a samotná vôľa prejavená podpisom petície nestačí. Vo veci bolo podaných 167 trestných oznámení, avšak vyšetrovateľ ich odmietol s odôvodnením, že nie je dôvod na začatie trestného stíhania, pretože oznamovateľ neuviedol vo svojom oznámení žiadnu okolnosť, ktorá by svedčila o tom, že bol spáchaný trestný čin.

Druhé referendum dopadlo z pohľadu občanov rovnako. Starosta už po doručení zápisnice na obecný úrad vyhlásil, že referendum nemá oporu v zákone, on nič neporušil a referendum považuje za nezákonné. Referendovej komisii neposkytol zoznamy voličov ani pečiatky, neoznámil konanie referenda oprávneným voličom a nedal ani vytlačiť hlasovanie lístky. Pred budovu školy prišlo 23. januára 2013 asi 40 ľudí. Znechutení občania Šoporne zapálili niekoľko sviečok a skonštatovali, že  v obci „skapala demokracia“.

Po druhom referende bolo opätovne podané trestné oznámenie, ktoré sa však na súd napokon dostalo a starosta bol obvinený zo spáchania prečinu marenia úlohy verejným činiteľom podľa §327 ods. 1/Trestného zákona. Pri svojej obhajobe sa odvolával okrem iného na to, že o konaní zastupiteľstva na ktorom bolo vyhlásené referendum nevedel on, ani niektorí poslanci a to napriek tomu, že na obec bola riadne doručená žiadosť poslancov o zvolanie zastupiteľstva, alebo na to,  že zodpovední za chyby sú zamestnanci úradu a nie on osobne. V rozhodnutí okresného súdu sú jeho argumenty podrobne rozpísané.

Súd vo veci rozhodol takto:

Na základe vykonaných a vyhodnotených dôkazov mal súd za preukázané, že obžalovaným svojim protiprávnym konaním sa dopustil prečinu marenia úlohy verejným činiteľom podľa § 327 ods. 1/ Tr. zákona tým, že nezaslal oznámenie o vyhlásenie miestneho referenda o odvolaní starostu voličom obce Š., ktoré referendum bolo vyhlásené uznesením obecného zastupiteľstva dňa 29.10.2012 a tak voličom odoprel ústavné právo slobodne sa rozhodnúť a hlasovať o referende o odvolaní starostu obce.
Pri úvahách o druhu trestu a jeho výmere podľa § 34 ods. 1/ Tr. zákona súd zvážil všetky okolnosti prejednávaného prípadu, charakter trestnej činnosti, osobu obžalovaného, pomer poľahčujúcej a priťažujúcej okolnosti. Po ich zhodnotení dospel k záveru, že pri prevahe poľahčujúcich okolnosti podľa § 36 písm. j) v danom prípade výchovný trest bude postačujúci na nápravu obžalovaného. Uložil mu tak peňažný trest vo výmere 1.000,- Eur s prihliadnutím na jeho finančné možnosti. Pre prípad, že by obžalovaný úmyselne zmaril výkon uloženého peňažného trestu, je mu uložený náhradný trest odňatia slobody v trvaní 5 mesiacov. Podľa názoru súdu takto uloženým trestom bude splnení i jeho účel.

Celý rozsudok Okresného súdu v Galante TU

Starosta obce sa voči rozsudku Okresného súdu v Galante odvolal.  Krajský súd v Trnave jeho odvolanie zamietol, okrem iného s odôvodnením “ starosta a štatutárny orgán obce (§ 13 odsek 5 zák. č. 369/1990 Zb.) bol na základe uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 29.10.2012 o vyhlásení referenda o odvolaní starostu povinný zabezpečiť zaslanie oznámenia o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu každému oprávnenému voličovi obce H. a toto oznámenie zverejniť aj na úradnej tabuli obce a tak zabezpečiť možnosť všetkým oprávneným voličom obce uplatniť v referende svoje ústavné právo slobodne sa rozhodnúť a hlasovať o odvolaní starostu obce. Túto svoju povinnosť si obžalovaný preukázateľne nesplnil, čím naplnil všetky zákonné znaky skutkovej podstaty prečinu marenia úlohy verejným činiteľom podľa § 327 odsek 1 Trestného zákona.
Objektom tohto prečinu je záujem na riadnom a dôslednom plnení úloh verejných činiteľov. Na naplnenie skutkovej podstaty tohto prečinu sa vyžaduje závažné zavinené porušenie povinnosti verejného činiteľa, ktoré má za následok zmarenie alebo podstatné sťaženie splnenia dôležitej úlohy. Aj keď z hľadiska naplnenia subjektívnej stránky žalovaného prečinu postačuje zavinenie z nedbanlivosti, krajský súd poukazuje na to, že z vykonaného dokazovania vyplynulo, že obžalovaný konal prinajmenšom v nepriamom úmysle v zmysle § 15 písm. b/ Trestného zákona nakoľko vedel, že svojim konaním môže také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť, a pre prípad, že ho spôsobí, bol s tým uzrozumený.“

Celé uznesenie Krajského súdu Trnava si môžete prečítať TU

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *