Prečo prerokovať plat starostu?

ZOMOS podal trestné oznámenie v súvislosti s platom starostu obce Hodruša-Hámre. Pán Jozef Uram je starostom obce od roku 2003 a na základe uznesenia z roku 2011 mu obec vypláca plat zvýšený o 50%, čo považujeme za porušenie zákona, nakoľko zastupiteľstvo plat opätovne neprerokovalo po zmene právnej úpravy a ani po zániku mandátu starostu obce.

Obecné zastupiteľstvo schválilo navýšenie platu starostu obce  26. 5. 2011 v znení
OZ schvaľuje
Plat starostu v zmysle §3 a jeho zvýšenie o 50 % v zmysle § 4 odst. 2 podľa zákona č.253/1994Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest ako aj ostatné náležitosti podľa platnej kolektívnej zmluvy časť IV., platové podmienky, článok 25, s účinnosťou od 1.1.2011 v zmysle § 4 odst. 3 citovaného zákona.

Svoje podanie sme opierali o skutočnosť, že o plate starostu rozhoduje zastupiteľstvo a zákon 253/1994 Z.z. bol od 1.6.2011 v §4 ods. 4 doplnený o ustanovenie“ Obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne prerokuje“ a zároveň o ods. 3, ktorý hovorí „Ak obecné zastupiteľstvo nerozhodne o plate starostu podľa tohto zákona, patrí starostovi plat podľa § 3 ods. 1“. Máme zato, že keďže po zmene právnej úpravy zastupiteľstvo plat starostu neprerokovalo podľa platného zákona a ani nepotvrdilo pôvodné platné uznesenie, nárok na výplatu zvýšeného platu zanikol po uplynutí ročnej lehoty, stanovenej v §4 ods.3.

OR PZ v Žiari nad Hronom prípad odmietlo s odôvodnením, že
§7 ods. 2 stanovuje, že nárok na plat starostovi zaniká dňom zániku jeho mandátu. Nárok na plat starostovi nezaniká, ak bol starosta do funkcie opätovne zvolený. V danom prípade síce došlo k zániku mandátu starostu uplynutím jeho funkčného obdobia, avšak keďže bol opätovne zvolený,  tak nárok na jeho plat nezanikol.

Zároveň sa opierali o výpoveď starostu, ktorý vypovedal, že uznesenie je platné a zo strany zastupiteľstva, komisií ani hlavnej kontrolórky neboli vznesené žiadne námietky voči výške jeho platu.

Nestotožňujeme sa s takýmto výkladom zákona. Vzhľadom na skutočnosť, že PZ SR takto pravdepodobne naloží so všetkými podobnými podaniami, chceme upozorniť poslancov na potrebu prerokovať plat starostu minimálne v prípade, že bude starosta opätovne zvolený do funkcie. Povinnosť raz ročne prerokovať plat starostu zo zákona od 1.1.2016 vypadla, avšak poslanci by mali byť informovaní o predchádzajúcich uzneseniach týkajúcich sa platu. V opačnom prípade sa môže stať, že obec bude starostovi vyplácať zvýšený plat na základe uznesení z predchádzajúcich rokov bez toho, aby o tom vôbec vedeli.

Uznesenie OR PZ v Žiari nad Hronom TU

 

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *