Pozastavenie výkonu uznesenia

Dobrý deň , zaujímalo by ma ako to je to so sistačným právom primátora.

Musí primátor podať vysvetlenie niekomu (dôvod) , v prípade , že si uplatni toto právo?

Dá sa niečo robiť ak primátor toto právo uplatňuje opakovane bez vysvetlenia a aj proti uzneseniu MsZ napriek tomu, že toto uznesenie nie je nijako „toxické“ voči mestu? ( napr. v prípade zvolenia konkrétneho človeka do ekonomickej komisie mesta)

Kto môže prešetriť ne/oprávnenosť použitia sistačného práva?

Odpoveď  – SISTAČNÉ PRÁVO STAROSTU

Starosta môže v zmysle § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení pozastaviť (tzv. vetovať) výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, a to z dvoch dôvodov: buď ak sa domnieva, že toto odporuje zákonu, alebo ak je podľa neho pre obec zjavne nevýhodné. Čo presne znamenajú termíny „domnievať sa“ a „zjavná nevýhodnosť pre obec“ zákon neupravuje a pripúšťa tak široký (a niekedy žiaľbohu aj účelový) výklad.

Starosta svoje sistačné právo uplatní tým, že uznesenie nepodpíše do 10 dní odo dňa jeho prijatia poslancami OZ. Účinky „veta“ tak nastupujú uplynutím tejto lehoty.

Zákon výslovne neupravuje či starosta musí o uplatnení svojho sistačného práva informovať poslancov OZ, a ak áno, v akej lehote. Malo by však byť minimálne uvedené v zápisnici z rokovania OZ, ako príloha.

Podľa § 13 ods. 8 cit. zák., ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť. Výkon takto potvrdeného uznesenia starosta už pozastaviť nemôže.  Ak však zastupiteľstvo svoje uznesenie do troch mesiacov odo dňa jeho schválenia nepotvrdí, uznesenie stráca nielen účinnosť, ale aj platnosť.

Z možnosti starostu uplatniť „právo veta“ sú dve zákonné výnimky: pri uznesení OZ o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a pri uznesení OZ o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu nie je možné využiť sistačné právo starostu. Tieto uznesenia sú platné „automaticky-, t.j. aj bez podpisu štatutára obce.

Z tejto právnej úpravy a aplikačnej praxe teda vyplýva, že starosta/primátor nemusí využitie sistačného práva hlbšie odôvodňovať či vysvetľovať poslancom . Rovnako nikto neprešetruje, či tým de facto nezneužíva svoju právomoc – podľa súčasnej úpravy využíva len svoje zákonné právo. Je však právom každého poslanca či občana informovať sa o dôvodoch „nadužívania“ tejto kompetencie a hľadať podporu medzi poslancami na prelomenie starostovho veta.

Vladimír Pirošík, advokát spolupracujúci so ZOMOS

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *