Povinnosť poslancov informovať voliča

Dobrý deň,
prosila by som Vás o názor na § 25 ods. 1 písm. e)  zákona 369/1990.
Akým spôsobom má byť požiadavka na informovanie voliča o práci poslanca doručená od voliča k poslancovi a akým spôsobom na ňu musí poslanec odpovedať?
Je postačujúce, keď volič vznesie požiadavku cez sociálnu sieť verejne napísaním statusu (kde ani nie všetci poslanci využívajú danú sociálnu sieť, čiže sa požiadavka k poslancovi ani nedostane)?
Ak poslanec okrem povinností v § 25 ods 1 písm a) až d) a f) robí pre obec, zoženie peniaze, postará sa, buduje, pracuje, združí veľa ďalších občanov a tí pracujú, budujú, aby bolo lepšie a krajšie, je aj to práca poslanca alebo nie je? Nejde tu vôbec o peniaze, plat, odmenu a podobne, čisto len o to, že niektorí občania to považujú za samozrejmosť, nie ako prácu alebo činnosť poslanca.

ODPOVEĎ

Povinnosť poslanca „informovať na požiadanie voličov o svojej činnosti a o činnosti obecného zastupiteľstva“ nie je v zákone o obecnom zriadení nijako ďalej špecifikovaná.

Podľa aplikačnej praxe musí byť požiadavka voliča smerom k poslancovi adresná a určitá. Neznamená to, že sa vždy vyžaduje písomná forma, postačujúcim môže byť aj osobný, telefonický či e-mailový kontakt. Nestačí však na to len neurčitá všeobecná výzva cez sociálnu sieť či iná forma podnetu adresovaná „všetkým“ (viacerým) poslancom. Opakujeme preto, že požiadavka na „odpočet“ by mala byť poslancovi doručená adresne.

Z obsahovej stránky je následne poslanec povinný informovať voliča tak o činnosti OZ, ako aj o svojej vlastnej činnosti. Za „svoju činnosť“ pritom možno pokladať nielen vystupovanie a hlasovanie v rámci orgánov obce (OZ, komisie, obecná rada, školské rady, …), ale aj ďalšie (často i neformálne) aktivity poslanca ako verejného činiteľa realizované v mene, resp. záujme príslušnej obce. Za „svoju činnosť“ sa však nepovažujú (verejné) aktivity poslanca bezprostredne nesúvisiace s výkonom jeho mandátu, ako napr. angažovanie sa v obecných spolkoch a pod.

Zákon neuvádza žiadnu lehotu v ktorej je poslanec povinný informáciu voličov poskytnúť, a ani formu, ktorou tak musí urobiť. Zohľadňovať treba vždy aj dôležitosť daného prípadu. Je ale samozrejme žiaduce, aby odpoveď bola poskytnutá bez zbytočného odkladu, a v prípade nevyhnutnosti aj (stručnou) písomnou formou.

Vladimír Pirošík, advokát spolupracujúci so ZOMOS

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *