Majetkové priznania starých a nových starostov

Dobrý deň, v médiách som zachytil správu, že nielen celoštátni politici, ale aj všetci starostovia musia každoročne podávať tzv. majetkové priznania. Dokonca, že aj rok po skončení funkcie. A že od tohto roku 2020 sa budú tieto ich priznania aj zverejňovať na internete. Je to pravda? V našej obci bol v posledných voľbách v roku 2018 zvolený nový starosta. Ako je to s majetkovými priznaniami starého a nového starostu?

Súčasný starosta, ktorý sa ujal funkcie po voľbách 2018, musel podať majetkové priznanie za rok 2018 špeciálnej komisii OZ, a to najneskôr do 30 dní od kedy sa ujal výkonu verejnej funkcie. Toto majetkové priznanie sa nemusí zverejňovať, každý občan však môže požiadať o jeho sprístupnenie prostredníctvom žiadosti podľa § 14 a nasl. zákona č. 211/2000 Z.z. slobode informácií.   Majetkové priznanie za rok 2019 musí súčasný starosta podať komisii OZ do 30. apríla 2020. Vzhľadom na novelizáciu ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, platnú od 1. 1. 2020, sa toto majetkové priznanie bude musieť následne aj zverejniť na oficiálnom webovom sídle obce.

Bývalý starosta bol povinný podať majetkové priznanie za rok 2018 komisii OZ do 31. marca 2019. Hoci od konca roku 2018 už nie je starostom, musel priznanie podať aj za rok 2019, a to v zmysle čl. 8 ods. 5 cit. úst. zák. najneskôr „do 30 dní po uplynutí jedného roka odo dňa skončenia výkonu verejnej funkcie“, čiže cca do 21. januára 2020Ak tak neurobil, porušil ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. a komisia OZ je oprávnená začať voči nemu konanie s hrozbou pokuty. Majetkové priznania bývalého starostu za roky 2018 a 2019 sa nemusia zverejňovať, o možnosti ich sprístupnenia cez zákon č. 211/2000 Z.z. však platí to isté ako pri súčasnom starostovi.

 Právny tím ZOMOS

9 komentárov
 1. mária hovorí:

  dobrý deň, chcem uviesť na pravú mieru Vami podanú informáciu:
  „Majetkové priznanie za rok 2019 musí súčasný starosta podať komisii OZ do 30. apríla 2020. Vzhľadom na novelizáciu ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, platnú od 1. 1. 2020, sa toto majetkové priznanie bude musieť následne aj zverejniť na oficiálnom webovom sídle obce.“

  čl. 12b dos. 4. citujem:
  „Oznámenie podľa čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 možno podať orgánu podľa čl. 7 ods. 5 písomne aj elektronickými prostriedkami. Podrobnosti pri podávaní oznámení podľa čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 elektronickými prostriedkami upraví orgán podľa čl. 7 ods. 5 a oznámi ich na svojom webovom sídle.“

  rozumiem ja: že spôsob pri podávaní majetkového priznania elektronickými prostriedkami sa zverejní ne webovom sídle a nie samotné majetkové priznanie.

  Odpovedať
  • ZOMOS hovorí:

   Čl. 12b ods. 4 zákona o konflikte záujmov, na ktorý sa odvolávate, hovorí o tom, že starosta (primátor), resp. ďalší verejný funkcionár (poslanec miestneho/mestského zastupiteľstva) môže podať majetkové priznanie Komisii OZ pre ochranu verejného záujmu dvomi spôsobmi – buď v písomnej podobe, alebo elektronicky. O spôsobe, či sa priznanie podáva písomne, alebo stačí e-mailom (resp. či v danej obci sú technicky možné obidva spôsoby podania), rozhodne samotné Komisia OZ. V prípade, že Komisia OZ pripustí možnosť podávania priznania elektronicky, musí k tomu určiť aj „podrobnosti“ (t.j. najmä oficiálnu elektronickú adresu komisie na zasielanie dokumentov) a tieto podrobnosti v zmysle cit. ust. zároveň „zverejniť“ na webe obce.
   Po doručení, preskúmaní a odobrení zaslaných priznaní ich Komisia OZ následne musí „zverejniť“ v zmysle Čl. 7 ods. 8 druhá veta zákona o konflikte záujmov na webovom sídle obce.
   Z pohľadu zverejňovania teda zákon o konflikte záujmov dáva Komisii OZ dve informačné povinnosti – najprv povinnosť zverejniť na obecnej webstránke podrobnosti k spôsobu podávania priznania elektronickými prostriedkami (čl. 12b ods. 4) a následne povinnosť zverejniť tam aj samotné majetkové priznania verejných funkcionárov (Čl. 7 ods. 8)!

   Odpovedať
 2. jožo hovorí:

  Čo s tým, keď pán starosta nezverejnil ( pretože o zverejňovaní takýchto a podobných „citlivých“ informácií rozhoduje výhradne LEN ON ) svoje majetkové priznanie ani za r. 2020, ani za rok 2021 ?

  Odpovedať
  • predseda ZOMOS hovorí:

   Starosta obce má povinnosť podať oznámenia funkcií, zamestnaní činnosti a majetkových pomerov na predpísanom tlačive komisii obecného zastupiteľstva (komisia na ochranu verejného záujmu-povinne kreovaná komisia obecného zastupiteľstva). Táto komisia má povinnosť toto oznámenie preskúmať a zverejniť na webovom sídle obce. Žiaľ zákon nestanovil lehotu na toto. Ale nezverejňuje to starosta, lež ním vedený obecný úrad, rsp. správca webového sídla a to na pokyn spomínanej komisie.
   Komisia ale ma zo zákona 357/2004 povinnosť poskytnúť informácie o týchto oznámeniach každej osobe v rozsahu ustanovenom zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.
   Na tento účel je teda komisia obecného zastupiteľstva povinnou osobou. Ak teda majetkové pomery atď starostu nie sú zverejnené, tak požiadajte v zmysle zákona 211/2000 komisiu obecného zastupiteľstva o informáciu o týchto oznámeniach starostu (kľudne aj za predošlé roky). Zákonnú lehotu na odpoveď si vyrátajte ako 8 pracovných dní nasledujúcich odo dňa podania žiadosti.
   Peter Uhlár, predseda

   Odpovedať
 3. Obcan hovorí:

  Dobry den,
  Rad by som ostal v anonymite a mam par otazok. Co ak sa po vyzvani ani starosta, ani komisia nevyjadria ani nezverejnia Oznámenia funkcií, zamestnaní činnosti a majetkových pomerov? Komu by sa v takomto pripade ulozila pokuta? Starostovi, alebo aj komisii? Kto bude tieto pokuty vymahat a boli by to pokuty z osobnych financii, alebo by to znasala obecna pokladnica?
  Dalsia otazka, moze kontrolorka obce, ktora je pravnicka (JUDr.), poskytovat obci zaroven pravne poradenstvo, pravdepodobne riesene dohodou? Inak povedane, dalsie priplatky k uz stanovenemu platu. Nie je to konflikt zaujmov?
  Mozu poslanci pracovat pre obec a ziskavat financne ptatby mimo ukonov poslanca – riesene formou dohody? Nie je to konflikt zaujmu?
  Vopred pekne dakujem!

  Odpovedať
  • Vladimír Sloboda hovorí:

   Dobrý deň,
   čo sa týka Vašej prvej časti otázok, tak jediný, kto je oprávnený konať vo veci Oznámenia funkcii…v obci je obecné zastupiteľstvo. Komisia iba má vykonať kontrolu doručeného Oznámenia, či bolo doručené včas, úplné a v rámci svojich možností vyhodnotiť jeho pravdivosť. Nemáte ako donútiť Komisiu či Starostu, aby zverejnili Oznámenie. Nie je za to ani pokuta. Obecné zastupiteľstvo môže začať konanie bez ohľadu na Komisiu. Stačí, aby dostalo buď podnet, alebo môže začať konanie aj z vlastnej iniciatívy. Za nezverejnenie pokuta nie je. Je iba za nedoručenie v lehote resp. neúplnosť či nepravdivosť. Pokuta sa dáva verejnému funkcionárovi (starostovi) a uhrádza sa z jeho súkromných financií.
   K Vašej druhej otázke, hlavný kontrolór obce má v zákone 369/1990 o obciach v § 18 ods. 2 vyslovene zakázané pracovať pre obec ako zamestnanec (za zamestnanca sa považuje v zmysle zákonníka práce aj dohodár) okrem samotnej pozície hlavného kontrolóra. Podľa §18a, ods. 8, písm. g): Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa § 18 ods. 2. Ak by nešlo o zamestnanecký pomer ale o podnikanie (svoje poradenstvo fakturuje), tak na toto podľa §18, ods. 1 potrebuje súhlas obecného zastupiteľstva. Považoval by som to za zvlášť hrubé porušenie poviností a obecné zastupiteľstvo by malo hlavného kontrolóra odvolať.Konflikt záujmov to určite je.
   K Vašej tretej otázke je to opäť podobné. Obecný poslanec nemôže byť zamestnancom obce (ani na dohodu) počas výkonu svojho mandátu. Ak bol obcou zamestnaný pred zvolením, musí mať počas poslancovania zamestnanie pozastavené (neplynie mu plat).Podľa § 25, ods. 2 mandát poslanca automaticky zaniká, ak si do 30 dní odo dňa keď sa stal aj zamestnancom obce aj poslancom, tento konflikt nevysporiada. Opäť by išlo o konflikt záujmu. V tomto prípade je to konflikt záujmov aj podľa zákona 357/2004, za čo hrozí poslancovi okrem straty mandátu aj pokuta vo výške 6 mesačných platov poslanca.

   Odpovedať
   • Obcan hovorí:

    Ak teda majetkové pomery atď starostu nie sú zverejnené, a požiadame v zmysle zákona 211/2000 komisiu obecného zastupiteľstva, alebo samotne OZ o informáciu o týchto oznámeniach starostu a aj tak nik nebude odpovedat, mozme s tym nieco spravit?

    Odpovedať
   • Karol hovorí:

    Môžu v prípade povodní, alebo iných živelných pohrôm byť poslanci odmenení za ‚záchranné práce po povodni‘? Môže byť za tieto povodňové záchranné práce odmenená iná firma, pre ktorú poslanec pracuje, aj keď sa všeobecne vie, že práce vykonával práve poslanec? A tretí prípad, môže byť firma, ktorej konateľkou je poslancova manželka byť odmenená za vypracovanie podkladov na projekt pre obec? Z toho vyplýva, že väčšina poslancov bola odmenená mimo svoj poslanecky mandát a určíte si nenavrhnú protikorupčný audit. Je nejaké riešenie pre občanov obce?

    Odpovedať
    • vladimir.sloboda hovorí:

     Záleží od toho, čo je napísané v zásadách odmeňovania poslancov. Môžu dostať ako poslanci takúto odmenu (odmenu poslanca, nie plat za napr. dohodu o vykonaní práce!). Limit je ale, že celkovo obecný poslanec nemôže mať odmeny za celý rok vyššie ako je jeden základný plat starostu.

     Odpovedať

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *