Zadávanie auditu uznesením

Otázka

Môže OZ prijať uznesenie k vykonaniu nezávislého auditu, ak má podozrenie, že v obci nie je všetko v poriadku?

V danom prípade treba rozlíšiť či ide o audit týkajúci sa ročnej účtovnej závierky, resp. rozpočtu obce ako takého, alebo či ide o nejakú inú problematiku (ako napr. netransparentné majetkové prevody, verejné obstarávanie, stavebná agenda, podozrenie na machinácie, príp. nekalé konanie, …).

V prvom prípade má obec zákonnú povinnosť dať si účtovnú závierku rozpočtu overiť nezávislému audítorovi (§ 9 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení). Toto stanovisko audítora, ako súčasť návrhu záverečného účtu obce, sa predkladá na schválenie poslancom obecného zastupiteľstva, a to najneskôr do 30. júna nasledujúceho kalendárneho (rozpočtového) roka. Ďalšie podrobnosti ustanovuje § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Ak by však poslanci chceli nechať audítorovi preveriť nejaké iné skutočnosti ako tie, ktoré sa týkajú účtovníctva súvisiaceho s rozpočtom obce, audítor takúto právomoc nemá, nakoľko pod „auditom“ sa v zmysle platnej legislatívy rozumie činnosť smerujúca k overovaniu účtovej závierky daného subjektu (tu: obce) za uplynulý rok, a nič iné. Treba sa preto obrátiť skôr na hlavného kontrolóra obce, príp. na iné orgány ochrany práva, vrátane NKÚ, ÚVO, vyšetrovateľa, prokuratúru a pod.

Záverom treba povedať, že nejedna slovenská samospráva (osobitne niektoré väčšie mestá a VÚC) si v poslednom období nechala urobiť tzv. „protikorupčný audit“.  Ide o špecializovanú komerčnú službu externých odborníkov, ktorí skúmajú jednotlivé „problémové“ agendy obce, ako napr. nakladanie s obecným majetkom, verejné obstarávanie, hospodárenie obecnej firmy, poskytovanie informácií, konflikt záujmov volených funkcionárov a pod. O rozsahu a zameraní tzv. protikorupčného auditu, ktorý sa musí zmluvne vymedziť, má  – z pohľadu kompetenčného – právo rozhodnúť nielen starosta, ale aj poslanci príslušného OZ.

Právny tím ZOMOS

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *