#5074
vd
Účastník (Participant)

Podľa mňa, nezaškodilo by urobiť si prehľad v legislatíve pre územnú samosprávu, mesto či obec, aby sa nekládli otázky na základné záležitosti.
Komu sa uznesenie nepozdáva, môže dať podnet zastupiteľstvu, ktoré schválilo uznesenie, lebo platné uznesenie zastupiteľstva môže zrušiť to isté zastupiteľstvo, ak bude chcieť.
Kto si myslí, že by tým strácal čas, môže podať podnet prokuratúre, aby preskúmala zákonnosť uznesenia. Prokuratúra môže a nemusí podnetu vyhovieť. Ak vyhovie, môže uplatniť upozornenie s významom v budúcnosti to už nerobte, alebo protest s požiadavkou na zrušenie uznesenia spolu s odôvodnením. Zastupiteľstvo nemusí vyhovieť protestu. V takom prípade bude záležať na prokuratúre, či sa jej bude chcieť podať žalobu.

Podľa § 8 ods 5 zákona o obecnom zriadení, majetok obce, ktorý slúži na verejné účely (najmä pre miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá), je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.
Podľa mňa, uznesením o práve prechodu cez pozemok vo vlastníctve obce v prospech jedného z občanov, nedochádza k obmedzeniu práva používať tento pozemok inými osobami, a to tak fyzickými ako právnickými, miestnymi či inými.

V zmysle zákona, právo prechodu sa zapisuje na liste vlastníctva ako záznam o ťarche na základe návrhu vlastníka pozemku alebo osoby, ktorá disponuje nadobudnutým právom prechodu.
Katastrálny odbor Okr. úradu je povinný preskúmať, či návrh spĺňa podmienky vykonateľnosti záznamu, nielen formálnu stránku, ale aj či vecne neodporuje právnym predpisom.
Podľa toho, čo je napísané, katastrálny odbor by nemal vyhovieť návrhu na vykonanie takého záznamu, lebo podľa napísaného, nie je preukázané nielen obmedzenie používania v zmysle § 8 ods. 5 zák. o obecnom zriadení, ale hlavne súlad s čl. 20 ods. 3 Ústavy SR, podľa ktorého (krátené – prvé dve vety)
Vlastníctvo zaväzuje. Nemožno ho zneužiť na ujmu práv iných alebo v rozpore so všeobecnými záujmami chránenými zákonom.