Ukázať 4 vlákna odpovedí
 • Autor
  Príspevky
  • #40589
   Zelenak Peter
   Účastník (Participant)

   Vážení diskutéri o obecných problémoch. Rád by som otvoril diskusiu na tému určovania ceny vodného a stočného.
   Popis problému: Obecné zastupiteľstvo prijalo dňa 21.08.2023 uznesenie, ktorým: „určuje
   1. počnúc dňom 1.5.2023 cenu za dodávku pitnej vody verejným vodovodom na 1,1337 €/m3
   2. počnúc dňom 1.5.2023 cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na 1,0683 €/m3
   3. počnúc dňom 1.1.2023 cenu za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom na 0,8519 €/m“.
   No a mňa samozrejme zarazila retrospektívna účinnosť. Svoje pochybnosti o správnosti takéhoto postupu som predniesol obecnému zastupiteľstvu (OZ), ale dostalo sa mi odpovede, že právna poradkyňa obce to odobrila. Tak som podal podnet na okresnú prokuratúru.
   Z odpovede prokuratúry: „ Obec pri určovaní ceny za ……postupovala zákonným spôsobom v súlade so všeobecne záväznými predpismi a neporušila svojim konaním zákaz retroaktivity. Uznesenie obecného zastupiteľstva je jedna z foriem rozhodnutia kolektívneho orgánu obce – obecného zastupiteľstva obce, nie je však právnou normou, na ktorú by sa vzťahoval zákaz retroaktivity….“
   Myslím, že vo všeobecnosti by sa aj uznesenia OZ mali prijímať ex ante , nie ex post.
   Uznesenie OZ nie je vo všeobecnosti právnym predpisom ale je interným aktom riadenia zastupiteľstva, no… v danom prípade…? Ak majú byť uznesenia OZ len interným aktom riadenia zastupiteľstva, tak prečo majú dosť podstatný vplyv nie len na obyvateľov obce, ale aj právnické osoby (distributérov)?
   Odberatelia služieb (dodávka pitnej vody a odvádzanie a čistenie odpadových vôd) uzatvorili Zmluvu o týchto službách s obcou, zastúpenou štatutárom – starostom. Zmluva tiež nie je právny akt? Ak áno (myslím si), ako môže „neprávny akt“(uznesenie OZ) zasahovať do právneho vzťahu medzi odberateľom a obcou? Alebo je to tak, že vo všeobecnosti neprávna norma (uznesenie OZ) sa v spojení so Zmluvou právnou normou stáva (uznesenie ∩ Zmluva = právny predpis)? A potom sa na ňu vzťahuje zákaz retroaktivity?
   Samotná výška ceny je stanovená na základe Potvrdenia URSO vydaného 15.06.2023 na obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia , t. j. do 31. decembra 2027. Teda, ak by obec nepožadovala v nasledujúcom období navýšenie cien, tak teraz povolené ceny(URSOm) platia do konca r. 2027.
   Ak by obec určujúca cenu vodného a stočného uznesením obecného zastupiteľstva (ktoré nie je právnou normou?) prijala inkriminované uznesenie o zvýšení cien napr. koncom roku 2025 s účinnosťou od 01.01.2023 tak sa nejedná o zakázanú retroaktivitu??? Ak by obec takýmto spôsobom zavádzala zmluvných partnerov, tak to nie je zakázaná retrospektíva??? Ak druhá zmluvná strana v prípade neakceptovania novej ceny má možnosť na zvýšenie ceny reagovať len odstúpením od zmluvy, tak takéto konanie obce nie je zakázaná retrospektíva??? Oznámi navýšenia ceny čím neskôr, „zarobí“ aj na tých, ktorí po zverejnení ceny od zmluvy odstúpia? (V cene je predsa zahrnutý aj primeraný zisk.)
   Akceptovanie postupu obce okresnou prokuratúrou ako právne nezávadný, nastoľuje stav právnej neistoty pre druhu zmluvnú stranu. Ak postup obce je právne nezávadný, odberateľ je po podpise Zmluvy postavený do pozície nemohúceho subjektu, rukojemníka obce z hľadiska ceny – zamlčovania ceny už dodávanej vody!!! Áno, môže odstúpiť od zmluvy s obcou ak s cenou nesúhlasí, ale až keď sa dozvie nezakázanou retrospektívou stanovenú cenu, napr. nie len o tri mesiace, ale aj o tri roky??? Takýto postup nie je protiprávny? („Princíp právnej istoty, princíp predvídateľnosti práva, princíp materiálnej pravdy, princíp spravodlivosti… predstavujú len pár základných princípov, na ktorých stojí moderná koncepcia právneho štátu.“)
   Pre zjednodušenie prípadu sa zamerajme len na dodávku pitnej vody.
   Ako som už spomenul, nastolený problém sa týka zmluvných vzťahov (sústavy zmlúv s odberateľmi a distribútormi). Právna úprava dodávok vody je obsiahnutá v zákone č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, v zákone č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, v Občianskom zákonníku, v Obchodnom zákonníku, v obchodných podmienkach vydaných vlastníkom alebo prevádzkovateľom vodovodu (na základe ustanovenia § 273 Obchodného zákonníka) a tiež v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
   Pri dodávke vody verejným vodovodom vznikajú právne vzťahy (právne vzťahy regulované neprávnymi aktmi = uznesením obecného zastupiteľstva???) medzi: vlastníkom verejného vodovodu a odberateľom.
   Vlastníkom verejného vodovodu môže byť z dôvodu verejného záujmu len subjekt verejného práva. Subjektom verejného práva (na účely zákona 442/ 2002 Z. z.) je
   – obec (mesto),
   – právnická osoba, zriadená podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby, na podnikaní ktorej sa majetkovou účasťou podieľajú len obce alebo združenia obcí – napr. vodárenské spoločnosti,
   – združenie obcí, príp. s právnickými osobami (podľa predchádzajúcej odrážky).
   Odberateľ – je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o dodávke vody s vlastníkom verejného vodovodu na účely konečnej spotreby vody alebo jej ďalšej dodávky konečnému spotrebiteľovi ( § 4 ods. 3 zák. č. 442/ 2002 Z. z.).
   Zmluva o dodávke vody – sa uzatvára medzi vlastníkom verejného vodovodu a odberateľom. Táto zmluva je upravená v ustanovení § 15 ods. 7 zákona č. 442/ 2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách (ktorý je špeciálnym predpisom) a v Občianskom zákonníku, najmä v ustanoveniach § 43 a nasl. Záväzky z uzatvorenej zmluvy o dodávke vody zo zákona prechádzajú na právneho nástupcu vlastníka verejného vodovodu a sú právne záväzné aj pre prevádzkovateľa verejného vodovodu a jeho právneho nástupcu ( § 15 ods.7, písm. b zákona č. 442/2002 Z. z.) Právne záväzky z neprávnych aktov = uznesení obecného zastupiteľstva???
   Len pre pripomenutie rozdielov mesto – obec. Na obci mám možnosť napojiť sa na vlastný zdroj vody = studňu, a môžem mať aj iný spôsob likvidácie odpadových vôd = vlastná MČOV, žumpa a vývoz do inej, lacnejšej kanalizácie…
   Summa summarum. Zmena ceny vodného a stočného je jednostranným právnym aktom dodávateľa na základe rozhodnutia URSO, o tom niet pochýb!
   Zmena v zmluvných vzťahoch (aj ceny v takomto prípade) však musí byť oznámená vždy pred ich účinnosťou, nie ex post. Odberateľ musí mať možnosť zareagovať na zvýšenie ceny skôr, ako sa ho zvýšenie dotkne, ako mu cena bude fakturovaná!!!
   Teda môj laický názor.
   1.) Ako som už prezentoval, uznesenie OZ v spojení so zmluvou je právnym predpisom, v opačnom prípade nesmie obecné zastupiteľstvo určovať ceny uznesením. Aj tu by sme si (aspoň mi, neodborníci) mohli lámať hlavu, prečo OZ určuje cenu vodného a stočného? Zmluvu máme s obcou, štatutárom obce je jedine starosta.
   2.) Ceny vodného a stočného môže OZ meniť len VZN, podobne ako určuje ceny VZN o dani z nehnuteľnosti, VZN o dani za psa, o nakladaní s komunálnymi odpadmi …, VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení…, VZN o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni… Tak prečo nie aj VZN o cenách vodného a stočného?
   Tak čo na to ľudia z praxe či odborníci na právo? Súhlasíte s názorom prokuratúry, že občan – odberateľ je nevoľníkom zmluvných vzťahov a že dodávateľ je v postavení, že navýšenie ceny oznámi odberateľovi kedy sa mu zachce, trebárs aj mesiace či dokonca roky po zmene ceny za dodávaný tovar?
   Teším sa na vaše názory.

  • #40590
   Domino
   Účastník (Participant)

   Obec si nemoze len tak urcovat cenu. Potrebuje rozhodnutie regulatora (URSO), ktoremu predklada opravnene naklady na prevadzku. Nie to este spatne.

   Ved cenove rozhodnutia sa vydavaju dopredu na nasledujuce obdobie. Necital som podrobne, lebo je to dlhe no prokurator sa asi zameral iba na postup obce …

   To by potom mohla obec aj roj spatne vyrubit ceny a ziadat doplatky? To snad niee

  • #40592
   Zelenak Peter
   Účastník (Participant)

   Dlhé je to len preto, že som sa pokúšal právnymi normami dokladovať svoj názor, že v takomto prípade – OZ určuje ceny vodného a stočného – nemôže byť uznesenie OZ len interným aktom samosprávy.
   Zopakujem svoj názor (ktorý je nám figu platný). Ak OZ určuje cenu vodného a stočného pre vyše tisícku odberateľov a ďalších distribútorov, tak jeho uznesenie nemôže byť interným a tým pádom neprávnym aktom, na ktorý sa nevzťahuje zákaz retroaktivity.
   Pridajú niečo do diskusie aj spolupracujúci právnici?

  • #40597
   Zelenak Peter
   Účastník (Participant)

   Konečne jeden právnik: https://www.lexforum.sk/766#comments

  • #40598
   Zelenak Peter
   Účastník (Participant)

   Pozdravujem, aj keď sa zdá, že len sám seba.
   Chcem len doplniť tému o postoj krajskej prokuratúry, ktorá sa z problému vyvliekla tak, že prokuratúra kontroluje aj obce pri výkone verejnej správy. Dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd nie je výkonom verejnej správy, a teda ani OP sa týmto prípadom nemala zaoberať. Ide to mimo nich. Teraz buď občan múdry! Prokuratúra nie, URSO nie, NKÚ nie, …. Bratislava ďaleko a pánboh vysoko.

Ukázať 4 vlákna odpovedí
 • Musíte byť prihlásený, aby ste mohli odpovedať na túto tému.