Ukázať 3 vlákna odpovedí
 • Autor
  Príspevky
  • #5073
   Gejza
   Účastník (Participant)

   Na obecnej parcele bez tiarch požiadal občan (starosta) o zriadenie ťarchy prechodu a prejazdu, Zastupiteľstvo žiadosť odsúhlasilo, napriek tomu, že toto právo tam mal doteraz každý (a predpokladám, že aj naďalej má)..Žiadosť bola bez akéhokoľvek zdôvodnenia či rozpravy odsúhlasená aj napriek tomu, že občan nemá vo vlastníctve žiadnu z parciel v dotyku s predmetnou. Ako môžeme danú, podľa nás nezákonnú, vec napadnúť a kde? Ďakujem.

  • #5074
   vd
   Účastník (Participant)

   Podľa mňa, nezaškodilo by urobiť si prehľad v legislatíve pre územnú samosprávu, mesto či obec, aby sa nekládli otázky na základné záležitosti.
   Komu sa uznesenie nepozdáva, môže dať podnet zastupiteľstvu, ktoré schválilo uznesenie, lebo platné uznesenie zastupiteľstva môže zrušiť to isté zastupiteľstvo, ak bude chcieť.
   Kto si myslí, že by tým strácal čas, môže podať podnet prokuratúre, aby preskúmala zákonnosť uznesenia. Prokuratúra môže a nemusí podnetu vyhovieť. Ak vyhovie, môže uplatniť upozornenie s významom v budúcnosti to už nerobte, alebo protest s požiadavkou na zrušenie uznesenia spolu s odôvodnením. Zastupiteľstvo nemusí vyhovieť protestu. V takom prípade bude záležať na prokuratúre, či sa jej bude chcieť podať žalobu.

   Podľa § 8 ods 5 zákona o obecnom zriadení, majetok obce, ktorý slúži na verejné účely (najmä pre miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá), je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.
   Podľa mňa, uznesením o práve prechodu cez pozemok vo vlastníctve obce v prospech jedného z občanov, nedochádza k obmedzeniu práva používať tento pozemok inými osobami, a to tak fyzickými ako právnickými, miestnymi či inými.

   V zmysle zákona, právo prechodu sa zapisuje na liste vlastníctva ako záznam o ťarche na základe návrhu vlastníka pozemku alebo osoby, ktorá disponuje nadobudnutým právom prechodu.
   Katastrálny odbor Okr. úradu je povinný preskúmať, či návrh spĺňa podmienky vykonateľnosti záznamu, nielen formálnu stránku, ale aj či vecne neodporuje právnym predpisom.
   Podľa toho, čo je napísané, katastrálny odbor by nemal vyhovieť návrhu na vykonanie takého záznamu, lebo podľa napísaného, nie je preukázané nielen obmedzenie používania v zmysle § 8 ods. 5 zák. o obecnom zriadení, ale hlavne súlad s čl. 20 ods. 3 Ústavy SR, podľa ktorého (krátené – prvé dve vety)
   Vlastníctvo zaväzuje. Nemožno ho zneužiť na ujmu práv iných alebo v rozpore so všeobecnými záujmami chránenými zákonom.

  • #5075
   Gejza
   Účastník (Participant)

   V tomto konkrétnom prípade, na oznámený zámer občana (starostu) promptne reagovali ďalší občania s tým rozdielom, že každý z týchto vlastníkov priamo susediacich parciel je v kontakte s predmetnou obecnou parcelou. Definovali svoje žiadosti (zriadenia práva prechodu a prejazdu) obdobne, boli zaradené do rokovania a hádajte čo? Všetky okrem starostovej požiadavky boli zamietnuté. Teda hlasovalo sa v tej istej veci, ale naopak…

  • #5079
   ZOMOS
   Keymaster

   Z toho čo som prečítala, by som sa asi obrátila na prokuratúru s uznesením a žiadala preskúmať jeho zákonnosť s odvolaním sa na to, že starosta získal neoprávnene prospech, keďže nie je vlastníkom susednej parcely, navyše je parcela verejne priechodná. Obec takto znížila hodnotu pozemku a nebol na to žiaden zákonný dôvod. Podľa zákona o majetku obcí má starosta obce obmedzenú možnosť nadobúdať obecný majetok, rovnako ako jeho blízke osoby. Formulovala by som všeobecne, aby prokuratúra sama vyhodnotila, ktoré obmedzenie môže byť dôvodom na zrušenie uznesenia. Navyše zápis do katastra by mal byť zmluvne podložený a zmluva by mala byť riadne zverejnená, inak je neplatná. Okrem toho aj fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt, môže na súde napadnúť platnosť právneho úkonu do jedného roka odo dňa prevodu.
   Milena Veresová

Ukázať 3 vlákna odpovedí
 • Musíte byť prihlásený, aby ste mohli odpovedať na túto tému.