Vymáhanie miestnych daní a poplatkov

Máme v obci niekoľkých neplatičov, ktorí dlžia poplatky obci už za niekoľko rokov. Obec k tomu pristupuje podľa môjho názoru dosť benevolentne. Po tom, čo neplatiči nereagujú ani na písomnú výzvu, tak mám pocit, že to obec ani ďalej nerieši. Mnohí už majú exekúcie za neplatenie splátok úverov a podobne, ale vôbec si nežijú zle (keďže pracujú po rôznych ,,fuškách“, peniaze majú, majú mobily, autá, na dome satelit,…). Ak si nevie obec s takýmito ľuďmi poradiť, je možné pohľadávky posunúť firme, ktorá sa vymáhaním pohľadávok zaoberá? Síce by obec prišla o časť peňazí z dlhov, ale môžno by sa už v niektorých ľuďoch prebudil do budúcna rešpekt k plateniu svojich záväzkov.

Aká je premlčacia lehota pri takýchto pohľadávkach? V ktorom zákone sa táto premlčacia lehota spomína? Po jej uplynutí všetky záväzky občana voči obci nenávratne zanikajú?

Odpoveď:

Obce určujú miestne dane a poplatky podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, pričom konkrétne sumy v miestnych podmienkach upravujú v „obecných zákonoch“ – t.j. vo všeobecne záväzných nariadeniach obce o daniach a poplatkoch dostupných na webových stránkach danej obce a k nahliadnutiu na jednotlivých obecných úradoch. Správu daní upravuje zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (Daňový poriadok), podľa ktorého ak je správnom dane obec, môže zabezpečiť vymáhanie daňových nedoplatkov podľa Exekučného poriadku. Podľa Daňového poriadku má zároveň správca dane možnosť vyrubiť úrok z omeškania z každého nedoplatku. Premlčacia lehota je 6 rokov.
§ 3 Daňového poriadku
(5) Správca dane je povinný vykonať úkony pri správe daní aj z vlastného podnetu, ak sú splnené zákonné podmienky pre vznik alebo existenciu daňovej pohľadávky, a to aj vtedy, ak daňový subjekt nesplnil riadne alebo vôbec svoje povinnosť.

§ 88 Daňového poriadku
(4) Správca dane je povinný
a) zisťovať, či sú splnené podmienky na začatie daňového exekučného konania,
b) vykonať daňovú exekúciu len podľa tohto zákona a spôsobmi, ktoré tento zákon ustanovuje.

Ak chýbajú doručenky: Obec nevie vymôcť pohľadávku za miestnu daň alebo poplatok, nakoľko v daňovej evidencii sa nenachádzajú rozhodnutia a doklady o ich doručení. Obec v tomto prípade porušila § 36 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve podľa ktorého účtovné záznamy, ktoré sa týkajú správneho konania, trestného konania, konania pred súdom alebo iného konania, ktoré sa neskončilo, uchováva účtovná jednotka do konca účtovného obdobia nasledujúceho po účtovnom období, v ktorom sa skončila lehota na ich preskúmanie.
Zároveň porušila aj § 30 zákona č. 563/2009 Z z. o správe daní, ktoré umožňujú doručovať zásielky aj prostredníctvom zamestnancov správcu dane, avšak pri nedoručení je potrebné doručiť iným spôsobom tak, aby preukázateľne plynuli lehoty umožňujúce vymáhanie pohľadávok obce.

Ak obec využíva exekúcie, tak má možnosť postupovať podľa§ 26zákona č. 431/2002 Z.z., ktorý umožňuje tvorbu opravných položiek, ak existuje opodstatnený predpoklad zníženia hodnoty majetku pod jeho účtovnú hodnotu.

Právny tím ZOMOS

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *