Vymáhanie miestnych daní a poplatkov

Máme v obci niekoľkých neplatičov, ktorí dlžia poplatky obci už za niekoľko rokov. Obec k tomu pristupuje podľa môjho názoru dosť benevolentne. Po tom, čo neplatiči nereagujú ani na písomnú výzvu, tak mám pocit, že to obec ani ďalej nerieši. Mnohí už majú exekúcie za neplatenie splátok úverov a podobne, ale vôbec si nežijú zle (keďže pracujú po rôznych ,,fuškách“, peniaze majú, majú mobily, autá, na dome satelit,…). Ak si nevie obec s takýmito ľuďmi poradiť, je možné pohľadávky posunúť firme, ktorá sa vymáhaním pohľadávok zaoberá? Síce by obec prišla o časť peňazí z dlhov, ale môžno by sa už v niektorých ľuďoch prebudil do budúcna rešpekt k plateniu svojich záväzkov.

Aká je premlčacia lehota pri takýchto pohľadávkach? V ktorom zákone sa táto premlčacia lehota spomína? Po jej uplynutí všetky záväzky občana voči obci nenávratne zanikajú?

Odpoveď:

Obce určujú miestne dane a poplatky v zmysle  zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, pričom sumy v miestnych podmienkach upravujú vo VZN o daniach a poplatkoch. Správu daní upravuje zákon 563/2009 Z.z., podľa ktorého, ak je správnom dane obec, môže zabezpečiť vymáhanie daňových nedoplatkov podľa exekučného poriadku. Podľa tohto predpisu má zároveň správca dane vyrubiť úrok z omeškania z každého nedoplatku. Premlčacia lehota je 6 rokov.

Podľa § 3 ods. 5 zákona o správe daní je srávca dane je povinný vykonať úkony pri správe daní aj z vlastného podnetu, ak sú splnené zákonné podmienky pre vznik alebo existenciu daňovej pohľadávky, a to aj vtedy, ak daňový subjekt nesplnil riadne alebo vôbec svoje povinnosť.

Podľa § 88 ods. 4 je Správca dane  povinný

a) zisťovať, či sú splnené podmienky na začatie daňového exekučného konania,

b) vykonať daňovú exekúciu len podľa tohto zákona a spôsobmi, ktoré tento zákon ustanovuje.

Problém môže nastať, ak chýbajú doručenky rozhodnutí, prípadne výziev na zaplatenie dlžnej sumy.
Ak chýbajú doručenky obec nevie vymôcť poplatky, nakoľko v daňovej evidencii sa nenachádzajú rozhodnutia a doklady o ich doručení. Obec v tomto prípade porušila zákon 431/2002 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov § 36 ods. (1), podľa ktorého Účtovné záznamy, ktoré sa týkajú správneho konania, trestného konania, konania pred súdom alebo iného konania, ktoré sa neskončilo, uchováva účtovná jednotka do konca účtovného obdobia nasledujúceho po účtovnom období, v ktorom sa skončila lehota na ich preskúmanie.

Zároveň porušila aj § 30 zákona 563/2009 o správe daní, ktoré umožňujú doručovať zásielky aj prostredníctvom zamestnancov správcu dane, avšak pri nedoručení je potrebné ich doručiť iným spôsobom tak, aby preukázateľne plynuli lehoty umožňujúce vymáhanie pohľadávok obce.

Ak obec využíva exekúcie, tak jej zákon 431/2002 Z.z. § 26n ods. 3 a 4 umožňuje tvorbu opravných položiek, ak existuje opodstatnený predpoklad zníženia hodnoty majetku pod jeho účtovnú hodnotu.

Čo sa týka premlčacej lehoty, tú upravuje daňový poriadok (563/2009 Zb.) v § 85. V prípade, že obec upozorňovala na záväzky a má to riadne zdokladované, lehota sa predlžuje. Tých šesť rokov sa týka prípadov, keď sa obec pohľadávkami nezaoberala a nevymáhala ich:

§85

Premlčanie a zánik práva vymáhať daňový nedoplatok

(1) Právo na vymáhanie daňového nedoplatku je premlčané po šiestich rokoch po skončení kalendárneho roku, v ktorom daňový nedoplatok vznikol. Ak správca dane v lehote podľa prvej vety doručí daňovému subjektu výzvu podľa § 80, začína plynúť nová premlčacia lehota po skončení kalendárneho roku, v ktorom bola výzva doručená.

(2) Počas daňového exekučného konania lehota podľa odseku 1 neplynie.

(3) Správca dane prihliadne na premlčanie, iba ak daňový dlžník vznesie námietku premlčania, a to len v rozsahu uplatnenej námietky. Podanie námietky má odkladný účinok. Proti rozhodnutiu o námietke daňový dlžník nemôže podať odvolanie.

(4) Právo na vymáhanie daňového nedoplatku zaniká po 20 rokoch po skončení kalendárneho roku, v ktorom daňový nedoplatok vznikol.

(5) Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa vzťahujú aj na právo vymáhať iné peňažné plnenie, ktoré nie je daňou, uložené rozhodnutím správcu dane podľa tohto zákona vrátane exekučných nákladov a hotových výdavkov.

 

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *