Rokycanská škola bojuje o riaditeľa

Informačná tabuľa v obci RokycanyV obci Rokycany pri Prešove aktuálne okrem iného vedie zastupiteľstvo a rada školy spor so starostom o vymenovanie riaditeľky školy. Opätovne sa ukazuje, že menovanie riaditeľa definované zriaďovateľom nie je šťastné, nakoľko spory medzi orgánmi sú v obciach časté a vyvolávajú veľké vášne. Najmä preto, že sa týkajú detí a rodičov a tiež preto, že zásahy zriaďovateľa – v tomto prípade starostu – oslabujú pozíciu rady školy, ktorá je zložená zo zástupcov rodičov a učiteľov, ktorých sa to osobne dotýka, a účasť v nej má aj zriaďovateľ. V prípade, že potom využíva svoje postavenie na posilnenie tejto, už danej pozície, sa spory o vedenie školy vyostrujú.

Obecné zastupiteľstvo v obci Rokycany sa pôvodne malo konať v pondelok 21.10.2019, po dohode sa ale napokon konalo v utorok 22.10.2019, hoci sa na  webe táto informácia objavila iba v pondelok večer a nesedela s pozvánkou na starej kovovej zelenej tabuli umiestnenej pri zastávke autobusu v blízkosti kostola.Tá na tabuli bola spísaná dňa 17.10.2019 a vyvesená bola v pondelok 21. 10. poobede  a tá na webe obce bola vyvesená s dátumom 15.10.2019, ale objavila sa tam až v pondelok 21.10.2019 podvečer. Podľa prvej i druhej malo zasadanie prebehnúť v priestoroch obecného úradu so začiatkom o 16.00 hodine.

Boli sme pri tom. Zastupiteľstvo sa napokon nekonalo na mieste, ktoré oznamovala informačná tabuľa a web, ale v miestnom pohostinstve v blízkosti  rekonštruovaného úradu.
Ešte zarážajúcejší bol jeho priebeh. Trvalo necelé tri minúty. Jediným bodom rokovania malo byť vymenovanie novej riaditeľky základnej školy. Prítomní boli štyria poslanci zo siedmich, zastupiteľstvo bolo teda uznášaniaschopné. Starosta ale až v tomto momente predložil materiál k jedinému bodu rokovania. K prejednaniu veci však vôbec  neprišlo, pretože starosta po otvorení rokovania dal hlasovať o programe ako celku, dvaja poslanci boli za, dvaja proti. Následne starosta skonštatoval, že program nebol schválený, zastupiteľstvo ukončil a odišiel. V zmysle zákona o obecnom zriadení sa však malo ešte hlasovať o zmene návrhu programu, ktorá je možná, ak za zmenu bude hlasovať nadpolovičná väčšina všetkých poslancov obecného zastupiteľstva, teda aspoň štyroch v prípade obce Rokycany. Starosta však veľmi rafinovane rýchlo ukončil zasadnutie a doslova utiekol, takže všetci prítomní, vrátane nie malého množstva občanov obce a zástupcov pedagogického zboru miestnej základnej školy, zostali zaskočení.

Zasadnutie zastupiteľstva v obci Rokycany

Podľa predloženého materiálu má starosta obce zjavný problém s kvalifikačnými predpokladmi víťazky druhého výberového konania na miesto riaditeľa miestnej základnej školy Mgr. Ivety Markovičovej.V takom prípade je starosta oprávnený podľa zákona 596/2003 §3 ods. 2 predložiť obecnému zastupiteľstvu návrh na vyslovenie nesúhlasu s navrhnutým kandidátom na najbližšie zasadnutie príslušného zastupiteľstva. Na tento svoj návrh musí získať súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. V zmysle zákona zriaďovateľ do 15 dní od rokovania obecného zastupiteľstva, na ktorom nezíska podporu svojho návrhu s týmto svojím nesúhlasom uznesením obecného zastupiteľstva, vymenuje riaditeľa na základe návrhu rady školy – teda Mgr. Ivetu Markovičovú. Útek starostu z rokovania i predloženie návrhu na vyslovenie nesúhlasu s navrhnutou kandidátkou až v momente začatia rokovania zastupiteľstva však nasvedčuje o nie odbornom postupe, ale skôr o účelovom získavaní času.

Problémov  v súčasných Rokycanoch je však podľa opisu situácie na stretnutí s poslancami, aktivistami i zástupcami pedagógov omnoho viac. Časť uvidíte aj v skratke v reportáži RTVS v čase od 3:03 minúty.

Situácii sa budeme ďalej venovať aj v rámci našej ZOMOS Tour.

Tím ZOMOS

 

Projekt „Zorientuj sa v samospráve“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

2 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *