To musí niekto aj dokázať

INFORMÁCIE ZNAMENAJÚ MOC V RUKÁCH VEREJNOSTI

Vitajte v obci Mokrý Háj, ktorá sa nachádza v okrese Skalica a žije v nej vyše 700 obyvateľov. Starostom obce je od volieb v roku 1994 Peter Pobuda, člen Rady a Predsedníctva Združenia miest a obcí Slovenska,  predseda Združenia miest a obcí Záhorie a podpredseda Klubu starostov a primátorov okresu Skalica. Sumár všetkých týchto funkcií pána starostu by mal byť predpokladom, že najmä Obec Mokrý Háj hospodári transparentne a riadi sa zákonmi platnými v Slovenskej republike.

NEZVEREJNÍM, NESPRÍSTUPNÍM A PREČO SA VÔBEC PÝTATE?!

Obecný majetok patrí všetkým obyvateľom obce, a ak je niekto voľbou zvolený a oprávnený hospodáriť s týmto majetkom, obyvatelia majú právo na vierohodnú kontrolu. Ale táto je obyvateľom Mokrého Hája z  „neznámeho“ dôvodu, a aj napriek existujúcim zákonom, upieraná. Hlavný kontrolór v obci nie je. Na oficiálnych webstránkach obce nájdete k 8.10.2018 faktúry len z roku 2011, len niektoré zmluvy a zmluvy bez sumy alebo bez dátumu. Márne by bolo hľadanie objednávok, záverečného účtu a rozpočtu obce, schválených všeobecne záväzných nariadení a ich návrhov. Z činnosti obecného zastupiteľstva je zverejnená len jediná zápisnica zo zasadnutia zo 4.7.2018. O zverejňovaní termínov zasadnutí zastupiteľstva, údajov o dochádzke, hlasovaní poslancov zastupiteľstva a činnosti komisií zastupiteľstva je možné asi len snívať. Na 18. zasadnutí obecného zastupiteľstva bola potvrdená i skutočnosť, že nie je zriadená komisia na ochranu verejného záujmu. Starosta obce má každoročne takejto komisii odovzdávať tzv. majetkové priznanie verejného činiteľa  – Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov. Keďže však nie je zverejnená činnosť a pôsobnosť komisií obecného zastupiteľstva, o dodržiavaní ustanovení ústavného zákona sa možno len domnievať. Slovné spojenie profil verejného obstarávateľa je v Mokrom Háji pravdepodobne veľmi chúlostivé slovo, lebo verejné obstarávanie v tejto obci je asi prísne tajné.

Dobrá obecná samospráva by mala informácie o svojej činnosti obyvateľom priam vnucovať. Ale v Mokrom Háji sa obyvateľ dočkal slov: „my nemáme takú povinnosť“ – ak žiadal o zápisnicu z verejného prerokovania o rozširovaní miestnej skládky odpadov. Alebo bol obyvateľ podrobený „výsluchu“ od úradníčky obce: „na čo vám to bude?!“, ak sa zaujímal o inú verejnú vec. Veľkou perlou tejto obecnej samosprávy je, že neprevzala písomné, doporučené  listové zásielky, žiadosti o informácie, v ktorých bolo žiadané, podľa Zákona o slobodnom prístupe k informáciám 211/2000 Z. z., o aktuálne nezverejnené dokumenty – Rokovací poriadok alebo Zásady hospodárenia obce Mokrý Háj. A to aj napriek tomu, že orgány obce a pracovníčka poverená preberaním zásielok boli na odoslanie týchto žiadostí upozornení na zasadnutí zastupiteľstva. O otvorenosti obecnej samosprávy sa teda vynárajú oprávnené pochybnosti a takéto jednanie orgánov a zamestnancov obce prispieva k zbytočnému nárastu nedôvery k samospráve a k polarizácii obyvateľstva.

TO MUSÍ NIEKTO AJ DOKÁZAŤ A NEBERME TO OSOBNE

Ako môže obyvateľ dokázať neexistenciu niečoho, čo neexistuje? Ako je možné dokázať neexistenciu výziev napríklad na obsadenie postu hlavného kontrolóra alebo verejných obstarávaní, ak tieto nie sú zverejnené na oficiálnych webstránkach obce? Existujú teda vôbec?

Snáď všetci obyvatelia tejto obce by akceptovali „obchodné vzťahy“ medzi obcou a spoločnosťou IPPS group, s. r. o., ktorá patrí starostovej dcére. Stačilo by zverejniť všetky objednávky, zmluvy, faktúry a obstarávania. Na oficiálnych webstránkach obce sú uvedené metadáta zo zmluvy na vybudovanie dažďovej kanalizácie od spoločnosti IPPS, group s.r.o. na 2998,80 €, zo dňa zo dňa 22. 3. 2013. Faktúra však k tejto zmluve zverejnená nie je. V súkromnej spoločnosti IPPS group, s.r.o., je starosta Peter Pobuda zodpovedným zástupcom za viazanú živnosť Prevádzkovanie verejných vodovodov III. kategórie a prevádzkovanie verejných kanalizácií I. kategórie. Možno dohľadať vo úplnom výpise zo Živnostenského registra www.zrsr.sk, IČO: 45641005. Existencia dodávok služieb a/alebo tovarov pre obec Mokrý Háj od IPPS group, s. r. o. vyplýva nie len z ústnych informácií, ktoré sa šíria medzi obyvateľmi. Podľa protokolu č. 107/2011, o výsledku vykonanej kontroly Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, spoločnosť IPPS group, s. r. o. prevádzkovaním verejného vodovodu v obci Mokrý Háj vykonávala regulovanú činnosť – výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom – bez úradom schválenej alebo určenej maximálnej ceny. Áno, roky 2010 a 2011 sú už minulosťou, ale z uvedeného vyplýva, že IPPS, group s.r.o. dodávala obci Mokrý Háj služby pomocou zodpovedného zástupcu za viazanú živnosť, ktorým je starosta tej istej obce. Ak sa táto udalosť stala v najlepšom úmysle a so zreteľom na zlepšenie životných podmienok, nie je to asi potrebné pánovi starostovi vyčítať. Povinné zverejňovanie dokumentov bolo zákonom prikázané až od 1. januára 2011. No aj v roku 2018 obec stále takmer nič nezverejňuje (v druhej polovici roka 2018 „narýchlo“ zopár zmlúv pribudlo). V mnohých obyvateľoch toto správanie vyvoláva pochybnosti o hospodárení alebo napríklad o existencii obchodných vzťahov medzi obcou a firmou starostovej dcéry i v súčasnosti a to bez riadneho obstarávania alebo zverejňovania.

AUTOKRACIA A SMUTNÁ REALITA VIACERÝCH MALÝCH OBCÍ NA SLOVENSKU?

Protikandidáta vo voľbách mal aktuálny starosta len raz. Azda z tohto dôvodu starosta Peter Pobuda na 18. zasadnutí obecného zastupiteľstva čítal verejnosti svoje prijaté SMS-správy, v ktorých „neznámy“ pisateľ ohovára kandidátov na obecných poslancov a starostu obce a iných aktívnych obyvateľov? Dôvodom doterajšej absencie protikandidáta na starostu môže byť i schopnosť ústnej sebaprezentácie starostu Petra Pobudu alebo prípadne podpora voličov – klientov zo Zariadenia pre seniorov v Mokrom Háji. Najmä v týchto druhoch zariadení nie je nezvyčajný náhle zvýšený počet prihlásení k trvalému pobytu alebo napríklad „návrh“ výmeny volebných hlasov miesto úhrady za autobusový výlet. V neposlednom rade možno vnímať strach obyvateľov, ktorí na vlastnej koži pocítili, čo je to „odveta“, ak si dovolili vyjadriť svoj názor alebo záujem o obecné dianie. V obci zaznievajú názory, že aj keby bol niekto zvolený za obecného poslanca, k ničomu sa nedostane, lebo poslanci vraj nedostávajú pred zasadnutím zastupiteľstva materiál k rokovaniu. Nevedno, či sú si aktuálni poslanci vedomí možnej trestnej zodpovednosti, ak rozhodujú, schvaľujú a hlasujú bez potrebných podkladov a teda bez úplného poznania konkrétnych záležitostí. Právo obecného zastupiteľstva na kontrolu hospodárenia s majetkom obce je tu pravdepodobne tiež dosť neznáme.

U KOHO JE ČIERNY PETER?

Vitajte teda v Mokrom Háji, obci, ktorá sa aktuálnym dianím azda podobá iným malým obciam na Slovensku, kde pán starosta neodpovie na pozdrav všetkým, ktorí sa o obec čo i len začnú zaujímať alebo si dovolia vyjadriť svoj názor na obecné dianie. OBEC Mokrý Háj by mala, dodržiavaním zákonov a zverejnením všetkých zmlúv, faktúr a dokumentov, dokázať,  že sa v tejto obci nedeje nič protizákonné.

Aj obyvatelia Mokrého Hája majú Ústavou Slovenskej republiky zaručené právo na slobodu prejavu a právo na informácie. Nie je možné, aby sa občan obával represálií a ak bude žiadať svoje ústavne práva, mohol by pociťovať strach zo zamietnutia (napríklad pri prenájme kultúrneho domu alebo „zvláštnych“ komplikácií pri vydávaní stavebného povolenia).

Vedenie obecnej samosprávy alebo práca na rozvoji obce je náročná činnosť, ktoré si zaslúžia nie len finančné ohodnotenie. Obce a mestá však patria len nám, obyvateľom a občanom Slovenskej republiky, a preto sa prestaňme báť, lebo my máme právo na informácie. Ľudia sa totižto najlepšie ovládajú len vtedy, ak sú držaní v nevedomosti.

Peter Uhlár

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *