Susedské spory a malý (obecný) súd

Bývame v malej obci. Naši susedia majú veľkého psa, ktorý však nie je uviazaný ani zatvorený a veľakrát sa nachádza aj na našom dvore. Pes sa niekedy správa agresívne, a moje deti sa vtedy boja vyjsť na dvor. Vlastník psa moje ponosy ignoruje. Už som sa sťažovala aj na obecnom úrade, po čom údajne pán starosta vyzval vlastníka na zatvorenie psa. Stále sa však nič nezmenilo. Cítime sa bezmocne, prosíme Vás preto týmto o pomoc a radu. 

Odpoveď:

Vo veciach susedských sporov je nezriedka, žiaľ, veľmi ťažké domôcť sa rýchlej a efektívnej ochrany svojich práv a právom chránených záujmov. V prvom rade odporúčame obrátiť sa ešte raz na starostu, aby vykonal bezodkladné a účinné zjednanie nápravy od vlastníka psa. V prípade, že starosta vydá k vlastníkovi psa akékoľvek písomné stanovisko, požadujte jeho kópiu. Rovnako žiadajte aj o kópiu pôvodnej výzvy starostu o zatvorenie psa.

Mnohé slovenské obce majú zriadené aj tzv. komisie pre ochranu verejného poriadku, t.j. poradné orgány obecného zastupiteľstva, ktoré sú oprávnené predvolať si rušiteľov verejného poriadku a uložiť im opatrenia. Ak u vás v obci takáto komisia existuje, obráťte sa (aj) na ňu.

Od starostu môžete požadovať aj aby využil málo známu kompetenciu obce, tzv. „malý (obecný) súd“. Ide o právomoc starostu vyplývajúcu z § 5 Občianskeho zákonníka („Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde.“).  Starosta na základe § 5 OZ môže teda uložiť v správnom konaní susedovi tzv. predbežné opatrenie, v zmysle ktorého mu záväzne nariadi obnovenie pôvodného (pokojného) stavu, vrátane povinnosti zatvárať psa, uväzovať ho, opraviť/postaviť plot a pod. Kontrolu dodržiavania predbežného opatrenia má na starosti štatutár obce alebo ním poverený pracovník obecného úradu, prípadne obecná polícia, ak je v obci zriadená. Za podanie návrhu na vydanie predbežného opatrenia sa neplatia žiadne správne (súdne) poplatky. V podaní iba označíte navrhovateľa a odporcu, vec sporu, opis zrejmého zásahu do pokojného stavu, dôkazy (fotky, výpovede svedkov) a petit (niečo prikázať, zakázať, strpieť, aby odporca niečo vykonal, niečoho sa zdržal alebo niečo znášal a pod.). Starosta pri rozhodovaní podľa § 5 OZ postupuje v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  – na vydanie rozhodnutia vo veci má teda v zásade 30 dní. Väčšiemu využívaniu inštitútu malého (obecného) súdu však v praxi niekedy bráni nielen neochota starostov aplikovať ho, ale aj relatívne slabá vynútiteľnosť uložených opatrení.

Ak by sused predbežné opatrenia nedodržiaval, rovnako ako aj v prípade, ak by ho starosta vôbec ani nevydal, môžete sa obrátiť priamo na miestne príslušný okresný súd s tzv. susedskou žalobou podľa § 127 ods. 1 OZ ( „Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.“.). Súdne pojednávanie môže trvať dlhé mesiace, nevraviac a nákladoch za právnika a súdne poplatky. Ak však súd rozhodne vo váš prospech, a  napriek tomu sa naďalej nezjedná náprava, sused sa môže dopustiť až trestného činu marenia úradného (súdneho) výkonu rozhodnutia.

Inou možnosťou je obrátiť sa priamo na políciu, resp. na miestne príslušný okresný úrad, aby tieto orgány ochrany práva preskúmali, či postupom suseda nedochádza k napĺňaniu skutkovej podstaty priestupku proti občianskemu spolunažívaniu (§ 49 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch) či k páchaniu inej nezákonnej činnosti.

V každom prípade, ak najbližšie zbadáte susedovho psa na svojom pozemku, vyhotovte si z toho obrazový alebo obrazovozvukový záznam ako dôkaz a zavolajte hneď políciu. Nech máte aspoň jeden záznam. že ste oznámili narušenie bezpečnosti. Polícia má zákonnú povinnosť zaoberať sa vecou (§ 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore). V závislosti od závažnosti prípadu začne polícia prípad riešiť buď sama, alebo vec odstúpi na príslušné orgány.

Záverom pre poriadok pripomíname, že najmä menej závažné susedské spory sa dajú operatívne riešiť aj prostredníctvom mimosúdnej mediácie podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii. Na mediáciu sa však vyžaduje dobrovoľný súhlas oboch strán sporu, pričom konanie je zároveň spoplatnené. Podrobnosti o mediácii a oficiálnych certifikovaných mediátoroch sú k dispozícii na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

 

Právny tím ZOMOS

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *