Najvyšší súd dal za pravdu hlavnému kontrolórovi

Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach dňa 19.6.2012 odvolalo Hlavného kontrolóra mesta Dušana Chrastinu. Uznesenie sa odvolávalo na opakované a zvlášť hrubé porušovanie povinností zamestnanca a zanedbávanie povinností hlavného kontrolóra s tým, že ho na to upozornili naposledy dňa 14.2.2012.

Uznesenie preskúmala Okresná prokuratúra v Martine a vydala voči uzneseniu protest prokurátora. Okrem iného skonštatovala, že „V napádanom uznesení mestského zastupiteľstva je formulovaný dôvod odvolania nezrozumiteľne, nie je z neho zrejmé, čím v ktorom konkrétnom prípade mal hlavný kontrolór porušiť zákon, aby to bolo dôvodom pre jeho odvolanie – konkrétne body 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 v ktorých sú konštatované len určité veci, ktoré sa mali udiať najmä v roku 2009 resp. v roku 2010, z ktorých však nevyplýva obzvlášť hrubé, alebo hrubé zanedbávanie povinností si hlavného kontrolóra, ktoré by mohli byť dôvodom na jeho odvolanie. Skutočnosti, ktoré mu boli vytýkané ako dôvod pre jeho odvolanie v bodoch 2, 3 a 8 uznesenia boli v podstate jeho právom, resp. povinnosťou.“

Prokuratúra teda skonštatovala, že dôvody odvolania sú nie iba nedostatočné, ale navyše kontrolórovi vyčítajú nadprácu a usilovnosť. Svoje dôvody v tom zohrala pravdepodobne aj urazená hrdosť, čo sa dá usudzovať z argumentácii v bode 3 uznesenia:  „hlavný kontrolór podal prokurátorovi návrh na preskúmanie zákonnosti tohto uznesenia, pričom takto postupoval bez predchádzajúceho prerokovania s poslaneckým zborom, čím mal znevážiť poslancov mestského zastupiteľstva.“

Mestské zastupiteľstvo protest prokurátora prerokovalo a uznesením č. 143/2012 mu nevyhovelo. Na zmenu rozhodnutia nepostačovali ani dôvody a vysvetlenie Dušana Chrastinu k jednotlivým výhradám, ktorými MsZ obhajovalo svoje rozhodnutie.

Následne na túto skutočnosť podal prokurátor žalobu na súd na zrušenie predmetného uznesenia. „Krajský súd zrušil napadnuté rozhodnutie aj z dôvodu, že podľa jeho právneho názoru, z obsahu predloženého administratívneho spisu nevyplýva, že by odporca pred odvolaním kontrolóra Chrastinu z funkcie kontrolóra dodržal zákonný postup a v súlade s ustanovením §18a ods. 9 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. v znení účinnom k 31.12.2012, ho aspoň raz písomne upozornil a preukázal, že Chrastina bol písomne upozornený mestským zastupiteľstvom,“ citujem z Uznesenia Krajského súdu v Žiline.

Voči uzneseniu krajského súdu sa odvolalo Mesto Vrútky, ako aj Dušan Chrastina. Kým mesto napadalo rozhodnutie súdu o zrušení predmetného uznesenia a odvolávalo sa na výlučnú právomoc obecného zastupiteľstva rozhodovať  o voľbe a odvolaní  hlavného kontrolóra, Dušan Chrastina namietal zmätočnosť rozhodnutia.

Najvyšší súd SR vyslovil názor, že je povinnosťou krajského súdu preskúmať nielen formálne naplnenie podmienok a predpokladov na odvolanie hlavného kontrolóra, ale tiež sa zaoberať aj tým, či skutočne zo strany hlavného kontrolóra došlo k porušeniu, či zanedbaniu jeho  povinností.

Na záver Najvyšší súd SR skonštatoval, že „Podstatným pre toto súdne preskúmavacie konanie je otázka právomoci správneho súdu preskúmavať zákonnosť uznesenia mestského zastupiteľstva o odvolaní hlavného kontrolóra z hľadiska existencie materiálnych dôvodov. Tie stanovuje priamo § 18a ods. 9 písm. b/ zák. č. 369/1990 Zb. Hlavného kontrolóra preto nemôže mestské zastupiteľstvo odvolať mocensko – politickým spôsobom, iba na základe výsledku hlasovania, ale súčasne ako kumulatívna podmienka je existencia materiálnych dôvodov. Zákonodarca týmto po zvolení určitej osoby za hlavného kontrolóra mu zaručuje nezávislosť aj od mestského zastupiteľstva, ktoré ho zvolilo.

Sme veľmi radi, že výrok Najvyššieho súdu zohľadnil ducha zákona, ktorý bol určite ustanoviť v samospráve nezávislý výkon kontroly. Zároveň sme si istí, že u nás bude všetko v poriadku, pretože Dušan Chrastina je revízorom OZ ZOMOS a jeho zodpovedný prístup je zárukou dobrej práce.

 

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *