#5141
Jozef Baksa
Účastník (Participant)

Oznamovateľ, ak nie je zároveň poškodený, má okrem iných práv ustanovených týmto zákonom právo robiť návrhy na vykonanie dôkazov alebo na ich doplnenie a predkladať dôkazy. Oznamovateľ nemá právo nahliadať do spisu.
Oznamovateľovi je doručované každé uznesenie , ktorým sa vyšetrovanie končí ( § 197 TP, § 214 TP, § 215 TP, § 228! TP ) a tento je oprávnený podať sťažnosť. Takže to, že sa vyšetrovanie ukončilo sa oznamovateľ dozvie z uznesenia.