#5207
predseda ZOMOS
Keymaster

Pozdravujem pani Patrícia.
Zápisnica zo zasadania nie je nikde v zákone spomínaná (mám na mysli základnú obecnú abecedu, teda zákon o obecnom zriadení, zákon NRSR č.369/1990 Z.z)
Pravidlá rokovania obecného zastupiteľstva si v zmysle zákona o obecnom zriadení (§12, odsek 11) upraví samo OZ v tzv. rokovacom poriadku a tu aj spôsob a pravidlá zverejňovania zápisníc.
Niekedy sa zápisnici pripisuje význam, ktorý jej vôbec nenáleží a často práve zápisnica z OZ býva zbytočným sporom, navyše celkom nepodstatným.
Zákon č.211/2000 Z.z v §5 odsek 8 hovorí, že ustanovenia v odseku 2 (tamtiež) sa primerane použijú na zverejňovanie informácií obecnými zastupiteľstvami. A konečne odsek 2 pojednáva o povinnostiach Národnej rady Slovenskej republiky. Máme zato, že podstatným zverejňovaným faktom z rokovaní OZ je výpis textov prijatých uznesení (a nariadení) a spôsob hlasovania jednotlivých poslancov OZ.
Z vyššie uvedeného je naozaj ľahko eliminovať konflikty medzi orgánmi obce kvôli spôsobu zverejňovania opisu priebehu rokovaní OZ. Aj vzhľadom na fakt, že v danej veci má „navrch“ obecný úrad pod taktovkou starostu, sú často zverejnené zápisnice tendenčné a nie celkom presne sú opisom skutočného priebehu rokovania. Musím sa však vrátiť o pár riadkov vyššie konštatovaním, že zápisnici a aj podpisom overovateľov sa prikladá zbytočný význam, obzvlášť v „konfliktných“ situáciách v samospráve.
Rovnako úloha overovateľa nie je nikde v zákone opisovaná.
Preto sa veľmi účinným nástrojom ukazuje tvorba a zverejňovanie (bez obáv z postihu) audiozáznamov, či videozáznamov z priebehu rokovania OZ, kde si každý môže urobiť názor na priebeh rokovania OZ na základe skutočného priebehu.
Samozrejme zverejnenie záznamu na webe je možné upraviť v rokovacom poriadku obecného zastupiteľstva, no aj v prípade, ak tomu tak nie je, je možné ho zverejniť, ale znova pripomínam, že v podmienkach „konfliktnej“ samosprávy je táto moc iba v rukách toho, kto riadi práce obecného úradu (zo zákona je ním starosta).
Preto, ako vyššie uvádzam, je možné audio alebo videozáznam priebehu rokovania akýmkoľvek spôsobom bez obáv a verejne šíriť. (napr. alternatívne weby k obecným, sociálne siete a podobne)