#5021
ZOMOS
Keymaster

Zákon o verejnom obstarávaní v § 1 ods. 2n) hovorí, že zákon sa nevzťahuje na civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom je
1. právne zastupovanie klienta advokátom v rozhodcovskom konaní, zmierovacom konaní, súdnom konaní, správnom konaní alebo v inom obdobnom konaní,
2. právne poradenstvo poskytované advokátom pri príprave konania podľa prvého bodu, alebo ak existuje zjavný náznak a vysoká pravdepodobnosť, že vec, ktorej sa právne poradenstvo týka, sa stane predmetom konania podľa prvého bodu,
3. osvedčovanie listín notárom alebo oprávnenou osobou.
Obec preto nemusí obstarávať právne služby súťažou.