Kto rozhoduje o nevyčerpanej dovolenke starostu

Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku starostu či primátora je téma, ktorá je na stole zvyčajne raz za štyri roky. Rozhoduje o nej obecné zastupiteľstvo. Toto uznesenie často vnímame emocionálne a posudzuje sa ako forma odmeny či trestu. Aj interpretácia rozhodnutia navonok je rovnaká, akoby pri preplatení dovolenky išlo o niečo iné, ako bežné plnenie povinnosti zamestnávateľa.

Na preplatenie náhrady za dovolenku starostovi sa treba dívať rovnako pragmaticky ako na všetky časti rozpočtu. V mnohých prípadoch sú to nemalé peniaze.

V prvom rade – náhrada patrí iba odchádzajúcemu starostovi. Zákon 253/1994 Z.z. sa pri dovolenke starostov a primátorov odvoláva na Zákonník práce, kde je riešený aj pokračujúci pracovný pomer.  Pôvodný starosta ostáva v nepretržitom pracovnom pomere a preto mu nárok na preplatenie dovolenky nevzniká. Má naďalej možnosť si dovolenku vyčerpať  do konca, prípadne do konca budúceho roka, ako je uvedené v zákonníku práce. Nárok na preplatenie vzniká iba odchádzajúcemu starostovi.

Podmienka nároku sa opiera o výrok  „ak nemohol vyčerpať dovolenku ani do konca budúceho roku“. Preto je potrebné posudzovať či mohol, alebo nemohol dovolenku čerpať. Mandát starostu je nesporne náročný a starosta je v práci v podstate stále.  V žiadnom prípade by som nechcela posudzovať jeho pracovnú dobu, avšak aj starosta sa občas vzdiali, venuje čas rodine, či odíde na dovolenku mimo obce. V takomto čase by určite dovolenku čerpať mal i keď nad ním nestojí nik, kto by mu ju mohol nariadiť. Je však často praxou, že starostovi ostane ku koncu volebného obdobia nie iba nová, ale aj stará dovolenka. Je preto potrebné zaoberať sa tým, či skutočne dovolenku vyčerpať nemohol, pretože obec realizovala závažnú investíciu a jeho prítomnosť bola nevyhnutná, alebo si dovolenku nevyčerpal iba preto, že to nebolo potrebné a voľnosť úväzku mu umožnila odpočinúť si aj bez čerpania riadnej dovolenky. S prihliadnutím na tieto skutočnosti treba potom rozhodovať o tom, či starosta nárok na preplatenie nevyčerpanú dovolenku má, alebo nie.

Prvý raz som sa stretla s tým, že o nevyčerpanej dovolenke starostu rozhoduje staré a nie novozvolené zastupiteľstvo. Prekvapila ma skutočnosť, že poslanci vôbec zasadajú, keď je už zvolené zastupiteľstvo nové. Právne to nie je zakotvené, keďže mandát zaniká po zvolení sľubu nových poslancov, ale eticky je nesporné, keďže ich občania nezvolili, že im mandát zanikol a nemali by už rozhodovať vo veciach, v ktoré ľudia zverili niekomu inému. Už len pre tento dôvod by som o nevyčerpanej dovolenke určite nerozhodovala.

Problém je však aj v právnej rovine – zákon hovorí o tom, že preplatenie patrí za dovolenku, ktorú starosta nemohol vyčerpať a v prípade, že zasadá zastupiteľstvo a starosta, je samozrejmé, že mandát má a preto nie je možné konštatovať, že dovolenku nemohol vyčerpať a ani určiť počet dní, keďže možnosť čerpať dovolenku stále trvá. O nevyčerpanej dovolenke možné rozhodovať až po skončení mandátu starostu a preto o ňom môže rozhodnúť iba novozvolené zastupiteľstvo. Akékoľvek iné riešenie nie je dobré a plnenie z takéhoto rozhodnutia je porušením zákona a zároveň nezákonným obohacovaním sa.

Svoj názor som konzultovala a opieram ho o stanovisko, ktoré mi poskytlo ZMO, región Jaslovské Bohunice a RVC Trnava v zastúpení vedúcej kancelárie Mgr. Andrey Briestenskej,  ktorej zároveň veľmi pekne ďakujem.

Milena Veresová

3 komentárov
 1. Jana Fejerčáková hovorí:

  Ja by som dala do pozornosti Rozhodnutie Krajského súdu v Žiline č. 30S/155/2019 zo dňa 17.03.2020 k analogickému použitiu ustanovení o pracovnom pomere na dobu určitú na výkon funkcie starostu.
  V skratke: 12. Správny súd zdôrazňuje, že obdobie výkonu funkcie starostu sa v danom prípade Mgr. E. O. skončilo, čo treba posúdiť ako dôvod na vyplatenie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku aj v zmysle§ 116 ods. 3 Zákonníka práce, ktorý je potrebné v danom prípade použiť analogicky na účely výkladu §2 ods. 2 druhá veta zákona č. 253/1994 Z.z.. Pokiaľ podľa Zákonníka práce je možné za nevyčerpanú dovolenku poskytnúť náhradu vždy, pokiaľ sa dovolenka nemohla vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru, potom je potrebné takýto istý princíp primerane použiť aj pri starostoch pri skončení ich funkčného obdobia. V danom prípade pôvodnému starostovi žalovaného Mgr. E. O. funkcia starostu zanikla uplynutím funkčného obdobia, čo je prípad, ktorý je možné analogicky subsumovať pod pojem skončenie pracovného pomeru. V takom prípade je daná nemožnosť si dovolenku vyčerpať do konca nasledujúceho kalendárneho roka, ako to vyžaduje § 2 ods. 2 druhá veta citovaného zákona. Tá toskutočnosť, že Mgr. E. O. bol opätovne zvolený do funkcie starostu a dňa 03.12.2018 zložil sľub starostu, nemá žiaden právny význam ohľadne existencie tej objektívnej právnej skutočnosti, že pôvodná funkcia starostu mu uplynutím funkčného obdobia zanikla. Nejde teda o predĺženie alebo obnovenie pôvodnej funkcie, ale o zánik pôvodnej funkcie a vznik novej.
  13. Podľa názoru správneho súdu potom boli splnené kumulatívne podmienky stanovené v § 2 ods. 2 druhá veta zákona č. 253/94 Z. z., konkrétne že obecné zastupiteľstvo pozitívne rozhodlo o vyplatení náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku starostovi, a taktiež, že tento si ju nemohol vyčerpať do konca budúceho kalendárneho roku, teda roku 2018 a 2019, vzhľadom na to, že funkcia starostu, z ktorej mu vyplýval právny nárok na čerpanie dovolenky, mu zanikla v roku 2018.

  Odpovedať
  • vladimir.sloboda hovorí:

   Podľa môjho názoru sa KS ZA mal s náhradou za nevyčerpanú dovolenku vysporiadať analogicky k § 7 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z.: „Nárok na plat starostovi zaniká dňom zániku jeho mandátu. Nárok na plat starostovi nezaniká, ak bol starosta do funkcie opätovne zvolený.“ T.j. ak má starosta dostať plat za celý mesiac (aj keď uprostred neho mu skončil starý mandát a začal plynúť nový mandát), tak rovnako mu mali pokračovať aj ostatné nároky. Inak by predsa mal dostať plat za obdobie do skončenia funkcie a potom nový plat od skončenia funkcie.

   Odpovedať
 2. Ivana hovorí:

  Dobrý deň. Mňa skôr zaujíma, kto podpisuje dovolenku starostom? Ak zastupiteľstvo schvaľuje nevyčerpanú dovolenku starostom, ako môže zvážiť, koľko dovolenky skutočne starosta vyčerpal? Konkrétne, naša starostka je pravidelne odcestovaná na minimálne 4 dovolenkách ročne, no stále má ku konci roka 20-40 dní k preplateniu.

  Odpovedať

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *