#5734
ZOMOS
Keymaster

Nález ÚS SR sp. z. 17/1996 –
Podľa čl. 67 Ústavy Slovenskej republiky povinnosti a obmedzenia možno ukladať len zákonom, a nie na základe zákona. Ústava nedáva prokurátorovi právomoc ukladať povinnosti a obmedzenia orgánom územnej samosprávy na základe zákona. Právo prokurátora na podanie „protestu“ nevyjadruje jeho nadradené postavenie voči orgánom územnej samosprávy, keďže ním nemožno uložiť povinnosti ani obmedzenia.
Dozorovými prostriedkami uvedenými v zákone o prokuratúre prokuratúra sleduje odhaľovanie nedostatkov, ktoré môžu v súčasnosti, ale aj v budúcnosti vyvolať nežiaduce účinky. Voči orgánom územnej samosprávy nevystupuje v netrestnej oblasti v postavení nadriadeného orgánu, ale len v postavení orgánu, ktorý chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb a štátu.