#5484
ZOMOS
Keymaster

Ospravedlňujem sa za neskorú odpoveď – nepostrehla som otázku. Hlavný kontrolór podáva majetkové priznanie ako vedúci zamestnanec – to znamená do rúk starostu obce v rozsahu, ktorý stanovuje zákon 552/2003 v §10. V termíne do konca marca, prípadne do 30 dní od nastúpenia do funkcie.
Zákon 369/1990 vraví, že Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto je však praxou iba pri plnoúväzkových kontrolóroch. Kontrolóri menších obcí majú od zastupiteľstva zvyčajne súhlas na vykonávanie iných činností, pretože s malými úväzkami by sa neuživili. Takéto čestné vyhlásenie by malo byť súčasťou prihlášky v prípade, že zastupiteľstvo neudeľuje súhlas s výkonom inej činnosti.
Veresová