#5427
ZOMOS
Keymaster

Platná právna úprava neukladá obci povinnosť vlastniť konkrétne druhy pozemkov, prípadne ich dokonca odkupovať do svojho vlastníctva. Nie všetko, čo považujeme za verejné priestranstvo, je aj vo vlastníctve obcí. Prípad, ktorý popisujete, nie je na Slovensku ojedinelý, naopak je možné sa s ním stretnúť stále častejšie. Existujú subjekty, ktoré z rôznych, možno menej tradičných dôvodov, vykúpia práve takéto pozemky s vcelku jasným cieľom. Je to dôsledok prístupu k pozemkovému vlastníctvu z minulosti.
Na druhej strane zákon ani nezakazuje obci takéto pozemky odkúpiť. Bolo by však otázne, či by išlo o hospodárne nakladanie s majetkom obce (a tiež, či obec nevie peniaze na to určené využiť na užitočnejšie) a či je daný verejný záujem, keďže podľa všetkého je tu skôr daný práve primárne záujem vlastníkov rodinných domov (a teda, aby bol problém „prenesený“ na samosprávu).