#5390
ZOMOS
Keymaster

§ 18 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vraví, že „Ak obec alebo vyšší územný celok vykonáva podnikateľskú činnosť, príjmy a výdavky na túto činnosť sa rozpočtujú a sledujú sa na samostatnom účte. Náklady na túto činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi po zdanení používa obec alebo vyšší územný celok ako doplnkový zdroj financovania.“ Jedná sa však o verejné zdroje a vzťahuje sa na ne zákon 211/2000 Z.z. Navyše informácie by mal obsahovať aj záverečný účet (zákon 583/2004 Z.z. §16 ods. 5, písm. f) – údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti).

  • Táto odpoveď bola upravená pred 4 years, 1 month používateľom ZOMOS.
  • Táto odpoveď bola upravená pred 4 years, 1 month používateľom ZOMOS.