#5381
ZOMOS
Keymaster

Účtovné závierky sú zverejnené na registri účtovných závierok. Zverejňuje ich finančná správa a ich náležitosti upravuje zákon 431/2002 Z.z. o účtovníctve v § 17. Účtovná jednotka je povinná zostaviť účtovnú závierku najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. Ak teda účtuje jednotka v kalendárnom roku, tento termín je do 30.6. nasledujúceho roka. Ak účtovná jednotka nezostaví a nepodá účtovnú závierku, alebo oznámenie o jej schválení v zákonom stanovenej lehote, dopúšťa sa tým správneho deliktu, za čo jej môže daňový úrad uložiť pokutu podľa § 38 zákona o účtovníctve.