#5377
ZOMOS
Keymaster

Zamestnávateľ je oprávnený poskytovať alebo zverejniť zamestnancove OÚ jedine v rozsahu: titul, meno, priezvisko, pracovné, služobné alebo funkčné zaradenie, osobné alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce a telefón, fax a adresa pracovného e-mailu. Poskytovanie, resp. alebo zverejnenie OÚ nesmie pritom narušiť vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej osoby (§ 78 ods. 3 ZOOÚ).