#5068
vd
Účastník (Participant)

Začnem trochu zo širša.

SÚS nie je subjektom práva, nemá zverené právo rozhodovať, ani o tom, kto a ako si má uplatniť požiadavku na účasť v konaniach.
Subjektom práva je každá z obcí, ktorá uzatvorila dohodu o SÚS, ktorý pre ne zabezpečuje výkon odborných činností a prípravu rozhodnutí.
SÚS je spoločnou úradovňou (kanceláriou). Nič viac a nič menej.

Postup pre prípad, ktorý sa popisuje, nie je upravený zákonom.
Zákon jednoznačne predpokladá a vyžaduje oznamovať začiatok každého konania, a nielen na úradnej tabuli, ale aj na webovom sídle, ak ho majú zriadené. Pri dohode o SÚS, túto povinnosť má plniť obec aj SÚS.

Odporúčam skúsiť uplatniť takú žiadosť v každej z obcí a požiadať o potvrdenie / schválenie postavenia účastníka alebo uvedenie zákonných dôvodov, pre ktoré je nevyhnutné sa prihlasovať jednotlivo.
Súčasne by som zvážil podanie okresnému úradu v sídle kraja, a je to v súvislosti výlučne konaní spadajúcich pod stavebný zákon, alebo ministerstvu vnútra, ak je to aj v súvislosti s inými konaniami, teda všeobecne podľa správneho poriadku a jeho § 14 ods. 2, podľa ktorého
Účastníkom konania je aj ten, komu osobitný zákon také postavenie priznáva.